Stortinget - Møte fredag den 2. juni 2017

Dato: 02.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [14:23:55]

Referat

 • 1. (388) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)

  • 2. lov om endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)

  • 3. lov om endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)

  • 4. lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)

  • 5. lov om oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven

  • – er sanksjonert under 2. juni 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (389) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.) (Prop. 143 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 3. (390) Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere (Meld. St. 37 (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 4. (391) Endringar i luftfartslova (restriksjonsområde) (Prop. 144 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 5. (392) Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719 (Prop. 145 LS (2016–2017))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt B, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet er hevet? – Møtet er hevet, og vi ønsker hverandre god pinse.