Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2017

Dato: 16.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 445 S (2016–2017), jf. Prop. 141 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 1 [09:01:51]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) (Innst. 445 S (2016–2017), jf. Prop. 141 S (2016–2017))