Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Prop. 40 L (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang