Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2017

Dato: 16.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 127 (2016–2017), jf. Innst. 420 L (2016–2017) og Prop. 109 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 12 [16:06:55]

Stortingets vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) (Lovvedtak 127 (2016–2017), jf. Innst. 420 L (2016–2017) og Prop. 109 L (2016–2017))