Stortinget - Møte torsdag den 24. mai 2018

Dato: 24.05.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 284 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 1 [10:01:05]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i Stortingets forretningsorden (Innst. 284 S (2017–2018))

Talere

Andre visepresident Morten Wold []: Denne saken gjelder forslag til endring i Stortingets forretningsorden § 27 om å åpne for at andre enn komiteens medlemmer kan være til stede på lukkede komitéhøringer.

Etter at innstillingen ble avgitt, har presidentskapet mottatt innspill om at denne endringen bør utsettes. Presidentskapet har i dag drøftet saken og kommet til at ønsket om utsettelse bør imøtekommes. Jeg vil derfor foreslå at saken sendes tilbake til presidentskapet i henhold til Stortingets forretningsorden § 41.

Presidenten: Morten Wold har på vegne av presidentskapet tatt opp det forslaget han refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.