Stortinget - Møte tirsdag den 23. mai 2017

Dato: 23.05.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst.

Innhold

Sak nr. 7 [13:34:08]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland (Innst. 294 S(2016–2017), jf. Prop. 105 S (2016–2017))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Første taler er representanten Hege Jensen, som er fungerende saksordfører i Tor André Johnsens fravær.

Hege Jensen (FrP) []: Til denne proposisjonen vises det til at komiteen ser hvor viktig realiseringen av E39 Rogfast i Rogaland er, og hvor viktig dette grepet er for å knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion på Vestlandet. E39 Rogfast er et av de største samferdselsprosjekter i Norge og det første fergeavløsingsprosjektet i utbygging av fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Her skal bygges en av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunneler, på det laveste punktet hele 392 meter under havoverflaten.

Et fergefritt samband mellom Nord-Jæren og Haugalandet betyr betydelig innsparing i reisetid. Det har over tid vært arbeidet med et grunnlag for å etablere en undersjøisk tunnel. Finansieringen av prosjektet består av både statlige midler og bompenger. Kostnadsrammen er satt til 18 660 mill. kr.

Den eksterne kvalitetssikreren for prosjektet la til grunn en høyere kostnads- og styringsramme enn det Statens vegvesen gjorde i sine beregninger. Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen oppjustert sine forslag til styrings- og kostnadsrammer. Komiteen vil framheve at siden det er usikkerhet knyttet til finansieringsplanen for et så stort og omfattende prosjekt, kan den statlige rammen økes med inntil 1,3 mrd. kr dersom det blir en svikt i økonomien i prosjektet.

En samlet komité mener at prosjektet har stor samfunnsøkonomisk nytte, beregnet til 13,6 mrd. kr. Bompengefinansieringen for prosjektet skal bestå av både forhåndsvis og etterskuddsvis innkreving av bompenger, hvor det legges til grunn 20 års etterskuddsinnkreving for prosjektet. Det legges til grunn en bomtakst for lettere biler på 350 kr, og dersom man har gyldig bombrikke, gis det 20 pst. rabatt.

Komiteen slutter seg til at prosjektet skal omfattes av den nye tilskuddsordningen for å redusere bompengetakstene utenfor byområdene. Denne ordningen skal gi en reduksjon på minst 10 pst., og bomtakstene skal beregnes på grunnlag av markedsrente når prosjektet er klart.

I forbindelse med utbyggingen av E39 Rogfast vil det bli bygd en egen anleggstunnel. Denne tunnelen har komiteen registrert at vil bli stengt ved ferdigstillelse. En samlet komité ønsker å be statsråden ta de nødvendige initiativ for å se på muligheten for at Brannvesenet Sør-Rogaland IKS kan ta over denne anleggstunnelen. Brannvesenet har selv ved flere anledninger påpekt at tunnelen kan fungere som øvingstunnel, slik at brannmannskap som ønsker det, kan benytte den til styrking av teoretisk og praktisk kompetanse ved ulykker i tunnel.

Men her slutter enigheten i komiteen. Fremskrittspartiet vil framheve at bompengereformen og den vedtatte kompensasjonsordningen skal komme alle norske bilister til gode gjennom lavere bomtakster eller kortere nedbetalingstid.

Magne Rommetveit (A) []: Me er mange som har venta lenge på denne dagen då me kan gje det endelege startskotet for at Rogfast kan byggjast. Det har av ulike grunnar vore fleire utsetjingar og nye rundar med utgreiingar før saka no har vorte klar for endeleg handsaming her i Stortinget. I dag må me mest av alt vera glade for at me no er der – no er det sluttbehandling, og no kjem det endelege klarsignalet til oppstart.

Rogfast er eit svært viktig prosjekt for å realisera ein framtidig opprusta og ferjefri kyststamveg, E39 på strekninga frå Stavanger og nordover kysten heilt til Trondheim, noko som også vil gje eit nasjonalt verdiskapingsløft.

Det er nok ikkje så mange som skal køyra heile kyststamvegstrekninga frå Kristiansand til Trondheim i eitt eingong, men behovet for rask og sikker transport på delstrekningane er stort. Og då er det viktig med innkorting mellom Stavanger og Bergen, både fordi det er bra at dei i Stavanger og Bergen då kjem tettare på kvarandre, og ikkje minst fordi det inneber regionforstørring og betre samfunnsutvikling, også i områda mellom desse to største vestlandsbyane.

