Stortinget - Møte tirsdag den 2. mai 2017

Dato: 02.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representantene Ingebjørg Amanda Godskesen, Jørund Rytman, Morten Wold, Fredric Holen Bjørdal og Snorre Serigstad Valen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Buskerud fylke, Gerd Eli Berge, tar nå sete.

Fra representanten Trond Giske foreligger søknad om foreldrepermisjon i tiden fra og med 12. mai til og med 16. mai.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilges. – Det anses vedtatt.

Fra andre varerepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Gunn Elin Flakne, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Eva Kristin Hansens permisjon i tiden fra og med 2. mai til og med 4. mai, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter for Sør-Trøndelag fylke innkalles for å møte i permisjonstiden slik: Ferhat Güven 2.–4. mai og Gunn Elin Flakne 9.–11. mai.

Presidenten: Ferhat Güven er til stede og vil ta sete.

Statsråd Solveig Horne overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Lene Vågslid vil fremsette et representantforslag.

Lene Vågslid (A) []: På vegner av stortingsrepresentantane Hadia Tajik, Kari Henriksen, Jorodd Asphjell og meg sjølv vil eg setje fram eit representantforslag om innføring av tenestenummer for tilsette i kriminalomsorga.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.