Stortinget - Møte tirsdag den 27. februar 2018

Dato: 27.02.2018

Dokumenter: (Innst. 124 S (2017–2018), jf. Dokument 8:50 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 11 [15:56:31]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter (Innst. 124 S (2017–2018), jf. Dokument 8:50 S (2017–2018))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Erlend Larsen (H) [] (ordfører for saken): Det har vært lærerikt og interessant å være saksordfører for min første sak gjennom komitébehandlingen. Det har vært ekstra interessant å følge saken, siden utfallet kan påvirke utviklingen av norske flyplasser, som jeg har frekventert gjennom mitt 22 år lange yrkesliv som trafikkflyver. Jeg vil takke alle involverte i komiteen for et godt og konstruktivt samarbeid. Denne saken begynte som et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter. Avtalen med Travel Retail Norway AS om taxfree-salg ved Avinors flyplasser går ut i 2022, og det er naturlig at spørsmål rundt anbudsforholdene vurderes god tid i forveien.

Initiativet til å vurdere taxfree-salget ble tatt allerede da Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2017. Den gang ble følgende vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget der det vurderes alle konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser ved utløp av gjeldende anbudsperioder.»

I statsbudsjettet for 2018 ble vedtaket fulgt opp med følgende merknad:

«Regjeringen vil komme nærmere tilbake til saken i løpet av stortingsperioden.»

Komiteens flertall, dvs. medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, er som følge av de nevnte vedtakene i statsbudsjettene av den oppfatning at det er lite hensiktsmessig å gå nærmere inn i forslagene nå.

Dersom Vinmonopolet skal overta salget av taxfree-varer på Avinors flyplasser, vil det reises en rekke kompliserte juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål. Det vil derfor være naturlig å vente på at utredningen regjeringen allerede er bedt om å legge fram for Stortinget, er klar, før Stortinget går til det skritt å vedta noen endringer. I denne utredningen er det forventninger om at alle konsekvenser ved å overføre taxfree-salget til Vinmonopolet vil bli vurdert.

For ansatte og drivere av norske flyplasser, ikke minst ved flyplasser som kan rammes utenfor Avinor-systemet, er det viktig å få til en avklaring så tidlig som mulig. Diskusjonen vi har sett i mediene i kjølvannet av representantforslaget, vitner om at det har blitt stor usikkerhet rundt de framtidige rammevilkårene i bransjen.

Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteens flertall, dvs. medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, er derfor at representantforslaget om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter ikke vedtas.

Som Høyre-politiker vil jeg knytte noen kommentarer til saken.

Representantforslaget begrunnes bl.a. med at en stor andel av den alkoholholdige drikken som konsumeres i Norge, er kjøpt i utlandet eller i taxfree-butikker. Dette har vært ønsket politikk fra flere regjeringer. Under Bondevik II-regjeringen ble det tillatt for flypassasjerer å kjøpe taxfree-varer etter ankomst i Norge. Målet var naturligvis å øke omsetningen i norske butikker. Og resultatet ble som ventet. Allerede etter den første uken kunne NRK Sørlandet rapportere om en salgsøkning på 43 pst. på Kristiansand lufthavn, Kjevik.

Under Stoltenberg II-regjeringen ble det tillatt å ta med en større kvote vin inn til Norge, og dagens regjering har tillatt å bytte kvoten med tobakk med mer vin eller øl.

Samtlige syv partier som har vært i regjering siden 2005, har hatt som mål å øke salget av taxfree-varer. Det virker derfor underlig at nettopp denne ønskede salgsøkningen skal brukes som begrunnelse for at Vinmonopolet skal overta salget av alkoholdig drikke ved Avinors flyplasser. Jeg betviler at det vil være juridisk mulig å innføre et monopol på kun et utvalg av våre flyplasser, uten at det samme monopolet påtvinges de flyplassene som ikke er eid eller drevet av Avinor.

De partiene som ønsker å gi Vinmonopolet enerett, argumenterer i saken også for Vinmonopolets rolle som alkoholpolitisk virkemiddel. Jeg betviler at det spiller noen som helst rolle for det totale alkoholkonsumet i Norge om det er et privat firma eller om det er Vinmonopolet som driver taxfree-butikkene. Det som åpenbart spiller en rolle når det gjelder det høye taxfree-salget, er utformingen av disse butikkene. I dag er det slik at passasjerene tvinges til å gå gjennom butikkene, noe som er ment å gi et økt impulssalg. Og det virker naturligvis. Dersom Stortinget ønsker å redusere kjøpepresset på flypassasjerene, bør Avinor instrueres om å gjøre om utformingen av butikkene.

Jeg synes for øvrig det er et paradoks at alkohol, tobakk og andre taxfree-produkter skal være med på å finansiere norsk luftfart og infrastruktur, men dette er en helt annen diskusjon enn det representantforslaget legger opp til. Jeg mener det er stor risiko for at enerett til Vinmonopolet vil redusere flyplassenes mulighet til å finansiere den daglige driften og nødvendige investeringer. Jeg vil derfor på det sterkeste anmode om at Stortinget venter med å gi Vinmonopolet enerett på salg av taxfree-varer til regjeringen har lagt fram en sak for Stortinget, der alle konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser, vurderes.

Tellef Inge Mørland (A) []: Arbeiderpartiet har i partiprogrammet sagt at vi vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Samtidig er vi opptatt av at inntektene til de offentlige og private flyplassene videreføres.

Av dagens Avinor-flyplasser er det kun åtte som går med overskudd. Det er spesielt at vi lar taxfree-salget bidra til å finansiere driften av de 37 flyplassene som ikke går med overskudd. Men slik har vi gjort det, og jeg har ikke registrert noen andre partier som per i dag har en alternativ finansiering.

Arbeiderpartiet mener Vinmonopolet har en viktig samfunnsrolle som et sentralt alkoholpolitisk virkemiddel. Derfor synes vi det er fornuftig å få den vurderingen av om Vinmonopolet skal ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Det har Stortinget allerede bedt om – for et års tid siden. Nå skal det sies at regjeringen ser ikke akkurat ut til å ha hastverk med å følge opp det forslaget. Derfor fremmer Arbeiderpartiet i dag et forslag om at regjeringen må komme tilbake med dette som en egen sak til Stortinget i løpet av året, ikke i løpet av stortingsperioden, som den selv har lagt opp til. For det er viktig at vi sikrer at eventuelle endringer i driften av taxfree-salget av alkohol blir avklart så tidlig som mulig, slik at aktørene i bransjen får forutsigbarhet rundt framtidige rammevilkår når den nåværende avtalen går ut i 2022. Jeg forutsetter at regjeringen selvsagt sørger for at en ikke starter en ny anbudsprosess før Stortinget har avgjort saken.

Arbeiderpartiets forslag i dag innebærer at en fortsatt kan holde den framdrifts- og tidsplanen Senterpartiet ønsker seg. Men vi er ikke villig til å sette driften av 37 flyplasser i distriktene i spill, for det er usikkerhet rundt inntektene til Avinor, om de blir de samme eller ikke, dersom Vinmonopolet overtar driften av taxfree-salget.

Nestlederen i Parat, Vegard Einan, er bekymret og viser til beregninger Avinor selv har gjort, som anslår et tap på 1 mrd. kr dersom Vinmonopolet skulle få enerett på taxfree-salg. I går hadde journalist Tone Angell Jensen i Nordlys følgende kommentar på trykk om denne saken:

«Senterpartiet som lyseslukker i distriktene», der hun sier: «Men de kan fort komme til å bli partiet som sørger for nedlegging av flyplasser i distriktene.»

Det tror jeg ikke Senterpartiet egentlig ønsker. Arbeiderpartiet ønsker i alle fall ikke en rasering av flyplasstilbudene i distriktene. At det blir slik med Senterpartiets forslag, er ikke sikkert, men spørsmålet og usikkerheten henger der.

Selv om representantforslaget fra Senterpartiet handler om taxfree-salget av alkoholholdige drikker ved Avinors flyplasser, har Sandefjord lufthavn, Torp kommet sterkt på banen. I sitt høringsinnspill sier de bl.a. at forslaget skaper en betydelig usikkerhet for de langsiktige rammevilkårene og har derfor stor betydning for Torp. De er bekymret for forholdet til anbudsrettslige regler og EØS-rettslige konkurranseregler og mener at spørsmålet om å innføre enerett kun på offentlige flyplasser ikke er tilstrekkelig utredet. I forrige periode ble Moss Lufthavn, Rygge nedlagt. Jeg ønsker ikke å gjøre noe som kan bidra til at Torp også blir satt i spill.

Arbeiderpartiet støtter Vinmonopolet. Vi må bygge opp under Vinmonopolet og ta på alvor de utfordringene de står overfor. Samtidig må vi ivareta de hensynene som jeg nå har vært inne på. Arbeiderpartiet støtter også opp under viktige distriktsflyplasser som er avgjørende for utviklingen i den regionen de ligger i.

Vinmonopolet kan uansett ikke overta i morgen. Vi skylder alle de arbeidsplassene og de livskraftige lokalmiljøene som i dag er avhengig av distriktflyplassene sine, eller for den saks skyld Sandefjord lufthavn, at vi tar oss tid til å få den saken som Stortinget allerede har bestilt, og som på en grundig måte vil belyse juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål, før vi fatter det endelige vedtaket. Dersom Arbeiderpartiets forslag i dag får flertall, sørger vi uansett for at vi rekker det neste «taxfree-flyet», som først går i 2022.

Presidenten: Skal representanten ta opp forslag?

Tellef Inge Mørland (A) []: Da tar jeg opp forslaget fra Arbeiderpartiet og SV.

Presidenten: Representanten Tellef Inge Mørland har tatt opp det forslaget han refererte til.

Bård Hoksrud (FrP) []: Dette er en ganske spesiell sak, og det er spesielt at det er Senterpartiet som er den store hærføreren for å hindre at man fortsatt skal ha konkurranse når det gjelder alkohol, tobakk, kosmetikkvarer osv., som man selger på flyplassene rundt omkring i landet. Nordlys’ leder – eller kommentar – er definitivt ikke noe som Fremskrittspartiet ofte er glad i, men i går var den faktisk ganske bra, da man sa at Senterpartiet kan være «lyseslukker i distriktene» i Norge. Det er alvorlig, og jeg synes at representanten Toppe og Senterpartiet bør ta dette inn over seg. Det kan få store konsekvenser for Avinors flyplasser, men det kan også få store konsekvenser andre steder. Bekymringen er bl.a. på Sandefjord lufthavn, Torp, som jeg kjenner veldig godt, og som får store utfordringer hvis det blir sånn.

Like sikkert som at etter sol kommer det regn, kommer det stadig tilbakevendende ønsket om at Vinmonopolet skal overta taxfree-handelen ved norske flyplasser. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har behandlet dette, men en av forslagsstillerne, representanten Toppe, skal ha for sin stamina. Den som gir seg, har tapt, er det noe som heter, så kampen fortsetter åpenbart. Forslaget er selvsagt motivert med at det vil være bedre for folkehelsen at det er Vinmonopolet som sørger for gledesdråpene i nordmenns handleposer ved retur til gamlelandet, enn at det er Travel Retail Norway eller andre som håndterer salget. Jeg spør: Mener representanten Toppe at en flaske rødvin fra Vinmonopolet er bedre for helsen enn en flaske solgt av Travel Retail Norway eller andre? Er det helse i hver dråpe hvis det er det statlige monopolet som sørger for konjakken til kaffen, mens det er helsefarlig hvis flaskene er solgt gjennom et privat selskap?

La meg minne representanten Toppe på at dette private selskapet har i henhold til sine egne nettsider betalt 18,6 mrd. kr til Avinor siden 2005, penger som går til å drifte landets flyplasser. De kommer til å betale ytterligere 28 mrd. kr i inneværende kontraktsperiode fram til 2023, og av omsetningen betaler de ca. 50 pst. i leie til Avinor. Selskapet har drøyt 1 300 dedikerte ansatte med stor kunnskap innen de store varesortimentene de tilbyr kundene. Det er selvfølgelig sånn at også Vinmonopolet har kjempemange dedikerte og flinke medarbeidere, men dette handler om at vi tror det er fornuftig at det er noe konkurranse her. Regjeringspartiene – og Stortinget – har sagt klart og tydelig at man skal gå igjennom konsekvensene og få en utredning av hva det vil bety hvis Vinmonopolet skal overta dette.

Til slutt: Jeg har som sagt spurt før, men jeg gjør det igjen: Mener representanten Toppe at en flaske rødvin fra Vinmonopolet er bedre for helsen enn en flaske solgt av Travel Retail Norway eller et annet selskap?

Kjersti Toppe (Sp) []: Vinmonopolet har ei viktig samfunnsrolle i Noreg. Det er eit av dei aller viktigaste alkoholpolitiske verkemidla vi har, og det er stor oppslutning om Vinmonopolet i befolkninga. Likevel er Vinmonopolet under stadig press. Ein stor del av alkoholhaldig drikke som vert konsumert i Noreg, er kjøpt i utlandet eller i taxfree-butikkar. Nordmenn reiser meir enn tidlegare, og dermed aukar òg volumet av taxfree-handelen. 10 pst. av all vin, heitvin og brennevin som vart seld i Noreg i 2015, vart seld på norske lufthamner ved innkomst.

Senterpartiets forslag handlar om å gjera det einaste forståelege, å la Vinmonopolet – som har stor oppslutning i befolkninga, og som har solid erfaring med innkjøp og sal av alkohol – også stå for salet av alkohol i taxfree-ordninga. I statsbudsjettet for 2017 la regjeringa fram ei utgreiing om taxfree-ordninga i Noreg, og på bakgrunn av denne utgreiinga fatta Stortinget eit vedtak om å be «regjeringen legge frem en sak for Stortinget der det vurderes alle konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser ved utløp av gjeldende anbudsperioder.»

Regjeringa omtalte dette oppmodingsvedtaket i statsbudsjettet for 2018 med følgjande merknad:

«Regjeringen vil komme nærmere tilbake til saken i løpet av stortingsperioden.»

Det betyr at regjeringa har trenert Stortingets vedtak frå hausten 2016. Oppfølginga skal først skje i løpet av stortingsperioden, meinte dei – og det er faktisk ikkje godt nok.

Senterpartiet føreslår difor å be «regjeringen sørge for at Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter når avtalen med Travel Retail Norway AS går ut i 2022, og på egnet vis og senest i forslag til statsbudsjett for 2019 informere Stortinget om framdrift for arbeidet og hvilke lovendringer som vurderes.»

Dette forslaget får i innstillinga støtte av både SV og Kristeleg Folkeparti.

I debatten som går no, vert det hevda at vårt forslag om å la Vinmonopolet stå for taxfree-salet av alkohol vil trua småflyplassar i Noreg. Det er tomme truslar, og dei er ikkje baserte på fakta. Ifølgje Vinmonopolets eigne vurderingar, som ein kan lesa om i utgreiinga til Stortinget i statsbudsjettet for 2017, er det i dag ingen praktiske, EØS-rettslege eller økonomiske forhold som tilseier at Vinmonopolet ikkje kan ta over taxfree-salet av alkohol og levera dei same leigeinntektene til Avinor som kan brukast til å subsidiera småflyplassane. Vinmonopolet seier at dei skal kunna tilby minst like gode handleopplevingar på flyplassane som dagens butikkar, dei skal kunna ha same opningstider, tilsvarande prisnivå og felles kasse for ulike produkt. Trass i Vinmonopolets eigne vurderingar skremmer ein del – òg i denne salen – med at dette vil bety milliardtap i leigeinntekter til Avinor og staten, og at framtidas lufthamnstruktur vil verta avhengig av årlege budsjettkampar på Stortinget. Dette er argumentasjon som ikkje held. Hadde ein føreslått å avvikla taxfree-ordninga, hadde det vore ei anna sak.

Vinmonopolet vurderer dagens leigekontrakt slik at dersom Vinmonopolet frå 2022 får overta på same vilkår, kan inntektene til staten verta haldne ved lag eller auka, slik at finansiering av regionale lufthamner vert sikra.

I dag er det selskapet Travel Retail Norway som har avtale med Avinor om taxfree-salet. Aksjeselskapet vert eigd av Norse-Trade AS og det tyske familieselskapet Heinemann. Mykje av overskotet frå taxfree-salet hamnar i dag hos tysk storkapital. Om Vinmonopolet overtar salet, held vi pengane i Noreg, og overskotet kan brukast til samfunnsnyttige føremål, til å drifta småflyplassar som tidlegare og til å styrkja vinmonopolordninga.

Eg kan forstå representantane frå Framstegspartiet og Høgre, som aldri har vore tilhengjarar av dette forslaget. Eg reagerer meir på Arbeidarpartiet, som eg i dag oppfattar harselerer med dette forslaget og går god for all den lettvinte argumentasjonen. Her hadde eg venta at ein ville noko.

Eg tar opp forslaget frå Senterpartiet i denne saka. Eg vil varsla at vi kjem til å stemma for forslaget frå Kristeleg Folkeparti, og vi kjem subsidiært til å stemma for Arbeidarpartiets forslag – som iallfall er for ei innstramming av det fleirtalet på Stortinget var einig om ved behandlinga av statsbudsjettet for 2017.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Nicholas Wilkinson (SV) []: Jeg elsker Vinmonopolet. Ikke bare er det et viktig helsetiltak som bidrar til å sikre mindre alkoholmisbruk og bedre helse i Norge – de har dyktige ansatte og et veldig deilig utvalg.

Når vi har god kompetanse i en bedrift, med gode utviklingsprogrammer for kvalitetssikring og et godt innkjøpssamarbeid, bør den brukes. Vinmonopolet bør få drive taxfree.

Det er ingen faglig grunn til at millionoverskuddet skal sendes som profitt til private eiere, når resten av sprit- og vinsalget drives av Vinmonopolet, der overskuddet i stedet går til skoler og sykehjem.

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre frykter for støtten til kortbanenettet for fly. En skulle nesten tro salen var blitt grepet av paranoia – for at å flytte profitten fra private eiere til fellesskapet skal true alle lokalflyplassene i Norge, at kortbanenettene skal rase sammen som et korthus fordi sprit- og vinsalget organiseres med en annen eier, at lysene skal slukkes i distriktene, som Arbeiderpartiets representant refererte til, eller at Torp skal legges ned, som Fremskrittspartiet refererte til. Det må vel nesten være det heftigste enkeltvedtaket denne salen har vært borti – å skulle endre eieren av taxfree i Norge.

SV og Senterpartiet har sammen gjennom veldig mange år vært de sterkeste forsvarerne av kortbanenettet i Norge. Det vet man i distriktene, og jeg tror de også da forstår hvordan den vikarierende argumentasjonen her fungerer. Vi trenger kortbanenettet, spesielt i nord og på Vestlandet. Uten kortbanenettet blir det vanskelig å bo i store deler av Norge. Men midlene til kortbanenettet styres ikke av om profitten fra taxfree-salget går til privat profitt eller til skoler og sykehjem i Norge. De påvirkes ikke av om det er Travel Retail Norway eller det norske fellesskapet som får overskuddet. Inntektene kunne også vært sikret på andre måter, men dette forslaget handler faktisk bare om å ha en ny eier av taxfree-ordningen.

SV vet hvor vi vil. Derfor foreslår vi å vedta at Vinmonopolet skal få overta taxfree-salget av alkoholholdig drikke når avtalen går ut i 2022 – ikke i morgen, ikke til neste år, men når avtalen går ut i 2022. Det er et moderat forslag som viser retning, noe en del andre partier her i salen også kunne øvd seg på.

Det er skuffende at Arbeiderpartiet ikke klarer å gjøre et tydelig vedtak, men jeg er glad for at de allikevel står sammen med SV om å kreve fortgang der regjeringen har somlet, så vi kan få en utredning på plass innen 2018. SV vil også støtte Kristelig Folkepartis forslag om ikke å støtte nye forhandlinger med andre tilbydere.

Carl-Erik Grimstad (V) []: Når det gjelder det foreliggende forslaget om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget ved Avinor-eide flyplasser i landet, er det nærliggende å knytte noen bemerkninger til taxfree-ordningen ved flyplasser generelt. På mange måter er det en merkelig ordning som gjennom årene har fått lov til å etablere seg, der et av verdens rikeste land finansierer sin infrastruktur gjennom salg av produkter som det er bred enighet om de negative helsemessige konsekvensene av. Alkohol og tobakk er produkter, hvor lovlige de enn er, som vi internasjonalt er forpliktet til å redusere bruken av. Det er derfor høyst betimelig at regjeringen har varslet en utredning av taxfree-ordningen i løpet av inneværende stortingsperiode. Det er betimelig, like mye som det er dårlig timing av forslagsstillerne å fremskynde konklusjonene av en slik utredning.

Det synes å ha blitt litt av en vane i deler av opposisjonen å komme slike utredninger i forkjøpet og dermed undergrave tilliten til det fremste utredningsapparatet Stortinget har til sin rådighet, nemlig regjeringsadministrasjonen. Det skjedde i et nylig vedtak om fastlegereformen, og det kunne ha skjedd i dag. Når dagens forslag ikke blir vedtatt, skyldes det selvsagt at Arbeiderpartiet, i motsetning til forrige gang, har forstått den negative betydningen av det som går under navnet «stortingsregjereri».

Dagens forslag hører i realiteten ikke hjemme i helse- og omsorgskomiteen. Det kan ikke dokumenteres at Vinmonopolets overtakelse vil føre til noen nedgang i salget av alkohol i Norge. Det er faktisk slått fast av Vinmonopolet selv at dette ikke vil skje.

Så sies det at en overføring av salget fra selskapet Travel Retail, som har vunnet konkurransen om Avinors flyplasser, til Vinmonopolet vil føre til en styrking av Vinmonopolets stilling i landet. Det er mulig, men det motsatte kan like gjerne skje. Årsaken til det er at representantforslaget ikke skjelner mellom Avinors flyplassdrift og andre flyplassers drift, som f.eks. Torp flyplass i mitt fylke, som – skulle forslaget få flertall – står i fare for å bli en av svært få flyplasser i landet som legger ut driften av taxfree-salget på anbud uten føringer fra staten.

Det er godt mulig at et advokatfirma mener det ikke medfører problemer på ESA-nivå å overføre salget til Vinmonopolet, men er det i det hele tatt noen som har vurdert hva en slik forskjellsbehandling mellom Torp og Avinors flyplasser vil kunne provosere fram av reaksjoner fra dem som forvalter konkurranseregelverket på europeisk nivå? Dette kan, før vi aner det, ende med en europeisk debatt om Vinmonopolets rolle og legitimitet.

Det kan tenkes to utfall av forslaget dersom Vinmonopolet overtar. Enten må Vinmonopolet trekke seg som finansieringskilde for norsk luftfart, eller så må det statlige selskapet også overta på Torp. Det er bare et temmelig stort problem forbundet med det siste, og det har vi Torps administrasjons ord for: Da må Vestfolds og Telemarks flyplass sette kroken på døren. Da er det slutt på dette kjære tilbudet, og som en bonuseffekt: Den miljømessige tabbeutbyggingen av en tredje rullebane på Gardermoen har rykket ett skritt nærmere. Dette kan da umulig forslagsstillerne, som er imot en slik utbygging, ha tenkt nøye igjennom.

Det hadde vært ærligere å fremme et forslag om å fjerne taxfree-handelen og derigjennom finansiere Norges luftfart på en annen og mindre tilslørt måte over statsbudsjettet. I stedet har Senterpartiet forsøkt seg på en modell som verken er fugl eller fisk, og som i tillegg altså ikke har noen dokumenterte helsemessige konsekvenser.

Modellen har imidlertid to andre interessante resultater, som antakelig kommer på plussiden av Senterpartiets merkelige taps- og vinningskonto. Det ene er at den fylkeseide og kommunalt eide flyplassen i Vestfold legges ned, og det andre er at selskapet Airport Retail Norway, som ikke må forveksles med det andre selskapet, som er et heleid norsk selskap som skatter til Norge, og som står for driften på Torp, vil miste en stor del av sitt inntektsgrunnlag.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Kristelig Folkepartis utgangspunkt for denne debatten er at vi mener Vinmonopolet er et av de aller viktigste virkemidlene vi har i alkoholpolitikken.

Mange klarer å håndtere sin egen alkoholbruk på en god måte. Kristelig Folkepartis alkoholpolitikk er ikke laget først og fremst for dem, men for dem som sliter med alkohol på en eller annen måte. Derfor vil Kristelig Folkeparti ha en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk. Vi vet at pris og tilgjengelighet er de viktigste virkemidlene for å regulere forbruket av alkohol. Derfor er vi opptatt av høye alkoholavgifter, og vi vil verne om Vinmonopolet.

Dette handler for oss om menneskeverd. Det handler om solidaritet med alle dem som rammes av rusmidlenes negative konsekvenser, både direkte og indirekte, og om å beskytte dem som er aller mest utsatt.

De alkoholpolitiske virkemidlene må styrkes og ikke svekkes, og blant disse virkemidlene er altså Vinmonopolet et av de aller viktigste. Vinmonopolet har et viktig samfunnsansvar og bred tilslutning i folket – de regulerer tilgjengeligheten og har gode kontrollrutiner, samtidig som de står for kvalitet og god informasjon. Forskning fra flere land viser at begrenset tilgjengelighet reduserer alkoholforbruket, og at monopol er et av de aller mest effektive virkemidlene. For Kristelig Folkeparti er det også et poeng at vi på denne måten holder kommersielle krefter utenfor omsetningssystemet.

Så er det, som det er blitt sagt av flere allerede, mye rart med selve taxfree-ordningen, men når den først finnes, mener Kristelig Folkeparti det er en god løsning at Vinmonopolet overtar taxfree-salget på norske flyplasser. Jeg synes det er flott at Vinmonopolet selv er så tydelige på at de vil være forberedt på å overta driften av taxfree-salget ved norske lufthavner. Vinmonopolet forteller oss politikere at statens inntekter potensielt vil øke ved å overlate driften til Vinmonopolet, og Vinmonopolet viser at vi skal finne måter å gjøre dette på som sikrer at Avinors inntekter vil være på samme nivå. Vinmonopolet er også tydelige på at alle praktiske utfordringer er fullt ut løsbare.

Flertallet på Stortinget har altså bedt om å få utredet konsekvensene av å få salget overført til Vinmonopolet. Regjeringen har lovet å komme nærmere tilbake til saken i løpet av stortingsperioden. Kristelig Folkeparti står i dag bak et forslag om å be «regjeringen sørge for at Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter når avtalen med Travel Retail Norway AS går ut i 2022, og på egnet vis, og senest i forslag til statsbudsjett for 2019, informere Stortinget om framdriften for arbeidet og hvilke lovendringer som vurderes».

Kristelig Folkeparti vil selvsagt se på utredningen når den kommer, men vi har allerede flagget sterke synspunkter på dette. Vi mener overtakelse av taxfree-salget vil styrke legitimiteten overfor EU og stoppe den uthuling av norsk alkoholpolitikk som vi ser. For Kristelig Folkeparti framstår dette som en vinn-vinn-løsning. Vi kan styrke Vinmonopolet som ordning, og det faktum at Vinmonopolet stadig taper markedsandeler til fordel for taxfree, skader Vinmonopolet i dag, fordi selve ordningen svekkes overfor EU, som vi vet følger nøye med på monopolordningen. De aksepterer dermed begrunnelsen i folkehelsen, og dette kan det bli vanskelig å holde på i lengden dersom mye av omsetningen skjer utenfor Vinmonopolet i framtiden.

Vi kan øke inntektene til myndighetene. – På hvilken måte? Jo, ved salg via Vinmonopolet går inntektene til staten og ikke til kommersielle aktører. Det betyr at vi hindrer at store overskudd av taxfree-salget forsvinner ut av Norge til utenlandske eiere med kommersielle motiver.

Dessverre er det ikke flertall i Stortinget i dag for vårt forslag til vedtak. Kristelig Folkeparti vil derfor stemme subsidiært for forslaget fra Arbeiderpartiet og SV, dvs. forslag nr. 1 i innstillingen, for å bringe saken ett skritt videre.

Hvis Stortinget nå får en sak om dette i løpet av 2018, er det viktig at det ikke igangsettes prosesser som hindrer Vinmonopolets overtakelse innen den tid. Kristelig Folkeparti fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke innledes forhandlinger med andre aktører enn Vinmonopolet om taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter.»

Jeg tar herved opp Kristelig Folkepartis forslag.

Presidenten: Representanten Hans Fredrik Grøvan har tatt opp det forslaget han refererte.

Statsråd Åse Michaelsen []: I denne debatten kan det synes som om vi diskuterer for eller imot vinmonopol, men det gjør vi jo ikke. I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 LS for 2016–2017 ba Stortinget regjeringen om å legge fram en sak for Stortinget der det skulle vurderes alle konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skulle kunne overta taxfree-salget av alkohol på norske flyplasser ved utløpet av gjeldende anbudsperiode. Selvfølgelig skal vi følge dette opp. Vi vil utrede saken, og vi vil komme tilbake til Stortinget i tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendige lovendringer og også legge praktiske forhold til rette før anbudsperioden løper ut, dersom Stortinget skulle konkludere med at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol på lufthavnene.

Dette er en krevende sak, og den kan få konsekvenser på en lang rekke områder. Derfor må vi ha en grundig gjennomgang. Vi har i en del av innleggene her allerede hørt at det er ulike vinklinger og ulik fokusering på hva dette egentlig betyr. Noen snakker om småflyplasser, noen snakker om EU, osv., osv. Det alene taler jo for at vi er nødt til å ha en grundig og god gjennomgang.

Til tross for at det foreligger et vedtak om å utrede saken, har representantene fra Senterpartiet fremmet et nytt forslag om at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget. Jeg må si jeg er litt overrasket over det. Da skyver en altså til side – eller ønsker å skyve til side – det tidligere vedtaket, som faktisk sier noe om at vi må gjøre en grundig jobb før vi hiver oss rundt. I forslaget fra representantene ønsker de å vedta at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget uten at de vurderingene de tidligere har bedt om, er lagt fram for Stortinget. Jeg kan ikke støtte at det tas en slik beslutning uten nærmere utredning og uten at vi har et mer fullstendig beslutningsgrunnlag. Saken reiser både juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål, og en nærmere vurdering av disse bør ligge til grunn for en forsvarlig avgjørelse.

Jeg mener det er i alles interesse at saken blir grundig vurdert, slik at vi får et godt grunnlag for å ta en endelig beslutning i saken. Det er tross alt snakk om å ivareta viktige interesser. Både alkoholpolitiske hensyn, finansielle hensyn og hensynet til flyplassdriften må vurderes i denne saken. Dette redegjorde representanten Larsen tydelig for i sitt innlegg.

Når det gjelder innholdet i utredningen, vil jeg presisere følgende: Vi legger til grunn at det som skal utredes, er om Vinmonopolet skal overta taxfree-salget etter en enerettsmodell og ikke etter en anbudsmodell. Grunnen er at det vil være problematisk med tanke på EØS-rettslige forhold at Vinmonopolet skal delta i en anbudsrunde. Det må en ta inn over seg, og dette er noe vi ønsker å se på. Utredningen vil bli gjennomført i en interdepartemental arbeidsgruppe, og minst fire departementer er involvert i dette arbeidet. Det blir innhentet nødvendige utredninger fra både Avinor og Vinmonopolet og ikke minst fra andre aktører ved behov. Vi har tatt mål av oss til å legge fram utredningen for Stortinget i løpet av stortingssesjonen 2018–2019. Når vi ikke har satt dette som en offisiell frist, er det fordi vi vil ta høyde for at det kan vise seg å være behov for ytterligere utredning underveis.

Regjeringen vil legge fram en utredning i løpet av stortingsperioden som vil gi Stortinget mulighet til å vurdere en eventuell overtakelse av taxfree-salget ved utløpet av anbudsperioden. Jeg ser derfor ikke at det er hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å vedta forslaget om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget, så jeg frarår at representantforslaget vedtas. I tillegg vil anbudet, hvis en følger vanlig rekkefølge, muligens være ferdig forhandlet rundt 2021. Tidlig høst 2020 må dette være avklart. Det er nesten tre år til. Da sier det seg selv at vi har tid til å gjøre en grundig jobb, og at vi skal komme tilbake til saken så fort dette er ferdig utredet.

Magne Rommetveit hadde her teke over presidentplassen.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Tellef Inge Mørland (A) []: Stortinget har for over ett år siden bestilt en sak fra regjeringen, der en skal få vurdert alle konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser ved utløp av gjeldende anbudsperioder. Statsråden sa nå på talerstolen mye om hva regjeringen skal gjøre, lite om hva regjeringen har gjort. Inntrykket er derfor at regjeringen ikke er kommet i gang med dette arbeidet. Stemmer det, og hva skyldes i så fall denne tregheten? Og hvis det ikke stemmer, hva har man hittil gjort med oppdraget fra Stortinget, som har fått vente i over et år allerede?

Statsråd Åse Michaelsen []: Som jeg sa i innlegget mitt, er det her flere departementer som er involvert. Det betyr at man kommer med innspill, man har Avinor som man har en tett dialog med – og det tar litt tid. Det vedtaket som vi fattet, ble fattet i 2016. Jeg var selv i Stortinget som stortingsrepresentant og var med og vedtok det på slutten av min periode. Og det tar tid, nettopp fordi man må se alle de ulike faktorene som spiller en rolle her. En del av disse faktorene har ulike representanter tatt opp. Det betyr at vi må gjøre en grundig jobb når vi først kommer tilbake til Stortinget med det. Jeg var i innlegget mitt veldig tydelig på at vi ser for oss at vi sannsynligvis kan lande denne saken i stortingssesjonen 2018–2019.

Tellef Inge Mørland (A) []: Jeg takker for svaret og håper at regjeringen vil være mer offensive på framdriften framover, for det synes ikke som om man har kommet all verdens langt – bortsett fra at man har konstatert at ting tar tid.

I innspillet fra Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen framgår det at de mener at

«det er mest formålstjenlig at Avinor, gjennom anbudskonkurranse, får muligheten til å sikre størst mulig inntekter til drift av flyplassene, også fra omsetningen av tax-free varer».

Det kan med andre ord synes som om regjeringen allerede har konkludert med at det ikke er noen god idé at Vinmonopolet uten konkurranse skal overta taxfree-salget av alkohol på norske flyplasser. Hvordan kan vi da være sikre på at den saken som regjeringen skal levere til Stortinget, vil gi en troverdig vurdering av hvorvidt det er klokt å la Vinmonopolet overta?

Statsråd Åse Michaelsen []: Denne regjeringen forholder seg til ethvert flertallsvedtak som er kommet fra denne sal, og det er det ansvaret vi har. En merknad fra en komitégruppering overstyrer ikke et vedtak som er fattet her. Jeg vil gjenta at her gjør vi en grundig jobb, og det må vi gjøre, for det får konsekvenser i de ulike departementer som er inne i dette, bl.a. Samferdselsdepartementet.

Nå ligger Vinmonopolet innenfor Helse- og omsorgsdepartementets ansvar og min portefølje, men også andre departementer er involvert i dette. Så når vi kommer med saken, vil den være grundig bearbeidet, og representanten kan stole på at vi har gjort en seriøs og ordentlig utredning og vil være helt nøytrale til det som måtte være av synspunkter som har kommet tidligere. Dette er regjeringens ansvar å levere til Stortinget.

Kjersti Toppe (Sp) []: Først vil eg seia at det er ikkje tilfelle at saka ikkje har vore greidd ut. Regjeringa fremja jo sjølv ei ganske omfattande og god utgreiing i statsbudsjettet for 2017, som var eit resultat av eit vedtak i Stortinget litt før. Denne saka har vore greidd ut mange gonger, det er difor vi no vil ha eit tydeleg vedtak frå Stortinget.

Men eg høyrde kva statsråden sa i tidlegare replikkar her om at no vil regjeringa følgja opp. Det er bra, for det har ikkje skjedd hittil. Men eg vil spørja statsråden som folkehelseminister: Eg vil anta at ein folkehelseminister er opptatt av Vinmonopolet og ønskjer å styrkja Vinmonopolet si stilling. Er det slik at statsråden då er likegyldig til om taxfree-salet skjer frå private selskap eller om ein kan bruka dette til å styrkja Vinmonopolet si stilling som eit viktig alkoholpolitisk verkemiddel i Noreg?

Statsråd Åse Michaelsen []: Jeg mener at en kan ikke stille det ene opp mot det andre med hensyn til folkehelseperspektivet. Som representanten Hoksrud var inne på her: Om en har et glass vin fra en flaske solgt fra Vinmonopolet eller en flaske solgt fra en annen aktør, vil jeg ikke si at det er noen forskjell med hensyn til folkehelsebiten på det.

Kjersti Toppe (Sp) []: Takk for svaret. Eg synest jo det er eit veldig spesielt svar frå ein folkehelseminister. Då seier folkehelseministeren at det er det same om det er Vinmonopolet eller eit privat selskap som står for alkoholsalet i Noreg. Når vi veit at Vinmonopolet si stilling og deira del av salet vert pressa, hadde det jo vore greitt om ein hadde hatt ein folkehelseminister i Noreg som ville Vinmonopolet vel, og som såg at her må vi sørgja for at ikkje ein stadig større del av alkoholsalet skjer utanom vinmonopolordninga.

Så eg vil spørja igjen: Er det faktisk sant det som eg høyrde svaret var i stad, at det er det same for folkehelseministeren om salet skjer utanom vinmonopolordninga og svekkjer vinmonopolordninga?

Statsråd Åse Michaelsen []: Det vi snakker om, er taxfree-salget på flyplasser. Det jeg sier, er at om en flaske blir solgt gjennom et vinmonopolsystem på flyplassen eller om det blir solgt gjennom en annen aktør – jeg kan ikke se at det skulle ha noe å si for helseeffekten hvilken aktør som selger. Da diskuterer vi ikke Vinmonopolet som sådant, utenfor flyplassområdet, det er ikke det vi diskuterer i dag. Det spørsmålet jeg tar stilling til, er nettopp salget på flyplasser. Det er det vi diskuterer i dag. Hvordan Vinmonopolet er generelt i det norske samfunn, er en helt annen diskusjon, som vi sikkert kan ta senere.

Nicholas Wilkinson (SV) []: Det er sagt så mye spesielt i denne debatten fra regjeringspartiene og Arbeiderpartiet at jeg tenker vi må be om en oppklaring fra statsråden, som jo kan dette feltet. Stemmer det at dersom vi får en ny eier – salget opprettholdes, men at vi bare får en ny eier – så vil lysene slukkes i distriktene, flyplassen i Telemark vil legges ned, Torp vil legges ned, lokalflyplasser i hele landet vil legges ned, og, på den andre siden, tredje rullebane vil bygges raskere? Jeg vil gjerne vite, fra statsråden, om hun mener at dette er en riktig beskrivelse av hva som skjer om Vinmonopolet får lov til å drifte taxfree-utsalget i Norge.

Statsråd Åse Michaelsen []: De ulike synspunktene som er ute i det offentlige rom når det gjelder om Vinmonopolet skal overta taxfree-salget eller ikke, skal ikke jeg ta stilling til. Men når det gjelder kryssubsidiering, som er – i dag – innenfor Avinors system, vil det få konsekvenser, det er det jo ikke tvil om. Hvordan dette skulle legges opp i forhold til kapital hvis Vinmonopolet overtar, som flere har vært innom her i debatten, er en helt annen diskusjon. Det er jo en mulighet å se på det, og det er nettopp det vi skal gjøre i utredningen – hvordan måtte dette se ut for å ivareta de behovene som er? Men slik saken er i dag, med kryssubsidiering, så er det helt rett. Den er slik i dag.

Presidenten: Replikkordskiftet er slutt.

Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt.

Siv Henriette Jacobsen (A) []: Jeg vil starte med å uttrykke forståelse for dem som ønsker en annen drift av taxfree-salget i Norge. Jeg skjønner at man er utålmodig, og jeg skjønner at man er bekymret for at regjeringen drar føttene etter seg i dette spørsmålet i så stor grad at man kanskje risikerer ikke å nå neste frist, som er i 2022. Det er en forståelig bekymring.

Når det er sagt: I denne saken er dessverre hastverk lastverk. Jeg vil advare Stortinget mot å komme med forslag over bordet på denne måten, som kan skape store konsekvenser for flyplassdriften. Det har Stortinget dårlig erfaring med fra før. Jeg sikter spesielt til innføringen av seteavgiften, som over natten førte til at Rygge flyplass i Østfold ble nedlagt. Det var et uheldig vedtak, og det var et vedtak som Stortinget bør lære av.

Det er veldig mye i denne saken som ikke er avklart. Det har hittil ikke vært snakket om at to tredjedeler av inntektene fra taxfree-salget ikke handler om alkohol i det hele tatt. Vi kjøper godteri, sminke og andre ting som gjør at distriktsflyplassene får inntekter, og det omhandler dette vedtaket ikke i det hele tatt. Det er ikke avklart.

Det er heller ikke avklart hva som skal skje med de private flyplassene. Det har vært snakket litt om Torp her, men eierne av Rygge sitter faktisk nå i startgropen for å starte opp flyplassdriften igjen, og de føler en stor usikkerhet ved at en slik sak svever rundt i systemet uten at de får klarhet med tanke på sine investeringer, og uten at de har fått nye flyselskaper på plass. Og ikke minst, man har absolutt ingen garantier for at man får en ny drifter av taxfree-ordningen som sikrer distriktsflyplassene overføringer i like stor grad som i dag. I dag får distriktsflyplassene 2,5 mrd. kr i året fra de flyplassene som går med overskudd. Kan representantene som står bak dette forslaget, garantere at det vil skje i framtiden? Hvis ikke, hvor ønsker man å ta midler til distriktsflyplassene fra?

Så kan man si at det er kanskje regjeringens skyld at vi får et slikt forslag på bordet, fordi man har vært altfor sein med å avklare situasjonen og med å avklare hva som er muligheten når det gjelder andre driftere av flyplassen. Det ønsker jeg at vi får på plass så snart som mulig, helst innen 2018, som vedtas her i dag.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) []: Representantforslaget frå Senterpartiets stortingsrepresentantar om å la Vinmonopolet overta taxfree-salet av alkoholhaldig drikke ved Avinors luftfartsverksemder gjev grunn til å reflektere over konsekvensane av dette forslaget. Av dei samla inntektene til Avinor kjem 25 pst., ca. 2,5 mrd. kr, frå taxfree-sal. Det er pengar som Avinor brukar til å halde ved like og ruste opp lufthamner rundt i landet, også dei lufthamnene som ikkje er lønsame, og det er som kjent ofte i distrikta. Berre 8 av dei 45 lufthamnene i Avinor går med overskot. Sentralt i subsidieringa av dei ulønsame lufthamnene står inntekter frå taxfree.

Det er dette eg opplever som noko underleg frå Senterpartiet, som hevdar å vere eit distriktsparti – å sjå bort frå denne modellen som ligg til grunn for at Avinor kan subsidiere ulønsame lufthamner.

Eit argument som blir brukt, er at ein har eit ønske om å redusere sal av alkoholhaldige varer. Men Vinmonopolet legg til grunn at dei vil selje like mykje taxfree-alkohol som i den noverande ordninga. Altså fell det argumentet som følgje av forretningsmodellen.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har i dag hatt møte med Avinor, og leiinga i Avinor er naturleg nok oppteken av og bekymra over dette forslaget, om det skulle få fleirtal. Konsernsjefen i Avinor gjorde greie for at reduserte inntekter for Avinor betyr lågare investeringsnivå, dårlegare infrastruktur og redusert utbytekapasitet, og det kan bli behov for auka lufthamnavgifter, som igjen gjev eit dårlegare rutetilbod i Noreg. Konsernsjefen sa vidare at det er utruleg viktig for Avinor å behalde taxfree-ordninga, at forslaget som no er til behandling, er det dårlegaste for Avinor, og at dette er så viktig for Avinors verksemd at det må greiast ut skikkeleg.

Høgre er oppteke av at Avinor får gode og føreseielege rammevilkår som sikrar drift og vedlikehald av lufthamner i heile landet, òg dei som ikkje er lønsame. Med dette representantforslaget skapar Senterpartiet usikkerheit om driftsgrunnlaget til Avinor. Det juridiske grunnlaget med omsyn til Vinmonopolet som monopolist er uavklart, og det har ingen helsemessig effekt, men store negative konsekvensar for Avinor. Det er underleg at Senterpartiet er så sikker på at Vinmonopolet er dei rette til å drifte taxfree-sal av alkoholhaldige varer ved norske lufthamner, utan å greie ut om kva for konsekvensar det vil få for rutetilbodet i Noreg, og om det juridiske grunnlaget for ei slik tildeling til Vinmonopolet.

Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) []: Jeg går ut ifra at det er gode intensjoner som ligger bak når Senterpartiet bruker egen og andres tid på et forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkohol, samtidig som de vet at regjeringen vil komme med en vurdering rundt dette i god tid før dagens anbudsperiode er over.

Om jeg er usikker på motivet bak forslaget, forstår jeg kanskje enda mindre av argumentasjonen som brukes for at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol på norske flyplasser. Er det Senterpartiets store bekymring for at folk kjøper med seg noen flasker vin i etterkant av flyreisen, som ligger bak forslaget? Er det ønsket om at folk skal drikke mindre alkohol? Eller er det ideologien om å bygge opp store, statlige monopolvirksomheter som er motivet?

Argumentene det vises til om at taxfree-salget fører til et merforbruk av alkohol, og at Vinmonopolet mister omsetning, står i kontrast til hverandre. Hvis det er slik at taxfree-salget stjeler omsetning fra Vinmonopolet, kan faktisk ikke det totale konsumet være større enn det ville vært uten taxfree-salget, siden tesen da vil være at denne omsetningen i stedet ville skjedd i Vinmonopolets andre lokaler. Og hvis det er slik at man mener det er et mersalg og dermed større konsum av alkohol på grunn av taxfree-salget, må man stille spørsmålet: i forhold til hva? I de fleste land man flyr fra, er prisen på alkohol den samme eller lavere enn den uansett er på taxfree-butikken på norske flyplasser. At mange derfor venter til de lander i Norge med å kjøpe med seg noen flasker vin, kan derfor i større grad være av rene bekvemmelighetshensyn, ikke av hensyn til pris.

Om Senterpartiet derfor på et eller annet tidspunkt skulle få gjennomslag for å avvikle alt salg av alkohol på norske flyplasser, er det dermed ikke sikkert at verken kjøp eller konsum av alkohol blant nordmenn hadde blitt mindre. Konsekvensen ville derimot blitt at kjøpet ville blitt gjort i landet man reiser fra, i stedet for på flyplassen i Norge. Det kan derfor være berettiget å spørre om det er Senterpartiets faktiske politikk å flytte taxfree-salget av alkohol fra Norge til utlandet.

Og hva vil skje med salget av alle andre produkter vi kjenner fra taxfree-salget, som tobakk, parfyme og søtsaker? Vil det være mulig å oppnå samme avtaler som sikrer Avinor dagens inntekter – som danner det økonomiske grunnlaget for at vi har de flyplassene vi i dag har i distriktene – eller vil konsekvensene kanskje bli at flyplasser må legges ned?

Jeg startet med å si at det sikkert er gode intensjoner bak Senterpartiets forslag. Men jeg tror at også Senterpartiet forstår at det kan være lurt å vente på regjeringens utredning i denne saken. Drikkevanene til det norske folk blir ikke nødvendigvis annerledes selv om Senterpartiet ønsker å vedta at de skal bli det. Endringer som Stortinget vedtar, bør være til forbedring for innbyggerne, og det er jeg ikke sikker på at Senterpartiets forslag i salen i dag er.

Emilie Enger Mehl (Sp) []: På noen av de representantene vi har hørt fra talerstolen i dag, kan det høres ut som at Senterpartiet har en rekke skjulte og veldig mystiske hensikter med dette representantforslaget. Men slik er det altså ikke, og nå bør representantene Engeli Johansen og Hoksrud høre veldig godt etter:

Hensikten med dette forslaget er egentlig ganske enkel. For det første må vi styrke Vinmonopolet som ordning, vi kan ikke ha en alternativ ordning som undergraver Vinmonopolet. For det andre må vi hindre at store overskudd fra taxfree-ordningen havner i lommen på utenlandske private aktører, når de kunne ha gått til, og vært med på å styrke, Vinmonopolet. For det tredje er vi helt tydelig på at en forutsetning er at vi skal sikre fortsatt drift og vedlikehold av flyplasser i hele landet. Og for det fjerde vil vi stoppe regjeringens trenering av å komme tilbake til Stortinget med saken, slik at en kan foreta nødvendige videre utredninger og lovendringer i god tid før 2022.

Dette er ikke et angrep på taxfree-ordningen, det handler om hvem som skal drifte ordningen. Det bør være klart for de fleste at vår intensjon er at Vinmonopolet skal styrkes ved å være den aktøren som driver salg av alkoholholdig drikke i Norge. Det er meningsløst at taxfree-ordningen på norske flyplasser skal være et unntak. Per nå går pengene fra nordmenns alkoholkonsum i lommen til private aktører, til tyske selskap og storkapital, mens midlene kunne ha vært brukt til samfunnsnyttige formål i Norge.

Påstanden i hele debatten har vært at ingen utredning har skjedd. Det er ikke sant. Dette har vært utredet, Vinmonopolet har selv kommet fram til at det ikke foreligger praktiske, økonomiske eller rettslige hindringer for at de kan drifte taxfree-ordningen. Det er heller ikke lagt til grunn at Avinors inntekter vil svekkes som følge av at Vinmonopolet overtar. Nå er det et naturlig tidspunkt å gjøre et prinsippvedtak om at man ønsker at Vinmonopolet skal overta taxfree-ordningen, nettopp fordi regjeringen er veldig treg med å komme tilbake til Stortinget med denne viktige saken, som vi ikke kan utsette for lenge.

Til slutt vil jeg også kommentere at det er veldig rart at vi har en folkehelseminister som sier i Stortinget at det er helt likegyldig om en vinflaske selges av Vinmonopolet eller av et privat selskap. Den store forskjellen er at salg fra Vinmonopolet styrker en aktør som har en viktig alkoholpolitisk rolle i Norge, som driver ansvarlig salg, og som har et siktemål om å begrense skadevirkningene av alkoholholdig drikke – mens salg fra taxfree, private aktører, går rett i lommen til et privat selskap som ikke driver med samfunnsnyttige formål.

Øystein Langholm Hansen (A) []: Utenlandske luftfartsmyndigheter ser til Norge. De ser til Norge fordi vi i et så langstrakt land, som er så grisgrendt, og som har så lavt befolkningstall, kan ha så mange velfungerende flyplasser.

Ja, også på dette området er Norge unikt. Vi har 45 flyplasser, der bare 20 pst. av dem går med overskudd. De representerer riktignok et stort flertall av de reisende, men genererer et overskudd, slik at Avinor kan tillate drift av de øvrige 80 pst., selv om de går med underskudd. Det er dette vi kaller Avinor-modellen. Det er denne modellen som er grunnen til at Arbeiderpartiet ikke ønsker å stemme for forslaget fra Senterpartiet.

Transportkomiteen har i dag – som flere har nevnt – hatt møte med Avinor. De meddelte faktisk en sterk uro over å vedta en forhastet beslutning nå, før utredningen er gjort, og før konsekvensene av et vedtak er kjent og klart. Taxfree-salget er nemlig viktig for at Avinor-modellen skal være bærekraftig uten subsidier fra staten.

Arbeiderpartiet ønsker å avvente den utredningen som regjeringen skal gjøre. Det er mer enn ett år siden Stortinget ba om dette. Tålmodigheten er nå såpass tynnslitt at vi – sammen med Sosialistisk Venstreparti – i et eget forslag ber om at denne utredningen ferdigstilles i løpet av inneværende år.

Vinmonopolet er noe som Arbeiderpartiet hegner om. Vi har et vedtak om at vi vil vurdere å la dem overta taxfree-salget på norske flyplasser. Jeg tar avstand fra at Arbeiderpartiet harselerer med Senterpartiets forslag. Det er det andre som gjør. Vi vil vurdere dette, men vi ser, som sagt, at det er en del utfordringer knyttet til forslaget, også med hensyn til Avinor-modellen. Før disse utfordringene er avklart og eventuelt ryddet av veien, vil vi ikke gå inn for en slik overføring av salget.

Men regjeringen må altså ikke skyve mer på denne utredningen, slik at vi kommer i konflikt med en ny anbudsperiode. De har hatt god tid til å gjøre denne utredningen, men de må ikke sløse mer med tiden ved å vente. Derfor har vi foreslått det vi har, nemlig at innen utløpet av året må denne utredningen være på plass.

Jonny Finstad (H) []: Denne saken handler ikke om å være for eller imot Vinmonopolet, som flere har vært inne på. Det handler kanskje mer om å være mot private arbeidsplasser. I så måte er det ikke rart at SV jubler.

Det er mer bekymringsfullt at Senterpartiet, som i alle saker ønsker å være en forsvarer av distriktene, ikke ser at dette forslaget aller mest truer flyplasser og arbeidsplasser i nettopp Distrikts-Norge. I forslaget fra Senterpartiet forutsettes det at inntektene til Avinor og flyplassdrift ikke skal gå ned. Men hvis konkurransen forsvinner og man sentraliserer til en monopolist, vil det ha konsekvenser for inntekten og lønnsomheten. Avinor gjøres avhengig av tilskudd fra Stortinget over statsbudsjettet – i konkurranse med andre gode formål.

Transportkomiteen har altså hatt et møte i dag med Avinor. Vi har også hatt møte med NHO Luftfart i vårt parti. De er meget kritiske og framfører at dette truer Avinors driftsmodell.

Vi ser ingen helsemessig effekt, jf. ruspolitisk målsetting. Representanten Toppe bekreftet jo her i dag at Vinmonopolet har sagt at de vil selge like mye alkohol som dagens driver. Det er et veldig usikkert juridisk grunnlag med hensyn til bl.a. ulovlig statsstøtte, og det vil få negative økonomiske konsekvenser, som man ikke aner de øvrige konsekvensene av, som f.eks. kan være et lavere investeringsnivå innenfor lufthavnutvikling. En dårligere infrastruktur vil kunne bety redusert utbytte fra Avinor, og det kan i verste fall bli behov for økte lufthavnavgifter, som gir et dårligere rutetilbud. Å flytte utbyttet fra Avinor til Vinmonopolet – bare litt mindre og via Stortinget – er ikke noen god løsning. Men en god løsning kan være at Vinmonopolet fritt kan delta i konkurransen om å drive taxfree-handel i norske lufthavner – og det ville jo vært kjempefint om de vant.

Ingalill Olsen (A) []: Vinmonopolet har en viktig sosialpolitisk rolle i Norge, noe som har bred oppslutning i det norske folk, og på den måten er det også en viktig samfunnsaktør. I Arbeiderpartiet sier vi at vi vurderer å la Vinmonopolet overta taxfree-salget på våre flyplasser, men Arbeiderpartiet har ikke konkludert og er klar på at mange felt må belyses før dette kan bli konklusjonen.

Taxfree-salget er av stor betydning for Avinor og for finansiering av våre flyplasser. Som flere fra transportkomiteen har nevnt, har vi hatt besøk av Avinor i dag. De advarer mot dette, men Avinor er også like tydelig på at de selv kunne tenke seg å overta taxfree-salget. De driver i dag utsalg i egen regi i bl.a. Tromsø og Ålesund. Dette er et av de områdene som vi bør belyse når regjeringen kommer tilbake til Stortinget med utredningen av denne saken.

Arbeiderpartiet ønsker å få fortgang i saken, sånn at vi kan ha ryddige forhold knyttet til en ny anbudsrunde. Ikke alle våre flyplasser er lønnsomme, som flere har konkludert med. Vi er avhengig av kryssubsidiering. Bare åtte flyplasser går med overskudd, men alle de andre – og de åtte – er en del av den gode flyplasstrukturen som vi har i Norge. For Finnmarks del har vi elleve lufthavner, og for oss er det en del av livsnerven vår.

Vi har nasjonalt valgt at taxfree-salget skal bidra til Avinors resultatregnskap. Det er muligens litt spesielt, det kan man godt se, men allikevel har det vært med på å gi oss en meget god flyplasstruktur.

Vi ser fram til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en vurdering av saken, og Arbeiderpartiet er klar til å debattere det da. Det er et poeng å vurdere grundig om et overskudd fra taxfree-salget skal gå til allmennyttige formål, eller i et utenlandsk selskaps lomme. Det er et like viktig poeng å vurdere juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål, og at vi ikke legger opp til ordninger som ikke godkjennes av ESA.

Hele dette brede feltet må vurderes skikkelig, sånn at vi kan gjøre kvalifiserte og gode vedtak.

Kjersti Toppe (Sp) []: Det er ein spesiell debatt. Dei fleste argumenterer som om Senterpartiet føreslår full avvikling av taxfree-ordninga. Det er ikkje det vi føreslår. Representanten Carl-Erik Grimstad frå Venstre meiner at saka ikkje høyrer heime i helsekomiteen. Men korleis kan ei sak som handlar om Vinmonopolet si stilling i samfunnet, ikkje høyra heime i helsekomiteen? Han meiner at vi ikkje skil mellom Avinor sine flyplassar og andre, private, flyplassar. Då må han lesa forslaget. Forslaget omhandlar Avinor sine flyplassar. Representanten meiner at det er problematisk opp mot EØS. Her har regjeringa sjølv kome med ei utgreiing i statsbudsjettet for 2017 som nettopp greidde ut dei forholda og konkluderer annleis.

Representanten Solveig Sundbø Abrahamsen sa nettopp at vi føreslår å endra finansieringsmodellen. Nei, vi gjer ikkje det. Ein skal framleis ha inntekter frå taxfree-salet til Avinor. Dette er altså greidd ut i ei utgreiing i statsbudsjettet for 2017.

Representanten Siv Jacobsen skildra det som at vi kjem med eit forslag over bordet, og samanlikna det med plastposeavgift og flyseteavgift. Eg har nesten ikkje ord for korleis dette kan ta av. Vi har fremja eit forslag. Det har vore mogleg å koma med skriftlege høyringsutspel. Vi baserer det på ei brei utgreiing som Stortinget tidlegare har bedt om. Eg vil spørja representantane frå Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Venstre og Høgre og dei andre skeptikarane: Kva kunnskap og kompetanse har dei til å mistru Vinmonopolet sine eigne vurderingar i denne saka om kva dei vil kunna tilby i ein kontrakt?

Til representanten Jonny Finstad, som vil ha konkurranse: Det er jo eit poeng. Då vil eg minna om at sist taxfree-avtalen vart vidareført, skjedde det utan konkurranse. Er det slik at ei vidareføring av ein avtale er greitt dersom han vert vidareført til eit privat selskap, men dommedag viss han vert vidareført til Vinmonopolet?

Mange har vist til Nordlys-artikkelen. Han hadde vore god dersom han hadde vore basert på fakta, men det er han ikkje. Senterpartiet føreslår noko så enkelt, sjølvsagt og opplagt som at Vinmonopolet får ta over salet av avgiftsfri alkohol på norske flyplassar. Ingen avgifter skal endrast, ingen flyplassar skal leggjast ned. Landingslysa vil garantert lysa på norske småflyplassar òg i framtida, sjølv om Vinmonopolet står bak kassa i taxfree-butikkane.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) []: Senterpartiet foreslår å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkoholholdig drikke på Avinors flyplasser. Senterpartiet ønsker altså at Stortinget skal vedta at Vinmonopolet skal ha monopol på alt salg av alkoholholdige varer på norske flyplasser, uten å ha tenkt på eller vurdert konsekvensene av en sånn løsning. Stortinget har allerede fattet et vedtak der regjeringen bes legge fram en sak for Stortinget der konsekvensene av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget ved utløpet av gjeldende anbudsperiode, skal vurderes. Det er da veldig spesielt at Senterpartiet ikke kan vente på denne utredningen før de fremmer et forslag om å gi Vinmonopolet monopol på salg av alkoholholdige varer på norske flyplasser. Jeg vil påpeke at det ikke synes å være noen sterk alkoholpolitisk begrunnelse for forslaget, for det forutsettes at taxfree-salget av alkohol skal ha samme åpningstider som i dag og underlegges de samme alkoholpolitiske retningslinjer og samme lovgivning. Det må vel være mest formålstjenlig at Avinor, gjennom anbudskonkurranse, får muligheten til å sikre størst mulige inntekter til drift av flyplassene, også fra omsetningen av taxfree-varer. Det vil være fullt mulig for Vinmonopolet også å delta i en sånn konkurranse.

Jeg frykter konsekvensene forslaget ville hatt for flytilbudet til landets innbyggere dersom det hadde fått flertall, for taxfree-salget bidrar i dag til å finansiere drift og vedlikehold av alle flyplasser i Avinor-systemet. Avinor anslår et tap på 1 mrd. kr dersom Vinmonopolet skulle få monopol på taxfree-salg. Beregningene tar utgangspunktet i at Avinor bl.a. ikke kan justere opp leieprisen i anbudskonkurranse, og at det vil medføre tapte inntekter. Vinmonopolet på sin side hevder imidlertid at de kan sikre Avinor like høye inntekter, men legger ikke fram noen konkrete tall som kan bekrefte det. Av dagens flyplasser er det bare åtte som går med overskudd. Resten av landets flyplasser er således avhengige av at Avinor har gode inntekter for å drive dem.

Jeg er enig med dem som frykter at Senterpartiets forslag vil undergrave den finansieringsmodellen som Avinor i dag bruker for å opprettholde dagens flyplasstruktur i distriktene. Man må klare å se taxfree-debatten og spørsmålet om finansiering av små flyplasser i distriktene med få passasjerer i sammenheng. For å dekke inn inntektstapet i Avinors beregninger står dermed valget mellom en avgiftsøkning for landets flypassasjerer, betydelige kutt i antall flyplasser og at ulønnsomme flyplasser må kjempe om en årlig finansiering over statsbudsjettet. Og det er distriktene som vil blø mest. Jeg er derfor veldig glad for at et flertall i Stortinget i dag ser ut til å stemme ned dette forslaget fra Senterpartiet, slik at hele landet, også Distrikts-Norge, kan ha et velfungerende flytilbud i framtiden.

Carl-Erik Grimstad (V) []: Jeg har stor forståelse for at eldre- og folkehelseministeren ikke kjenner situasjonen på Torp flyplass i detalj, men til representanten Wilkinson kan jeg si at på Torp flyplass er det konkurranseutsetting av taxfree-salget. Det fører til inntektsoptimalisering på Torp. Skulle Vinmonopolet overta på Torp, som er en sannsynlig utvikling av dette forslaget, vil dette anbudet måtte deles i to: Vinmonopolet tar seg av vin- og spritdelen, mens andre må ta seg av resten av taxfree-salget. Det vil, og dette dokumenterer Torp flyplass, føre til en inntektssvikt på flyplassen som i dag drives med marginal profitt.

Det er 2 millioner reisende på Torp flyplass i dag, og flyplassen har kapasitet for å ta nærmere 3 millioner. Skulle Torp legges ned, er det en automatikk i det at vi dermed får press på å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, som både representanten Wilkinson og, jeg tror, representanten Kjersti Toppe er sterkt imot. Det var nå det. Dessuten, til representanten Jacobsen: Jeg trodde det nå er dokumentert at Ryanairs redsel for norsk fagbevegelse var årsaken til nedleggelsen på Rygge, og ikke forslag fra regjeringen.

Jeg synes ikke det er det minste mystisk ved Senterpartiets forslag, slik det har vært antydet. Partiet går rett inn i elendigheten med åpne øyne og til alles skue. La oss si at Vinmonopolet overtar, og at selskapet på denne måten skal overføre sine inntekter til Samferdselsdepartementets budsjett. I så måte tillater jeg meg å vise til et innlegg i Altaposten i går fra lederen i Parat region Norge – eller Paranoia region Norge som Wilkinson kanskje ville ha kalt det – som lyder:

«Skal fremtidens lufthavnstruktur være avhengig av årlige budsjettkamper på Stortinget, er det lett å forstå (…), at de flyplassene med færrest passasjerer, og færrest velgere, vil være de som ryker først. Det truer mange av flyplassene i Finnmark, og derfor mange av våre medlemmers arbeidsplasser.»

Jeg slutter meg til dette og er stolt av at jeg på denne måten fører en kamp på vegne av kommunikasjonstilbudet i Distrikts-Norge. Jeg hadde bare ikke trodd at Senterpartiet skulle være min hovedmotstander i så måte.

Tellef Inge Mørland (A) []: Arbeiderpartiets interesser i denne saken er fellesskapets interesser. Men nettopp for å ivareta de interessene mener vi det er riktig å få en grundig belyst sak først. Arbeiderpartiet er opptatt av Vinmonopolets legitimitet, og vi er opptatt av at taxfree-salget ikke skal undergrave Vinmonopolet. Vi ønsker helt oppriktig å se på om Vinmonopolet kan overta driften av taxfree-salget. Så det bør ikke være noe hav mellom Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet i denne saken.

Jeg har ikke noe ønske om å harselere med forslaget til Toppe, men jeg må få lov til å vise til bekymringene til seriøse aktører som Avinor, Sandefjord lufthavn, Parat eller Nordlys. Avinor er ikke en mindre seriøs eller mindre statlig aktør enn Vinmonopolet. Når de er uenige om hva konsekvensene vil bli, kan det være lurt å få et godt svar på det først.

Wilkinson sa det var skuffende at Arbeiderpartiet ikke klarer å gjøre et tydelig vedtak. Jeg kan berolige Wilkinson med at Arbeiderpartiet skal klare å gjøre et tydelig vedtak, men vi ønsker også å gjøre et godt vedtak. Da må konsekvensene av de vedtakene vi gjør, være tydelig avklart, og det er de ikke i dag.

Wilkinson konkluderer med at Avinors inntekter ikke vil påvirkes av om Vinmonopolet eller Travel Retail Norway har ansvaret for taxfree – det er nesten bare å trykke på en knapp. Det kan være Wilkinson har bedre peiling på dette enn Avinor, men senest i dag har Avinor selv advart mot både et usikkert juridisk grunnlag og negative økonomiske konsekvenser. De signalene bør vi ta på alvor og få avklart først. Skulle det vise seg at Wilkinson har rett i at det bare er å trykke på den knappen, slik at dette blir en vinn-vinn-situasjon for fellesskapet, da vil det selvsagt være gode muligheter for, etter en grundig utredning, å få Arbeiderpartiet med seg på laget. For det ville være et godt vedtak som fattes i denne sal.