Sjølv om me kan synast at det går smått og tregt med å byggja Vestlandet saman, og at det ser ut som om me må venta lenge på at ting skal skje, synest eg at me på ein dag som denne også skal venda blikket litt bakover: I mi oppveksttid på Bryne, med feriereiser opp til Stord, var det å rekna som ei strabasiøs dagsreise å køyra den strekninga. I mellomtida har vegane og ferjetilbodet generelt vorte betre. I 1992 opna Rennfast, som innebar mykje kortare ferjetur over Boknafjorden, og i 2001 fekk me Trekantsambandet, som gjorde Bømlafjorden ferjefri. Med eit ferdigbygd Rogfast vert også Boknafjorden ferjefri, og då vil reisa for meg frå Bryne til Stord kunna gjerast unna på mindre enn ein time og tre kvarter.

Rogfast er eit prosjekt som vil gje store lokale og regionale effektar ved at Rogaland vert kopla saman med ferjefritt samband mellom nord- og sørfylket. Dette skjer med ein nesten 27 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i sør og Arsvågen i nord. I tillegg vil sidearmen med ein 3,7 km enkeltløpstunnel til Kvitsøy innebera ferjeavløysing for dette øysamfunnet.

For temmeleg nøyaktig fire år sidan handsama me i denne salen sak om førehandsinnkrevjing av bompengar på ferja over Boknafjorden for å finansiera vidare planlegging og prosjektering av E39 Rogfast. Eg er glad for at eit stort fleirtal den gongen, alle partia unnateke Framstegspartiet, gav si støtte til på denne måten å gjera det mogleg å arbeida fram det vedtaksgrunnlaget som har vore nødvendig for at me skal kunna fatta endeleg vedtak i dag, for det har ikkje berre vore rett fram med denne planlegginga. Nye moment har kome til, kostnadsbildet har endra seg, og den største endringa i planprosessen har vel vore at tunnelen på nordsida av fjorden har måtta forlengast med bortimot 2 km for å få ei slakare stigning enn det som opphaveleg var i planen, noko som sjølvsagt aukar sikkerheita, men som også aukar kostnadene kraftig på ein toløps undersjøisk tunnel.

Sjølv om det er noko ulike presiseringar i merknadene, er det ein samla komité som står bak finansieringsopplegget og tilrådinga, som altså inneber at arbeidet med å byggja Rogfast no kan starta. Det varslar ei endå betre samferdselsframtid for Sør-Vestlandet, og berre for å ha det nemnt: Ferjefritt betyr ikkje berre betre transportvilkår for privatbil og lastebil. Eg er overtydd om at kollektivtransporten vil ta seg kraftig opp ved at Boknafjorden no vert ferjefri, og ikkje minst vil Kystbussen bli endå meir attraktiv for dei som reiser over lengre strekningar.

Og så ser me alle no fram til stor anleggsaktivitet, som i mange år framover også vil gje tiltrengde arbeidsplassar i ein region som slit med altfor stor arbeidsløyse.

Det gler meg også at eg høyrer og ser at mange rogalandsbønder utanfor hyllar oss på denne dagen når me no skal vedta dette viktige prosjektet for heile fylket og Vestlandet.

Presidenten: Presidenten vil bemerke at demonstrasjonen sikkert blir like viktig om de har litt lavere lyd.

Helge Orten (H) []: La meg først få takke både saksordføreren og komiteen for et godt samarbeid.

E39 Rogfast er det første fergeavløsningsprosjektet på E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Sambandet avløser to fergesamband og består av en mer enn 26 km lang undersjøisk tunnel i to løp. Det vil bli den lengste og dypeste undersjøiske tunnelen i verden med laveste punkt 392 meter under havoverflaten. I tillegg skal det bygges en arm til Kvitsøy som er en fylkesvei. Selv om dette er en lang og dyp undersjøisk tunnel, vil den være bygd etter strenge sikkerhetskrav. Maksimalt stigningsforhold er 5 pst., og det vil være rømningsveier mellom tunnelløpene. Det vil også være kun medgående trafikk i tunnelløpene, så selv om det settes verdensrekord i lengde og dybde, vil det være en moderne og trygg tunnel.

