Stortinget - Møte tirsdag den 29. november 2016

Dato: 29.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 14 [18:56:35]

Referat

 • 1. (67) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (Prop. 22 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (68) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 21 S (2016–2017))

 • 3. (69) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff (Dokument 8:21 S (2016-2017))

 • 4. (70) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet (Prop. 32 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (71) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet (Prop. 24 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6. (72) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet (Prop. 28 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 340 og 341, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7. (73) Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.) (Prop. 18 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8. (74) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 26 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9. (75) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 30 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 456 og 3456, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 490, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10. (76) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Pål Farstad om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard (Dokument 8:20 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11. (77) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 20 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 12. (78) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop. 29 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 542, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 595 og 3595, som sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 13. (79) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. (Prop. 19 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 1137, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 14. (80) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 25 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 925 og 927, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og kap. 5613, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 15. (81) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet (Prop. 31 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 16. (82) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet (Prop. 23 S (2016–2017))

 • 17. (83) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet (Prop. 27 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Representanten Jonas Gahr Støre har bedt om ordet før møtet heves, i henhold til forretningsordenens § 54 andre ledd. Presidenten samtykker i at representanten får ordet, og gir dermed ordet til Jonas Gahr Støre, som har en taletid på inntil 5 minutter.

Jonas Gahr Støre (A) []: Vi skulle nå, i henhold til de frister som normalt gjelder i Stortinget for budsjettbehandling, vært i gang med å behandle en budsjettavtale. Men vi har ingen budsjettavtale å behandle. Vi skulle nå, med mindre enn en uke igjen, forberedt debatten om en budsjettenighet. Men vi har ingen budsjettenighet å debattere.

Jeg tok for to uker siden ordet i denne sal for å understreke den vanskelige situasjonen regjeringen nå har stilt Stortinget i. Jeg tok til etterretning at presidentskapet, klok av lærdom fra fjoråret, forskjøv fristene for både innstilling og debatt. Men jeg understreket da at ytterligere utsettelser ville stille Stortingets øvrige partier i en uakseptabel situasjon.

Siden det har det blitt satt nye frister av regjeringen, og de har blitt brutt, én etter én. I ettermiddag har vi blitt kjent med at Venstre har brutt budsjettforhandlingene med regjeringen. Det skaper ytterligere usikkerhet om hvorvidt samarbeidspartiene er i stand til å skaffe landet et budsjett.

Mangelen på avklaring om neste års budsjett har nå vart så lenge at selve behandlingen av budsjettet for 2017 blir preget av hastverk. Mange kommer i tidsnød som følge av forsinkelsene.

Kommunepolitikere over hele landet er i ferd med å gjøre budsjettvedtak uten å vite hvordan rammene blir. Vi får tilbakemeldinger fra dem, små og store kommuner: Blir f.eks. kuttet i støtten til ressurskrevende brukere stående? Blir kuttet for lærere på ungdomsskolen opprettholdt, osv.? Og næringslivet vet ikke hvilket skatteregime de skal forholde seg til neste år.

Den fristen som presidentskapet meddelte Stortinget, og som skulle legge rammene for behandlingen her i Stortinget, er brutt. Regjeringen ser ut til å ha mistet kontrollen med denne budsjettbehandlingen. Slik styrer man ikke et land.

Derfor vil jeg igjen stille presidenten spørsmålet: Når vil Stortinget – opposisjonspartiene – få klarhet i hva som blir grunnlaget for en finansdebatt som er mindre enn en uke unna?

Stortingspresident Olemic Thommessen []: Utgangspunktet for finansdebatten er selvsagt finanskomiteens innstilling. Hvilke forhandlinger som føres mellom partiene i Stortinget, er i utgangspunktet ikke presidentskapet vedkommende. Det er et anliggende som vi ikke har noen mulighet til å – og ikke skal – gripe inn i.

Når det er sagt, er det klart at fremdriften for slike forhandlinger er viktig også for de beslutninger som vi må ta når det gjelder fremdriften for saksbehandlingen i Stortinget. Det å ha et avklart flertall gjør selvsagt prosessen enklere og mer forutsigbar. Jeg regner det som en selvfølgelig del av den politiske kultur som gjelder og må gjelde i denne sal, at de resultater forhandlinger måtte lede frem til, også meddeles til opposisjonen, slik at man – innenfor det forhandlingene har gitt rom for, selvsagt – har en mulighet til å forberede seg frem til debatten. Hvorvidt et slikt forhandlingsresultat foreligger eller ikke, er altså ikke noe presidentskapet kan øve innflytelse på. Det er et anliggende for partiene.

