Stortinget - Møte tirsdag den 9. mai 2017

Dato: 09.05.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhold

Formalia

President: Kenneth Svendsen

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Vest-Agder fylke: Benjamin Grønvold

  • For Hedmark fylke: Rangdi Krogstad

  • For Oslo: Ann Kathrine Skjørshammer

  • For Sogn og Fjordane fylke: Jenny Følling

  • For Nord-Trøndelag fylke: Jorid Holstad Nordmelan

  • For Sør-Trøndelag fylke: Gunn Elin Flakne

  • For Østfold fylke: Wenche Olsen

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om velferdspermisjon for representanten Karianne O. Tung i dagene 10. og 11. mai.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Ferhat Güven, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Statsråd Per Sandberg overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten foreslår at det velges en settepresident for Stortingets møter denne uken. – Det anses vedtatt.

Presidenten foreslår Hans Andreas Limi. – Andre forslag foreligger ikke, og Hans Andreas Limi anses enstemmig valgt som settepresident for denne ukens møter.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.