Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 7. juni 2017

Hadia Tajik

Margunn Ebbesen

leder

ordfører