Fergefri E39 bygger sammen Vestlandet, og det er viktig for de lange transportene, men kanskje enda viktigere for den kortreiste trafikken. Rogfast knytter sammen Nord-Jæren og Haugalandet i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette er viktig for å styrke attraktiviteten for hele området. I et langsiktig perspektiv vil vår evne til å tiltrekke oss de flinkeste folkene være helt avgjørende for næringslivets konkurransekraft og vår velferd. Å bygge sammen regionene på Vestlandet er et viktig virkemiddel for å skape denne attraktiviteten og legge til rette for fortsatt sterk verdiskaping langs hele kysten.

E39 Rogfast er det første av flere store fergeavløsningsprosjekter på E39. I regjeringas forslag til Nasjonal transportplan er også Hordfast og Møreaksen prioritert med statlige midler i stortingsmeldinga. Rogfast og Hordfast vil bidra til en slagkraftig region mellom Stavanger og Bergen. Møreaksen vil binde sammen Nord-Vestlandet og etablere en fergefri forbindelse mellom Kristiansund, Molde og Ålesund. Alle prosjektene er viktige for en framtidig fergefri og opprustet E39.

Det er noe usikkerhet knyttet til kostnadsrammen. Ekstern kvalitetssikrer vurderer risikoen noe høyere enn det Statens vegvesen gjør, i hovedsak på grunn av prosjektets omfang og relativt lang byggetid. Omregnet til 2017-tall er det lagt til grunn en kostnadsramme på 18,9 mrd. kr, som er noe høyere enn tidligere anslag. Det legges videre til grunn 3,6 mrd. kr i statlige midler og det resterende finansiert av bompenger over en periode på 20 år, i tillegg til forhåndsbompenger og parallellinnkreving. Dette er en relativt høy bompengeandel, og det er også fornuftig at regjeringa åpner for å øke den statlige andelen med inntil 1,3 mrd. kr dersom økonomien i prosjektet skulle bli dårligere enn forutsatt.

Det legges til grunn at bompengetakstene kan reduseres noe dersom den faktisk oppnådde renta blir lavere enn den beregningstekniske. Det vil være opp til lokale myndigheter om dette handlingsrommet tas ut i lavere takster eller kortere nedbetalingstid. I tillegg kan prosjektet bli en del av kompensasjonsordningen for bompengelån, som også vil kunne bidra til lavere takster.

Det er også en samlet komité som ber statsråden se på muligheten for at en 700 meter lang anleggstunnel kan stilles til rådighet som øvingstunnel. Dette kunne være et viktig bidrag for å styrke både teoretisk og praktisk kompetanse ved ulykker i tunnel.

Det er en gledens dag når vi vedtar dette store fergeavløsningsprosjektet på E39, og spaden kan settes i jorda i løpet av 2017. Det er en viktig dag for Nord-Jæren og Haugalandet, det er en viktig dag på veien mot en fergefri E39, og det er en viktig dag for hele Vestlandet.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Rogfast er et veldig godt prosjekt som det er knyttet store forventninger til. En kraftig reduksjon av reisetid gir, som det allerede er blitt sagt av flere, helt nye kommunikasjonsmuligheter på denne delen av Vestlandet og knytter Stavanger-regionen sammen med Bergen på en helt ny måte.

Prosjektet skaper grunnlag for en utvidet bo- og næringsregion, som bidrar til ny verdiskaping. Prosjektet har stor netto nytteverdi, faktisk 13,6 mrd. kr.

Vi registrerer at det er en uenighet om kostnadsrammen mellom ekstern kvalitetssikrer og Statens vegvesen, og på grunn av denne usikkerheten, i tillegg til usikkerhet rundt bompengenivået når det gjelder antall passeringer, har det etter vårt syn vært riktig å gi mulighet til å utvide statens økonomiske ramme med ytterligere 1,3 mrd. kr, i tillegg til de 3,6 mrd. kr.

Det er naturlig og riktig at midler fra tilskuddsordningen for å redusere bompengetakstene utenfor byområdene blir brukt til å redusere bompengenivået noe på denne strekningen. Selv om fergebilletten i dag også koster betydelig, er en takst på 350 kr per personbil og 1 050 kr for tunge kjøretøy – i 20 år – et høyt nivå, som kan bli noe redusert gjennom å ta i bruk denne ordningen.