Når presidentskapet utarbeider planer og gir Stortinget anbefalinger om hvilke frister som skal gjelde, gjør vi det selvsagt mot et bakteppe, som handler om hva som er Stortingets viktigste oppgave, nemlig å kunne treffe de vedtak som er nødvendig for å styre og drive landet etter 31. desember. Alle de beslutninger vi har anbefalt, gjør slike vedtak mulig under enhver eventualitet, uansett hva utfallet etter finansdebatten måtte bli. Slik vi ser det, vil Stortinget ha tid og kapasitet til å gjøre det arbeidet Stortinget skal gjøre.

Jeg har i dag hatt et møte med lederne for de forskjellige komiteene der vi har gjennomgått planene for avgivelser og datoer for budsjettbehandlingen, i forlengelse av finansdebatten. Vi har forskjøvet fristene for avgivelse ut ifra nettopp hensynet til at komiteene skal kunne ha en forsvarlig behandling. Jeg har også – i samme møte – innhentet komitéledernes synspunkter på hva som skal til for at slik behandling skal kunne gjøres på en god måte. Vi har hatt som utgangspunkt at vi i minst mulig grad skulle endre de frister og debattdatoer som er satt opp i den foreløpige kjøreplanen, og jeg tror vi innenfor de foreliggende forutsetninger skal mestre det i rimelig grad.

Vi har både politisk og også administrativt tatt høyde for å gjøre en budsjettbehandling innenfor den gitte tid og innenfor de datoer som er fastsatt for sesjonen. Slik jeg ser det nå, er grunnlaget for at vi skal kunne gjennomføre budsjettarbeidet og treffe de nødvendige vedtak, til stede, uten at vi skal behøve å utvide sesjonen.

Presidenten: Presidenten vil nå åpne for at de andre partigruppene får ordet én gang hver i inntil 3 minutter, og deretter vil spørrer og stortingspresidenten få ordet én gang til i inntil 3 minutter.

Trond Helleland (H) []: Landet skal naturligvis få et budsjett, og det er riktig som Jonas Gahr Støre sier, at regjeringen fortsatt jobber for å få landet et budsjett som er grønnere, og som gir flere jobber og bedre velferd.

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, og jeg ringte rundt på lørdag til de fire parlamentariske lederne i opposisjonen for å si at vi vil gjøre vårt ytterste for å sørge for at Stortinget naturligvis får tid til å områ seg før budsjettdebatten kommende mandag. Men det er krevende, det sier seg selv. Nå har Venstre brutt forhandlingene. Kristelig Folkeparti har ennå ikke gitt tilbakemelding, de har viktige møter i morgen der de skal avklare. Men uansett vil vi forsøke å legge alt til rette for at Stortinget får en avklaring, sånn at det blir tid til å respondere i debatten.

Det er vanskelig for en mindretallsregjering å skaffe flertall for et statsbudsjett. Jeg hørte på radioen i stad, fra 1996, en ny finansminister, Jens Stoltenberg, som kunne puste lettet ut den 20. desember da budsjettet ble vedtatt. Det var riktignok siste året med det gamle budsjettsystemet, og det var kanskje en grunn til at en gjorde noe med det, der alt var i spill helt til det siste. Det har også vært mange andre situasjoner der en mindretallsregjering har måttet jobbe lenge for å få på plass et budsjett.

Vi fortsetter arbeidet. Vi håper at vi skal få en enighet. Vi håper at vi skal få en avklaring, sånn at Stortinget får den nødvendige tid til å diskutere budsjettet på en ordentlig måte, men det blir budsjettdebatt 5. desember.

Harald T. Nesvik (FrP) []: Jeg kan forsikre Stortinget om at det har vært jobbet intensivt, og det jobbes fortsatt intensivt, for å prøve å komme fram til en løsning. Det er helt åpenbart at alle er tjent med at man så raskt som mulig kommer fram til en løsning for salen, slik at man vet hva man har å forholde seg til.

Som også representanten Helleland var inne på, har det vært vanskelige forhandlinger, og det er vanskelige forhandlinger. Man har kun én ting for øye, og det er nettopp å komme fram til en enighet, en enighet så raskt som mulig, slik at vi får et så godt budsjett som det er mulig å få på plass.

Jeg skal ikke gå inn i den politiske biten av det, det får undertegnede og salen anledning til å diskutere når vi kommer til den 5. desember. Da er budsjettdebatten, og da skal rammene fordeles. Vi skal komme tilbake til det da. Men som representanten Helleland var inne på, ønsker vi selvsagt å bidra til at komiteene får de fristene og den muligheten som skal til for å gjøre sitt arbeid på en skikkelig og god måte. Det har stortingspresidenten i sitt svar nå til representanten Gahr Støre tilkjennegitt, også i det møtet som har vært med komitélederne, slik at man skal sikre at komiteene får den tiden som de har behov for, for å få fram sine innstillinger til Stortinget. Men som sagt, det er vanskelige forhandlinger, og vi gjør vårt ytterste hele tiden for å prøve å komme fram til en løsning.