Erlend Larsen (H) []: Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti gjør dette til et spørsmål om hvorvidt en støtter Vinmonopolet eller ikke. Jeg oppfatter at de samme partiene har vært mindre opptatt av hvordan norske lufthavner skal finansieres. Denne saken handler om hvem som skal få selge alkohol ved Avinors lufthavner, og derigjennom handler saken om lufthavnenes økonomi, og ikke et ja eller nei til Vinmonopolet.

Jeg ønsker Vinmonopolet velkommen til å legge inn anbud på lik linje med alle andre potensielle aktører, men da innenfor hele produktspekteret, ikke kun innenfor alkohol. Men jeg er sterk motstander av Senterpartiets forslag, fordi det vil medføre en betydelig dyrere taxfree-ordning enn den vi har i dag.

Skal Vinmonopolet få enerett til salg av alkohol, slik forslaget er formulert, må taxfree-butikkene deles i to, og varer som sjokolade, parfyme osv. må selges av et eget firma. Det vil si at det må ansettes flere mennesker som vil tappe overskuddet av det samlede taxfree-salget. Overskudd fra taxfree-salg bør ikke brukes som arbeidsmarkedstiltak, men til å styrke lufthavnenes mulighet til å drifte og investere på en god og trafikksikker måte.

Denne debatten har vist at det er et særdeles komplisert og komplekst spørsmål å overføre taxfree-salg til Vinmonopolet. Debatten viser i hvert fall hvor viktig det er at regjeringens utredning gjøres ferdig før man går inn og avgjør om Vinmonopolet skal ha enerett eller ikke. Debatten viser også at dette overhodet ikke er en sak som bør hastebehandles før vi har det faglige grunnlaget som skal til for å fatte et godt vedtak.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil takka for alle saklege og usaklege innlegg i denne saka.

Eg må presisera at dette ikkje er ei hastesak. Vi har hatt mange utgreiingar om dette, og den største og mest omfattande kom i statsbudsjettet for 2017. Det er på det grunnlaget vi nå fremjar eit forslag som skal sørgja for framdrift i denne saka.

Til representanten Grimstad, som snakkar om Torp: Framleis omhandlar vårt forslag flyplassane til Avinor. Og til det som vert insinuert om konsekvensar for Torp: Eg veit ikkje kvar ein tek det frå.

Eg er glad for representanten Tellef Mørlands siste innlegg, som viser at Arbeidarpartiet har ein vilje for Vinmonopolet.

Vi fremjar altså forslaget vårt, og vi stemmer subsidiært for forslaget frå Arbeidarpartiet, så det får fleirtal i dag.

Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) []: Senterpartiets Toppe sier at Senterpartiet i dag gjør det eneste forståelige. Men vi vet altså at et slikt vedtak kan få konsekvenser for flyplasser i distriktene, og hva er det da som er så forståelig med Senterpartiets politikk? Eller er egentlig ikke Senterpartiet så opptatt av at også folk i distriktene skal ha tilgang til egne flyplasser? Mener virkelig Senterpartiet at folk vil kjøpe mindre alkohol på flyplassen bare logoen på butikken blir annerledes? Eller er Senterpartiet ikke så opptatt av antall flasker alkohol som selges, bare det er statlige selskaper som står bak?

Representanten Enger Mehl, også fra Senterpartiet, er mest opptatt av å styrke Vinmonopolet og frykter at overskudd skal havne i lommene til private. Ja, det er vel kanskje der elefanten befinner seg: at Senterpartiet ikke lenger synes det er greit at private virksomheter kan tjene penger og gå med overskudd. Det er altså Senterpartiets nye ideologi og ønske om å få konkurrere med Sosialistisk Venstreparti som er det egentlige motivet for forslaget, ikke fornuften. Personlig tror jeg en flaske rødvin gir akkurat like mye eller like lite helse uansett hvor den er kjøpt.

SVs Wilkinson snakker om kortbanenettet og at denne endringen ikke vil få konsekvenser for kortbanenettet. Det kan godt hende, men det er heller ikke kortbanenettet som er saken i dag. Det vi andre har snakket om, er de mange flyplassene som ikke tilhører kortbanenettet, men rene kommersielle flyplasser som ikke går med overskudd, og som er helt avhengig av bl.a. dette overskuddet for i det hele tatt å få lov til å eksistere. Noen nyanser er det greit å ha med seg. Akkurat derfor er det flertallet stemmer ned Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis politikk i dag og venter på regjeringens vurdering.

Bård Hoksrud (FrP) []: Det kan ikke få stå uimotsagt at en representant står her og sier at han elsker monopoler. Det gjør definitivt ikke jeg. Jeg tør minne om at hvis det var sånn at det bare var Ford, da de startet å lage bil, som hadde fortsatt å produsere bil, hadde vi ikke fått Tesla eller andre flotte, fantastiske biler som har kommet. Det er nettopp fordi det har vært konkurranse og ikke har vært et monopol. Men representanten Wilkinson synes tydeligvis at det er greit at alle sko er like, og at alle dresser er like. Det kan hende at vi hadde hatt et lite problem hvis det er sånne monopoler som Wilkinson elsker.

Dette handler ikke om monopol eller ikke. Dette handler om hvem som skal få lov å selge alkoholholdig drikke på flyplassene, eller at kanskje Vinmonopolet skal begynne å selge kremer, parfyme, godteri, tobakk – tobakk er greit, for det selges i dag. Ting som de i dag ikke selger, skal altså nå Vinmonopolet eventuelt måtte begynne å selge, i hvert fall hvis flertallets argumentasjon skal stå til troende.

Jeg har respekt for Kristelig Folkeparti, som sier at de ønsker å redusere salget. Det betyr at da blir det mindre penger igjen til å drifte flyplasser og å bygge ut flyplassene. Men de andre partiene, med Wilkinsons i spissen, har argumentert hele tiden med at man skal ha like mye penger. Og så prøver man seg på et billig retorisk poeng når man hevder at dette handler om at pengene istedenfor å gå til utenlandske forferdelige kapitalister som har konkurrert med alle andre, også norske selskaper, om å få lov å levere disse tjenestene, kunne gått til barnehage eller andre ting. Dette er ikke penger som vil gå til barnehage eller andre samfunnsnyttige ting, men til faktisk å fortsette å bygge ut infrastrukturen på flyplassene i landet. For det er det overskuddet her går til. Det går til Avinor, som skal sørge for flyplasstrukturen og sørge for at vi kan bygge ut og vedlikeholde og få bedre flyplasser rundt omkring i landet.

For meg er det sånn: Jeg vet at for Bengt Rune i Finnmark er dette hans kollektivtilbud, dette er hans buss, og sånn er det med andre innbyggere i Distrikts-Norge. Dette er bussen og kollektivtilbudet som de trenger for å sikre god næringsutvikling, ha bedrifter og ha folk i jobb. Det er viktig for distriktene, og derfor er det viktig med god infrastruktur på flyplassene. Derfor mener jeg det er feil skritt å gå det mindretallet – heldigvis – nå ønsker å gå. Og derfor står jeg veldig på at jeg tror det er sunt med konkurranse, og at man bruker pengene og overskuddet til å sikre infrastrukturen på flyplassene.

Det er verdt å merke seg at Senterpartiet plutselig er blitt mot alt som er privat. Private som kan tjene penger, er tydeligvis argumentasjonen til Toppe og den andre representanten fra Senterpartiet fra denne talerstolen.

Nicholas Wilkinson (SV) []: Alle skal gå med like sko, og nå er vi mot alt privat overskudd – det må finnes noen grenser for hvordan debattene i denne salen skal gå. Ja, jeg liker Vinmonopolet, det gjør også flertallet i Norge. Så hvis Fremskrittspartiet mener at det å like Vinmonopolet betyr at man vil at alle skal gå med like sko, har vi en veldig rar framtid foran oss.

Vi har hatt en debatt der det å ikke endre på kryssfinansieringen, ikke endrer noe på taxfree-kvoten. Når du kommer av flyet, kan du fortsatt kjøpe taxfree helt fint. Det er en annen logo på butikken. Men den enkle endringen at en skal ha ny toppleder, skal altså bety at lysene skal slukkes i distriktene, flyplassen i Telemark skal legges ned, Torp skal legges ned, den tredje rullebanen vil bygges raskere, lokalflyplasser vil legges ned – det blir et dårligere rutetilbud i Norge.

Jeg tror det er godt denne debatten er over, for her råder det tydeligvis en kollektiv forvirring hos høyresiden og Arbeiderpartiet. Forslagsstillerne ønsker å opprettholde taxfree-systemet, men med en annen organisering av eierskapet. Så håper jeg neste debatt blir litt mer formålstjenlig og med litt mindre mistro enn i denne debatten.

Presidenten: Representanten Bård Hoksrud har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.

Bård Hoksrud (FrP) []: Jeg tror representanten Wilkinson bør lære seg hvor flyplassene med taxfree er. I Telemark har vi ingen flyplasser med taxfree, men når fylkene Vestfold og Telemark har slått seg sammen, får vi en flyplass på Torp.

Når representanten Wilkinson later som om dette ikke har konsekvenser for Torp, synes jeg han burde lese uttalelsene fra flyplassen på Torp. Så registrerer jeg at det var ikke sånn at Wilkinson elsket monopoler – det modererte han litt nå i sitt siste innlegg.

Presidenten: Då trur eg Stortinget faktisk kan gå inn for landing når det gjeld denne saka, då fleire ikkje har bedt om ordet til sak nr. 11.