Så er vi i Kristelig Folkeparti veldig glad for at anleggstunnelen som skal bygges for å håndtere masser fra hovedtunnelen, også kan vurderes tatt i bruk for brannvesenet i Sør-Rogaland som øvingstunnel for brannmannskapet når prosjektet står ferdig. Dette har vært en sak som Kristelig Folkeparti i Rogaland i lang tid har arbeidet for å realisere. Det er ikke tvil om at den muligheten som nettopp denne tunnelen gir, vil kunne styrke brannmannskapets kunnskap, både teoretisk og praktisk, ved arbeid med ulykker i tunnelen.

Vi ser en økning i antall undersjøiske tunneler framover. Da er det viktig at redningsetatene skaffer seg kunnskap for på en best mulig måte å kunne håndtere branner og alvorlige ulykker både i små og store tunneler framover. Også på den måten er Rogfast et veldig godt prosjekt.

Janne Sjelmo Nordås (Sp) []: I likhet med mange av de foregående talerne gleder jeg meg over at vi nå kan vedta Rogfast. Det vil være et stort og viktig grep for å knytte Vestlandet tettere sammen. Flere andre, bl.a. representanten Magne Rommetveit, har gått grundig gjennom både historikken og det som har vært av utfordringer i forkant av at vi er kommet dit vi er i dag, så det har jeg ikke tenkt å gjenta, men bare slutte meg til.

Mitt anliggende i dag er å peke på den store utfordringen det er med garantiansvar når det er en så stor sak. Det er krevende, og både kommunene og fylkeskommunene synes det er tøft å ha en sånn stor belastning. Derfor fremmer vi i dag et forslag om at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om statlig garanti for lånopptaket i forbindelse med utbyggingen av prosjektet E39 Rogfast.

Presidenten: Representanten Janne Sjelmo Nordås har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Olivia Corso Salles (SV) []: SV mener at E39 Rogfast er et prosjekt som genererer ekstra trafikk. Det er et dårlig prosjekt for miljøet, og det er dårlig for samfunnsplanleggingen. Det er det motsatte av knutepunktsplanlegging og legger opp til en veibasert samfunnsutvikling med spredning av bebyggelsen. Flertallet går inn for et gigantisk veiprosjekt som er svært dyrt, og som binder Vestlandet sammen med vei framfor bane. SV stemmer mot innstillingen i dag.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen []: Rogfast er et fantastisk prosjekt. Rogfast kommer til å være viktig for utviklingen av en region: Stavanger–Haugesund. Det kommer til å sørge for at det blir mer attraktivt å bo i de byene og i distriktene imellom. Det er viktig for bosetting, og det er viktig for sysselsetting. Det er viktig for næringslivet og for arbeidsplasser.

Det er også viktig for trivsel. Tenk å kunne reise på tvers av Boknafjorden for å oppleve kulturtilbud, fritidstilbud – alt det som en i dag velger ikke å være en del av fordi den fjorden er så lang og så dyp.

Jeg har selv vokst opp med dette. Som Bryne-gutt – vi er to – å reise til Haugesund på fotballturnering, det var eksotisk. Det var nesten som å reise til Danmark. De hadde en litt annen dialekt også. Men jeg hadde slekt der, så vi hadde det trivelig likevel.

I dag er avstanden litt mindre fordi en bygde Rennfast og har fått ferje som går raskere, og som er mer behagelig. Det er ikke en time i bølger for å komme fra Mekjarvik til Skudeneshavn – etter 20 minutter er man over. Tenk når vi får tunnel og kan reise når det passer oss selv, uten å måtte sjekke ferjetider, uten å måtte sjekke om en av ferjene er på verksted, slik at køene er litt lengre enn vanlig. Det er en frihetsfølelse. Det kommer til å bety utrolig mye.

Når dette står ferdig, vet vi at samtidig holder vi på å grave fram en god motorvei til Kristiansand, og en holder på å grave seg videre for å komme nærmere Bergen. Det er viktig for å knytte hele Sør-Vestlandet sammen – ja, hele Nord-Vestlandet også etter hvert. Det å se på det som noe negativt, som noe uønsket, forstår jeg ikke. Storparten av de bilene som kommer til å kjøre i Rogfast i framtiden, kommer til å være utslippsfrie. De kommer til å gi en frihetsfølelse som gjør at vi kan ivareta at folk bor i hele landet. Det trodde jeg var bra.

