Stortinget - Møte tirsdag den 2. mai 2017

Dato: 02.05.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovanmerkning 3 (2016-2017), jf. Lovvedtak 75 (2016-2017), Innst. 246 L (2016-2017) og Prop. 48 L (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 7 [17:47:55]

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn (Lovanmerkning 3 (2016-2017), jf. Lovvedtak 75 (2016-2017), Innst. 246 L (2016-2017) og Prop. 48 L (2016-2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Det blir da ringt til votering.