Stortinget - Møte onsdag den 21. juni 2017

Dato: 21.06.2017
President: Sverre Myrli
Dokumenter: (Innst. 401 S (2016-2017), jf. Meld. St. 2 (2016-2017), Prop. 129 S (2016-2017), Prop. 130 LS (2016-2017) og Prop. 142 S (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 2 [09:02:24]

Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2017, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2017 (Innst. 401 S (2016-2017), jf. Meld. St. 2 (2016-2017), Prop. 129 S (2016-2017), Prop. 130 LS (2016-2017) og Prop. 142 S (2016-2017))