Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2017

Dato: 16.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 7 [14:14:11]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017))

Talere

Siri A. Meling (H) [] (ordfører for saken): Jeg tror ikke det er noen fare for at jeg skal bruke hele taletiden. Hoveddebatten om revidert nasjonalbudsjett kommer jo onsdag 21. juni.

Som saksordfører vil jeg bare knytte noen få kommentarer til selve lovdelen vi har til behandling nå. Lovdelen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 har et relativt begrenset omfang og bærer i grunnen preg av stor enighet i komiteen. Jeg har bare lyst til kort å nevne noen av hovedpunktene. Det er en enstemmig komité som støtter regjeringens forslag om skattefavorisert sparing til pensjon. Videre er det en samlet komité, med unntak av komiteens medlem fra SV, som bl.a. støtter forslaget om en skatteincentivordning for langsiktig investering i oppstartsselskaper. Det samme flertallet støtter også skattelette til pensjonister. Jeg har også lyst til å nevne punktet om sykepenger for selvstendig næringsdrivende og innføring av en kompensasjonsgrad på 75 pst. fra 1. oktober 2017, som også komiteens flertall, utenom SVs representant, stiller seg bak.

Det ligger også en oppfølging av skatteforliket og en verdsettelsesrabatt i formuesskatten her, som komiteen samlet, utenom SVs representant, stiller seg bak.

Karin Andersen (SV) []: Hoveddebatten om skatte- og fordelingspolitikken kommer i revidert, så jeg skal ikke gå så dypt inn i dette, men vise til at SV på flere områder er uenig i det regjeringen har lagt fram. Det er fordi man ikke kan sannsynliggjøre at disse skattekuttene får noen effekt når det gjelder å skape arbeidsplasser. Det har regjeringen til gode å vise. Man bruker mange milliarder kroner på dette, og investeringsnivået i norsk næringsliv har ikke akkurat økt av dette. Det er store provenytap, som SV mener man burde ha brukt på en mer konstruktiv måte, som hadde styrket landet og ikke bare gjort fordelingen enda skjevere.

Når vi også har spurt om f.eks. skatteincentivordningen, viser det seg at det bare er 40 pst. av norske bedrifter som faller inn under ordningen, og det betyr jo at den ikke er spesielt treffsikker.

Når det gjelder skattelette til pensjonister, har vel ikke bare SV, men også media vist ganske tydelig at dette også er et forslag som i hovedsak kommer dem til gode som har ganske god økonomi. Jeg vil også minne om –jeg skal ikke snakke i 30 minutter, selv om det er taletiden – at vi har tatt opp forslag om å se på pensjonistenes økonomi, sett i lys av at vi nå har hatt tre trygdeoppgjør der pensjonistene har fått realnedgang i inntektene sine. Det rammer selvfølgelig aller mest dem som har lavest pensjon. Det betyr at man er på en nedtur for pensjonistene, og det er veldig trist, for jeg har fulgt fattigdomsstatistikkene, der vi de siste årene har sett at det har vært en nedgang i antall pensjonister i den andelen av befolkningen som er fattig. Det trodde jeg Stortinget var enig om at vi ønsket framover, men hvis vi fortsetter med det systemet denne regjeringen og tydeligvis også stortingsflertallet mener vi skal ha, risikerer vi at det blir et økende antall fattige pensjonister. Da hjelper man jo ikke på det ved å gjøre det mulig for dem som har god økonomi, å spare til enda bedre pensjon. Da må man gjøre noe med pensjonen og skattenivået til dem som har de laveste pensjonene, og også sette inn direktetiltak for minstepensjonistene som ikke betaler skatt.

Vi viser da til opplegget i statsbudsjettet vårt for 2017, der vi bl.a. økte minstefradraget, som ville komme dem med minst pensjon til gode. Vi vil komme tilbake med egne forslag til skatteopplegg i forbindelse med revidert, og vi vil diskutere det når det behandles i Stortinget.

Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at når det gjelder verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler, og når det gjelder den modellen for finansskatt som det er lagt opp til her, har SV vært uenig i modellene. Når vi nå slutter oss til disse lovendringene, er det ikke fordi vi er enig i modellene, men rett og slett fordi vi aksepterer teknikken, når dette først er vedtatt. Men selvfølgelig ligger vårt opplegg og våre egne forslag i skattepolitikken fast, og vi vil komme tilbake til det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Hans Olav Syversen (KrF) [] (komiteens leder): Dette er en innstilling som bærer preg av stor enighet, og vi i komiteen var i grunnen enige om at vi tar denne debatten i forbindelse med hoveddebatten om revidert nasjonalbudsjett.

Jeg har et par korte kommentarer til Karin Andersens innlegg. Jeg ble litt usikker, for man sa at det bare ville omfatte 40 pst. av bedriftene, og at det således var lite treffsikkert. Jeg regner med at SV egentlig mener at det skulle treffe færre bedrifter enn det faktisk gjør, men dette er altså noe vi i stor grad er enige om i komiteen, og det blir veldig spennende å se hvordan dette kan virke som et incitament for nyetableringer. Det trenger vi, og vi har faktisk en situasjon nå hvor nyetableringene skyter fart, og det er meget positivt for både landet og norsk økonomi på sikt.

Så til spørsmålet om pensjonister. Dette er jo skattedelen, vi har også et opplegg knyttet til revidert budsjett på driftssiden, for å kalle det det. Som jeg tror representanten er klar over, foreligger det der også endringer som kommer pensjonistene til gode, og nettopp de pensjonistgrupper som har dårligst råd. Det, i tillegg til at enslige minstepensjonister fra 1. september får en økning på 4 000 kr i sin pensjon per år, vil vise at denne gruppen prioriteres av flertallet. Jeg anbefaler innstillingen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Vi har kommet til andre gangs behandling av lovsaker. Første gangs behandling ble gjennomført tirsdag 13. juni, og som alle representantene godt vet, eller burde vite, skal det gå minst tre dager mellom første og andre gangs behandling, jf. Grunnloven § 76 siste ledd. For å overholde denne fristen vil presidenten foreslå at Stortinget tar en pause i møtet, og at det blir ringt til og foretatt votering på vanlig måte kl. 16.00. – Det anses vedtatt.

Møtet avbrutt kl. 14.23.

Stortinget gjenopptok sine forhandlinger kl. 16.

Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: Stortinget fortsetter behandlingen av dagsorden nr. 98. Sakene nr. 8–20 er andre gangs behandling av lovsaker, og presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt.