Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2018

Dato: 22.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 52 (2017–2018), jf. Innst. 271 L (2017–2018) og Prop. 40 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 7 [14:46:19]

Stortingets vedtak til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) (Lovvedtak 52 (2017–2018), jf. Innst. 271 L (2017–2018) og Prop. 40 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.