Jeg synes det er fint når vi også får synliggjort at den bompengereformen regjeringen holder på med, gir besparelser. Det budsjettforliket som regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre fikk til i fjor høst, innebærer at bilistene i Rogfast vil spare rundt 1,6 mrd. kr som de ikke ville fått om en hadde videreført gjeldende politikk fra rød-grønn regjering. Det er penger spart. Det gjør at takstene blir lavere, og det gjør at flere vil ta det i bruk, for det hjelper ikke så mye å bygge en tunnel hvis den blir så dyr å bruke at folk ikke bruker den. Vi har sett det tidligere på prosjekter der veksten i trafikk og nytteverdien lokalt først kom da bompengene forsvant.

Det er også viktig å ivareta sikkerheten. Noe av grunnen til at prosjektet har tatt lengre tid å realisere – eller, det har jo strengt tatt ikke det, for det skulle gjennomføres i første fireårsperiode, men til tross for mange endringer har vi klart å holde framdriften rimelig bra – er økt sikkerhetsfokus, ikke minst brannsikkerhet.

Dagens borgerlige flertall har mer enn firedoblet bevilgningene til tunnelsikkerhet generelt. I 2017-budsjettet skal en bruke over 2,5 mrd. kr på det, mot rundt 600 mill. kr i året før regjeringsskiftet. Det å sørge for at en bygger nye tunneler som ivaretar trafikksikkerheten, er viktig. Derfor har dette blitt en toløpstunnel med svakere stigningsgrad enn det som opprinnelig var tenkt, men jeg tror vi alle kommer til å sette pris på at vi brukte den tiden for å få et enda bedre prosjekt.

Det å sørge for god overvåkning og ta i bruk teknologi som både kan avdekke faren for brann gjennom å kunne måle varme på bremse, kunne detektere brann hvis det oppstår raskt, og kunne ta følgen av det ved å igangsette slukking og redning, er viktig. Brannskolen på Tjeldsund er et viktig utdanningssted. Øvelsestunnelen i Møre og Romsdal er viktig, og det finnes også andre steder der en kan øve på dette.

Komiteen vektlegger at det også er mange undersjøiske tunneler på Vestlandet og ber meg se videre på om brannvesenet lokalt kan overta dette og gjerne gjøre det til et mer systematisk opplæringssted. Den jobben skal jeg gjøre. Jeg skal gjøre den sammen med nasjonale brannvernmyndigheter og Vegvesenet, slik at vi får noe som fungerer godt.

Men i dag tenker jeg at vi skal se framover. Jeg tror vi fikk illustrert i siste innlegg hvorfor dette gjerne har tatt tid under andre regjeringer. Men det var Bondevik-regjeringen som først tenkte tanken, og da tror jeg det også skal være bra for Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre at en nå faktisk fullfører dette og setter spaden i jorden, selv om en i motsatt konstellasjon ville vært uenig i om dette er fornuftig. Jeg mener dette er bra, og dette er egentlig bare første, viktige skritt for å binde Vestlandet fysisk sammen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Torstein Tvedt Solberg (A) []: Jeg vil utfordre statsråden på sysselsettingseffekten av Rogfast-prosjektet. Vi som er fra Rogaland, er opptatt av at et så stort prosjekt i regionen vår skal skape arbeidsplasser både i regionen, og også for landet. Med byggingen av Ryfast – også et lokalt prosjekt – har en sett at det har vært alvorlige negative hendelser. Arbeidstilsynet har hatt påpakninger og vært der med rapporter. Det har beklageligvis også vært dødsfall.

Vi skulle ønske at det i større grad hadde betydd flere arbeidsplasser lokalt, i regionen. Så mitt spørsmål til statsråden er: Hva vil han gjøre nå for å sikre at Rogfast, når det bygges, i all hovedsak gir arbeidsplasser i vår region i landet, en region som trenger disse arbeidsplassene sårt?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen []: Målsettingen deler jeg, og jeg tror at for alle som ønsker dette, er dagens regjering og dagens flertall den beste måten å sikre det på.

Vi har lagt fram en nasjonal transportplan som legger til rette for at en skal kunne utvikle en norsk entreprenørnæring. I inneværende Nasjonal transportplan vektla forrige regjering at en skulle legge til rette for utenlandske selskapers mulighet til å etablere seg i dette landet. Forrige regjering sendte statsråder ut av landet for å rekruttere utenlandske entreprenører til å gjøre denne typen oppdrag i Norge. Det har ikke vi gjort. Vi kan ikke nekte dem å legge inn anbud, men det er viktig å sørge for at en stiller tydelige krav om at det skal være arbeidsmiljølovbasert, om å sikre lærlinger og lignende. Og det ser vi har gitt resultater. Mens over 40 pst. av kontraktene til Vegvesenet gikk til utenlandske selskap i 2012, er andelen betydelig lavere nå, rett og slett fordi vi har hatt en annen tilnærming til det. Vi skal sørge for at vi bruker skattebetalernes penger på en god måte, men vi skal også sørge for at vi utvikler norske arbeidstakere og norsk næringsliv.

