Stortinget - Møte fredag den 1. juni 2018

Dato: 01.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:00:42]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å legge ned Kringkastingsrådet (Innst. 304 S (2017–2018), jf. Dokument 8:162 S (2017–2018))

 • Sak nr. 2 [09:38:00]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer (Innst. 325 S (2017–2018), jf. Dokument 8:77 S (2017–2018))

 • Sak nr. 3 [10:35:37]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om en ny, supplerende nasjonalparkplan (Innst. 324 S (2017–2018), jf. Dokument 8:185 S (2017–2018))

 • Sak nr. 4 [11:03:46]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter (Innst. 323 S (2017–2018), jf. Dokument 8:211 S (2017–2018))

 • Sak nr. 5 [11:26:44]

  Interpellasjon fra representanten Karin Andersen til eldre- og folkehelseministeren: «Medikamenter som kan dempe smerter og uro og hjelpe til med innsovning, er et gode, men har alle skadelige bivirkninger hvis de blir tatt feil og for lenge. Og ingen kan vel mene at piller skal brukes til erstatning for nødvendig omsorg og pleie. Men slik er det dessverre. En spørreundersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjennomført om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner i helsevesenet, viser at én av tre sykepleiere sier de månedlig eller oftere deler ut beroligende og angstdempende piller på grunn av tidsnød. Bare 26 prosent sier de har aldri gjort dette. I sykehjem og i omsorgsbolig svarer 43 prosent bekreftende på påstanden. 86 prosent svarer at de har delt ut denne typen medisiner over lengre tid. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke ansatte på grunn av tidsnød må gi pasienter medikamenter til erstatning for nødvendig omsorg og pleie»?

 • Sak nr. 6 [12:04:47]

  Interpellasjon fra representanten Tore Hagebakken til eldre- og folkehelseministeren: «Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015 etter mange års innsats fra funksjonshemmedes organisasjoner. I Helse- og omsorgsdepartementets egen evaluering, utført av Rokkansenteret, konkluderes det med at rettighetsfestingen så langt er en betinget suksess. Dette målt opp mot myndighetenes konkrete målsettinger, ikke minst knyttet til likebehandling, og sett på bakgrunn av utviklingen i totalt antall brukere, antall kommuner med BPA-brukere og utviklingen i antall klagesaker. En erfaringsrapport utført av Norsk Handikapforbund viser blant annet at antallet personer som er innvilget BPA, har gått ned etter rettighetsfestingen, og at timetallet som innvilges, også er redusert. Videre er omgjøringsprosenten knyttet til klager til fylkesmannen på mer enn 40 prosent. Kommunene synes også i større grad å bestemme hva assistentene skal brukes til. Hvordan mener statsråden at BPA-retten bør forvaltes, og hvilke virkemidler må til for å oppnå Stortingets intensjon med denne rettigheten»?

 • Sak nr. 7 [12:50:42]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i forbrukermerkeloven (Lovvedtak 58 (2017–2018), jf. Innst. 301 L (2017–2018) og Prop. 53 LS (2017–2018))

 • Sak nr. 8 [12:50:42]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) (Lovvedtak 59 (2017–2018), jf. Innst. 305 L (2017–2018) og Prop. 42 L (2017–2018))

 • Sak nr. 9 [12:50:42]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) (Lovvedtak 60 (2017–2018), jf. Innst. 288 L (2017–2018) og Prop. 58 L (2017–2018))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl.13.09.