Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 97 (2015–2016), jf. Innst. 358 L (2015–2016) og Prop. 51 L (2015–2016))

Sak nr. 30

Stortingets vedtak til lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)