Stortinget - Møte onsdag den 7. juni 2017

Dato: 07.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 354 L (2016–2017), jf. Prop. 73 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 6 [15:56:48]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) (Innst. 354 L (2016–2017), jf. Prop. 73 L (2016–2017))