Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 93 (2015–2016), jf. Innst. 336 L (2015–2016) og Prop. 72 L (2015–2016))

Sak nr. 26

Stortingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.)