Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2017

Dato: 16.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 131 (2016–2017), jf. Innst. 416 L (2016–2017) og Prop. 99 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 16 [16:06:55]

Stortingets vedtak til lov om endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.) (Lovvedtak 131 (2016–2017), jf. Innst. 416 L (2016–2017) og Prop. 99 L (2016–2017))