Hans Olav Syversen (KrF) []: Jeg er glad for at både representanten Trond Helleland og representanten Harald T. Nesvik nå uttalte at de skal gjøre sitt «ytterste» for at vi skal få en god avklaring på en vanskelig budsjettsituasjon. Det er ingen tvil om at det særlig påligger regjeringspartiene å sørge for at det budsjettet som regjeringen har lagt fram, også med justeringer, skal bære igjennom i denne sal.

Jeg er glad for det møtet med komitélederne som stortingspresidenten tok initiativ til i dag, hvor vi, ut ifra det initiativet, i fellesskap sørget for å legge opp en plan som sikrer en forsvarlig behandling av alle fagkomiteenes innstilling, når vi nå får et vedtak av en eller annen karakter den 5. desember. Så vidt jeg oppfattet fra det møtet, ble det som stortingspresidenten la opp til, godt mottatt av samtlige komiteer. De som hadde ønsker om justeringer, fikk det imøtekommet, og det tyder på at det er stor vilje til å sørge for at vi får en forsvarlig behandling av alle fagbudsjettene også, når den tid kommer.

Marit Arnstad (Sp) []: Å behandle statsbudsjettet er den viktigste oppgaven denne forsamlingen gjør. Budsjettet påvirker livet og hverdagen til folk rundt omkring i hele landet.

For første gang siden nytt budsjettsystem ble vedtatt i 1997, står vi overfor en situasjon der vi kan komme til å behandle og vedta et budsjett på bakgrunn av et løst forslag i Stortinget. Alle frister for behandling er brutt. Det synes ikke som om mindretallsregjeringen, fra Høyre og Fremskrittspartiet, har hatt noen klar strategi om hvordan de skal skaffe flertall for sitt budsjett i Stortinget.

De fire partiene som har flertall i Stortinget og har forpliktet seg til samarbeid, må bære ansvaret for at vi i dag står i en nokså kaotisk situasjon. Det kaoset som har oppstått, er et problem både for regjeringspartiene og for samarbeidspartiene, men også for opposisjonen. På uforsvarlig kort tid skal vi gjøre ferdig alternativ. Men framfor alt er den situasjonen som har oppstått, også et problem for alle som vil bli berørt av neste års beslutninger omkring statsbudsjettet.

Siden statsbudsjettet ble framlagt 6. oktober, synes det ikke å ha vært særlig framdrift. Fristene vi har hatt for behandling i Stortinget, er fraveket allerede flere ganger, også når det gjelder finansdebatt og finansinnstilling. Derfor må vi fra Senterpartiets side få uttrykke vår bekymring over den situasjonen som er oppstått. Det er skapt en tidsnød som også er kritisk for mange som er avhengig av statsbudsjettet i det kommende året. Så jeg har lyst til å spørre presidenten om han kan forsikre oss om – vi er bare en måned derifra – at også fristene etter Grunnloven § 75 blir overholdt. Hvis ikke kommer det norske storting til å være i en meget alvorlig situasjon.

Presidenten: Har presidenten oversett noen av partigruppene som har ønsket å ta ordet? – Det har hun.

Audun Lysbakken (SV) []: Det er behov for å understreke alvoret i den situasjonen vi står i. Klokken tikker, mulighetene for en forsvarlig budsjettbehandling blir dårligere og dårligere. Vi har en finanskomité som har måttet avgi innstilling uten flertall – vi får en finansdebatt uten en flertallsinnstilling. Vi kan få en situasjon der budsjettbehandlingen i de enkelte komiteene blir veldig, veldig krevende.

Det er en krevende situasjon for Stortinget, men det er jo ikke små ting for samfunnet rundt oss vi snakker om her. Det handler om grunnlaget for driften av velferdstjenester i alle landets kommuner. Det handler om hva slags rammebetingelser det skal være for næringslivet vårt. Det handler om hva slags skatteopplegg hver enkelt innbygger skal forholde seg til. Det handler om måten vårt land svarer på økende klimagassutslipp på, osv.

Det er – tenker jeg, på en dag som denne, da vi står i denne situasjonen – på sin plass å minne om at de to regjeringspartiene gikk til valg på et slagord om «gjennomføringskraft». I lys av det er denne situasjonen en ganske spektakulær fiasko.

