Stortinget - Møte tirsdag den 2. mai 2017

Dato: 02.05.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 265 S (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 1 [12:02:58]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen (Innst. 265 S (2016-2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.