Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 336 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 72 L (2015–2016)
  • Dato: 31.05.2016
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 31. mai 2016

Trond Giske

Anders Tyvand

leder

ordfører