Det er avgjørende at vi får en rask avklaring. Jeg forstår godt at også presidenten er i en krevende situasjon – nå er det jo ikke presidenten som har ansvaret for at det er dårlig framdrift i forhandlingene, men jeg håper jo at også presidenten kan si seg enig i at tiden for utsettelse av frister nå er ute, at vi nå er nødt til å få et klart svar på om det finnes et budsjettflertall i denne salen eller ikke. Det signalet synes jeg det er viktig at presidenten gir.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Presidenten gir da ordet til spørsmålsstilleren – som får ordet én gang til i inntil 3 minutter – og deretter til stortingspresidenten.

Jonas Gahr Støre (A) []: Jeg vil takke presidenten for å ha tatt initiativ til møte med komitélederne i dag. Jeg vil også si at jeg forstår at dette ikke er et politisk anliggende som presidenten kan gripe inn i. Men presidenten har telefon, og har anledning til å si fra og formidle til regjeringen det som nå er stemningen i Stortinget, slik at det alvoret siger inn.

Det er nå to måneder siden dette ultimatumet ble formulert, og jeg er enig i det som ble sagt her: at vi har hatt budsjettforhandlinger siden 6. oktober uten resultater. Dem har jo ikke vi fulgt, men vi har fulgt dramatikken rundt dem. Frister er satt, frister er brutt, og nå ser vi altså et samarbeid rundt budsjettet som er i oppløsning.

Så hører jeg fra representantene Nesvik og Helleland at de vil gjøre sitt ytterste for at Stortinget får tid til å områ seg før mandag. Jeg takker for det. Det er nyttig at vi får anledning til det. Jeg tolket den telefonen vi fikk på lørdag, slik at vi skulle få tid til å forholde oss til at det enten var et resultat, eller at det var en nyhet om at det ikke ble et resultat. Det betød i klartekst at vi ikke kan gå inn i denne helgen uten å vite det. Det er en dårlig måte å områ seg på, om det er det man legger i det.

Til sist vil jeg få si at vi i Norge ikke er vant til å komme i den situasjonen at vi diskuterer spørsmålet om vi i det hele tatt vil ha et fullt operativt budsjett fra 1. januar. Det setter Norge i en usikkerhet som vi ikke burde ha vært i. Vi er fra Arbeiderpartiets side klare og forbereder oss til å kunne behandle fra mandag og utover. Men jeg vil, fordi presidenten har ansvaret for arbeidet her i salen, anmode om at han våkent følger denne situasjonen, slik at vi får tid til å områ oss og være i stand til å gjøre det arbeidet som påligger oss, fra mandag og utover – hvor det uansett blir betingelser rundt denne budsjettbehandlingen som ikke burde vært dette huset verdig.

Stortingspresident Olemic Thommessen []: Jeg kan forsikre representanten Gahr Støre om at jeg ikke bare vil følge utviklingen i forhandlingene fra sidelinjen, men at jeg også har gjort det over noen tid.

Det er en selvfølge at denne sal klarer å levere de nødvendige vedtak for at landet skal styres etter 31. desember. Budsjettvedtaket fra i fjor gjelder som kjent bare for inneværende år, og at vi skal sørge for at landet kan styres i henhold til Grunnloven, er en selvfølge. Det mener jeg at vi tar høyde for, og at vi har med oss inn i de arbeidene vi gjør med hensyn til fremdriften i saksbehandlingen.

Det er også helt klart at det blir debatt på mandag. Det er ikke snakk om noen utsettelser av noen art, uansett hva man måtte ha klart å forhandle seg frem til – eller ikke. Det er selvfølgelig fordi mandagen skal gi oss den endelige avklaring av hva som er situasjonen rundt budsjettet. Det trenger Stortinget for at vi skal kunne gjøre de nødvendige vedtak for å fylle våre oppgaver etter Grunnloven.

Så vil jeg si at vi har en politisk kultur i vårt parlament som jeg er stolt av. Selv i krevende situasjoner opplever jeg en sterk forståelse, fra begge sider i politikken, for hva som også er parlamentet som sådans oppgaver. Vi har ved flere korsveier vist at vi også i krevende situasjoner finner ut av det, og at vi opprettholder den disiplin og den overordnede interesse for landet som skal til for at vi lander. Ikke alle parlamenter i verden er slik, og jeg er stolt av å kunne lede et parlament som bærer en slik kultur med seg.

I møtet i dag med komitélederne hadde vi en god diskusjon om hvordan vi skal avslutte arbeidet med budsjettet. Det er ingen tvil om at utsettelser betyr merarbeid og mer stress. Samtidig er det viktig, og vi har gitt det rommet som skal til for at arbeidet kan gjøres på en forsvarlig måte. Jeg er overbevist om at vi også ved denne korsvei vil kunne levere det som Stortinget skal levere.

Presidenten: Dermed er denne debatten avsluttet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så er ikke skjedd. Dermed er møtet hevet.