Stortinget - Møte tirsdag den 2. mai 2017

Dato: 02.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:02:58]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen (Innst. 265 S (2016-2017))

 • Sak nr. 2 [12:03:10]

  Redegjørelse av barne- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer

 • Sak nr. 3 [12:37:09]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk (Innst. 250 S (2016-2017), jf. Meld. St. 12 (2016-2017))

 • Sak nr. 4 [14:47:56]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning (Innst. 254 S (2016-2017), jf. Meld. St. 9 (2016-2017))

 • Sak nr. 5 [15:54:19]

  Interpellasjon fra representanten Christian Tynning Bjørnø til kunnskapsministeren: «Blinde og svaksynte elever er avhengig av inkludering og tilrettelegging for å få en fullgod opplæring i et godt skolemiljø. I en undersøkelse utført i 2016 på oppdrag fra Blindeforbundet kommer det frem at 65 prosent av blinde og svaksynte elever sier de blir mobbet på skolen. Samme undersøkelse viser at en stor andel blinde og svaksynte elever blir tatt ut av undervisningen, og hele 40 prosent får fritak fra fag. Vi vet også at mange elever opplever problemer med å få tilrettelagte læremidler, som f.eks. punktskriftbøker. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at blinde og svaksynte får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og mer inkluderende skolemiljø»?

 • Sak nr. 6 [17:01:47]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til kunnskapsministeren: «Ifølgje 'Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 2016' kjem det fram at 1 av 5 unge droppar heilt ut av vidaregåande skule, og at 1 av 10 slit med å fullføre. Det er det høgste talet i Nord-Europa. Helsedirektøren er bekymra for ungt utanforskap og peikar i si årstale for 2017 på utdanning som den viktigaste mekanismen for å utjamne sosiale skilnader i helse og fattigdom. I 'Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid', jf. Dokument 3:9 (2015–2016), får regjeringa kritikk for manglande innsats på dette feltet. 6 av 10 som droppar ut av vidaregåande skule, får i dag ikkje nokon oppfylging. I Hordaland fylke er det eit ynskje om å utvide ordninga med produksjonsskular som tilbod for ein del av desse elevane. Kva gjer regjeringa for å styrke arbeidet mot utanforskap og fråfall, og ser statsråden positivt på å opprette eit nasjonalt pilotprosjekt for produksjonsskular, slik Hordaland fylkeskommune ber om på Hjeltnes»?

 • Sak nr. 7 [17:47:55]

  Lov om endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn (Lovanmerkning 3 (2016-2017), jf. Lovvedtak 75 (2016-2017), Innst. 246 L (2016-2017) og Prop. 48 L (2016-2017))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.10.