Stortinget - Møte tirsdag den 9. mai 2017

Dato: 09.05.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [15:51:58]

Referat

  • 1. (366) Statsministerens kontor melder at

    • 1. lov om endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis) (Lovvedtak 73 (2016–2017))

    – er sanksjonert under 5. mai 2017

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (367) Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. (Prop. 127 LS (2016–2017))

    Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt B, som sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.