Torstein Tvedt Solberg (A) []: Min utfordring gikk mer på hva denne regjeringa ser for seg å gjøre. Og det har vært noen negative erfaringer fra Ryfast. Så jeg vil utfordre statsråden til å gå litt mer i dybden på hva han vil gjøre med denne typen prosjekter for at vi i enda større grad enn de prosentene han nå nevner, sikrer at det blir arbeidsplasser i regionen. Statsråden har jo selv villig vært ute og skrytt av at dette skal bety arbeidsplasser lokalt. Det lokale næringslivet er utålmodig etter å se resultatene av nettopp dette. Så kan en nå i dette prosjektet spesielt sikre at det skal bli flere arbeidsplasser lokalt? Er det noen grep som tas for å sikre det?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen []: Jeg går ikke inn i ett konkret prosjekt og forfordeler norske entreprenører, men jeg har i de tre og et halvt årene vi har styrt, vært opptatt av at vi skal legge til rette for at norske entreprenører vinner. Det er ikke bare i Rogfast det har vært viktig for oss, men i alle prosjekter, og det ser vi altså resultater av.

Ryfast, som representanten tar opp, er et prosjekt som kom ut i markedet da Arbeiderpartiet styrte. Hvis en ikke er fornøyd med andelen norske entreprenører som er med der, må en egentlig se på sin egen politikk, der en i Nasjonal transportplan – som de la fram – valgte å si at det var viktig å rekruttere utenlandske entreprenører inn til Norge, der en selv, statsråder fra den rød-grønne regjeringen, reiste til utlandet for å rekruttere dem. Det viktige for meg har vært at vi bygger gode prosjekter, bruker skattebetalernes penger mest mulig effektivt, og at vi utvikler norsk næringsliv og norske arbeidstakere. Derfor har vi ikke reist til utlandet for å rekruttere, derfor har vi sørget for at vi snakker mye med bransjen og hører hva det er som funker, og hva det er som ikke funker.

Krav om flere lærlinger er et av virkemidlene. Det å sikre at arbeidsmiljøloven følges, at vi er tydelig på det i forkant, er et annet av virkemidlene. Det å ha en god kontraktstrategi (presidenten klubber) har vært et tredje virkemiddel.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Roy Steffensen (FrP) []: I dag er en god dag, ikke bare for Rogaland og lille Kvitsøy, men for hele Vestlandet, fordi dette er et prosjekt som ikke bare knytter fylket sammen ved å erstatte landets nest mest trafikkerte ferjesamband, men også fordi det er starten på ferjefri E39. Saken har tatt lengre tid og blitt dyrere enn først antatt, bl.a. på grunn av nye stigningskrav. Nå skal det bli godt å få den vedtatt og få gravemaskinene i gang.

En samlet Rogalands-benk har i flere år etter massivt press og utallige møter med brannsjefen i Sør-Rogaland jobbet for å sikre at anleggstunnelen som skal bygges, kan overtas av brannvesenet og brukes som øvingstunnel. Jeg vil på vegne av Rogalands-benken takke komiteen for en enstemmig innstilling, der statsråden blir bedt om å ta initiativ for å få dette løst.

Bompengenivået er fortsatt høyt, men med Fremskrittspartiet i regjering har vi klart å ta grep som reduserer takstene i forhold til det som var i forutsetningene til de rød-grønne. Vi har økt det statlige bidraget fra 2,4 mrd. til 5,1 mrd. kr, og vi har økt rabatten fra 10 pst. til 20 pst.

Før jul hadde vi knallharde budsjettforhandlinger om den berømte bilpakken, som innebar en bompengerabatt for prosjekter i distriktene. Arbeiderpartiet var imot denne, noe de også påpeker i merknadene, og representanten Marianne Marthinsen sa til Dagens Næringsliv om sin motstand mot bompengereduksjonen at det var helt vilt. Vel, det som er vilt bra, er at vi har kjempet hardt for å få gjennomslag for bilpakken i budsjettet. Denne får Rogfast nå nyte godt av og vil bety ca. 1,6 mrd. kr i reduserte bompenger.

Det er også veldig bra at markedsrenten ved åpning skal avgjøre bompengenivået, ikke den tekniske beregningsrenten på 5,5 pst. Med dagens rentenivå kan det bety 2,5 pst. lavere rente og kanskje ytterligere 125 kr i reduserte bompenger.

Jeg vil benytte anledningen til å påpeke hvorfor det er så viktig for oss i Fremskrittspartiet å få ned bompengeandelen. Folk flest tenker nemlig pendleravstand i tid og kroner, ikke i kilometer. Skal vi sørge for å få den positive effekten av store veiprosjekter som Rogfast, er det viktig at bilistene betaler minst mulig. Tunnelprosjektet Rennfast, som Rogfast nå skal erstatte, ble bygd med bomstasjon i 1992. Bompengeinnkrevingen sluttet i 2006, og den store veksten i både næringsliv og befolkning på Rennesøy kom først i 2007, altså etter at bommen ble fjernet. I årene etter 2007 var Rennesøy vekstkommune nummer én i landet, med en vekst på 24,4 pst. Skal vi oppnå høyest mulig gevinst av det potensialet store veiprosjekter gir oss, er det viktig å få kostnadene for den enkelte bilist så lave som mulig.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som er imot bompenger, og i regjering kjemper vi hver dag for å redusere bompengebelastningen for bilistene. For Rogfast har vi vunnet flere slag, og lærdommen for bilistene får være at jo større Fremskrittspartiet er ved valget, desto større gjennomslag vil vi ha i regjeringsforhandlinger når vi til høsten vinner valget.

Arve Kambe (H) []: Dette er en heftig dag for oss som er fra Rogaland, Stavanger, Haugesund og Nordhordland. Det er et av tidenes veiprosjekter i Norge som passerer Stortinget i dag. Vi som ikke sitter i komiteen, kan rette en stor takk til komiteen for en god og rask saksbehandling, ikke minst etter glimrende forarbeid av statsråd Ketil Solvik-Olsen og Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, som i dag gjør at vi altså vedtar et veiprosjekt som koster nesten 20 mrd. kr. Det kommer til å bidra til en enorm sysselsettingseffekt på Sør-Vestlandet i seg selv, men det at man kutter avstanden fra Haugesund til Stavanger med 40 minutter, binder Rogaland sammen slik Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike for enda flere år siden. Det gir en enorm mulighet for Rogaland. Folk som bor i Tysvær, på Bokn, i Randaberg, eller i Rennesøy, har kortere vei til Haugesunds-området for å få seg en jobb enn til Forus, når en tar inn over seg køene som er i Nord-Jæren-området. Det vil revolusjonere hverdagen, redusere kostnadene for næringslivet og bidra til at Rogaland i stor grad blir et felles bo- og arbeidsmarked.

Det blir slutt på å bekymre seg over rutetabellen – når går fergen? – og slutt på hasardiøse forbipasseringer for å nå fergen, eller for å nå neste ferge lenger nord, ut mot Bergen. Det vil bli slutt på irritasjonen rundt stengte fergeavganger, ferger på verksted og vedlikehold, høst- og vinterferier som ødelegges av stormene og innstilte ferger.

Rogaland, sammen med Rennfast, som vi har i dag, Ryfast, som er under bygging, Finnfast, som åpnet for ikke altfor lenge siden, er blitt Norges undersjøiske tunnelsentrum. Derfor er vi fra høyresiden veldig glad for at komiteen har bidratt positivt, som i praksis åpnet opp for at vi trenger et nytt tunnelsikkerhets- og beredskapssenter, som helst bør ligge i nærheten her, og her er det altså, etter at Rogfast er ferdig, en tunnel på 700 m som står klar til beredskapshensyn. Og de komitémerknadene som ligger der, er et godt styringsverktøy for departementet videre framover.

Så dette er en kjempeflott dag for alle de ordførerne som har jobbet på dette prosjektet i mange år, for Rogaland fylkeskommune som garanterer for låneopptaket, for ordførerne som har bidratt til å jobbe for dette prosjektet i årevis. Dette prosjektet har jeg hørt om i 20 år. Derfor er det himla gøy i dag å få avslutte det.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.