Stortinget - Møte torsdag den 14. juni 2018

Dato: 14.06.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Dokument 3:12 (2016–2017) (Innst. 406 S (2017–2018), jf. Dokument 18 (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [10:54:01]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om Rapport fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel (Dokument 3:12 (2016–2017) (Innst. 406 S (2017–2018), jf. Dokument 18 (2017–2018))

Talere

Presidenten: Presidenten vil føreslå at taletida vert avgrensa til 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av Stortingets presidentskap.

Vidare vil presidenten føreslå at det ikkje vert gjeve høve til replikkar, og at dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

– Det er vedteke.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen []: I morgen skal Stortinget ta stilling til økt kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv. I dag skal vi ta stilling til forslag som kan bidra til bedre gjennomføring av fremtidige byggeprosjekter, og bedre forankring av beslutninger i Stortinget i fremtiden.

Det forrige presidentskapet besluttet i juni i fjor å nedsette en arbeidsgruppe som skulle anbefale endringer på bakgrunn av Riksrevisjonens kritikk. Arbeidsgruppen har lagt frem en rekke forslag, og presidentskapet vil særlig fremheve tilrådingen om at Statsbygg kan og bør fungere som byggherre ved kommende byggeprosjekter.

Presidentskapet legger opp til en toleddet behandling av forslagene i Stortinget. I dag legger vi frem forslag til endringer i Stortingets forretningsorden som skal bidra til en tydeligere formalisering av roller og ansvar i Stortinget. I tillegg gjør vi rede for hvordan det arbeides videre med øvrige forslag fra arbeidsgruppen. I innstillingen foreslår vi bl.a. egne bestemmelser i Stortingets forretningsorden om presidentskapets og direktørens ansvar i administrative saker og formalisering av den uformelle praksis som har vært fulgt, når det gjelder å konsultere partigruppene i særlig viktige administrative saker.

Når det gjelder formalisering av konsultasjonsordningen, er presidentskapet delt i sitt forslag til utforming av ny bestemmelse. Presidentskapets flertall, alle unntatt medlemmet Nils T. Bjørke, foreslår at det fastslås at presidentskapet bør konsultere partigruppene i særlig viktige administrative saker, men uten at det etableres et nytt organ. Flertallet har lagt vekt på at denne løsningen gir både presidentskapet og partigruppene fleksibilitet når det gjelder fremgangsmåte. Vi mener også at det vil være unødig tungvint å opprette et helt nytt organ for slike saker.

I mediene er forslagene knyttet til formalisering av roller, fremstilt som at presidentskapet vingeklipper seg selv. Dette er etter min mening en feilaktig fremstilling. Presidentskapet har fremdeles det overordnede ansvaret for administrative saker i Stortinget, og det vi nå gjør, er å klargjøre fullmaktstrukturen i Stortinget i Stortingets forretningsorden.

Til høsten vil presidentskapet legge frem forslag til nytt reglement for Stortingets behandling av bygge- og leiesaker. Her vil vi bl.a. gå nærmere inn på spørsmål som gjelder bruken av Statsbygg, og hvordan Stortinget i plenum involveres i byggesaker.

Med dette anbefales presidentskapets tilråding. Så antar jeg at presidentskapets medlem Nils T. Bjørke vil presentere mindretallets forslag.

Nils T. Bjørke (Sp) []: Innstillinga inneheld viktige tiltak for å få ei betre handsaming av store prosjekt i Stortinget i framtida. På alle punkt, med eitt viktig unntak, sluttar eg meg til innstillinga frå presidentskapet. Sjølv om det hadde vore kjekt å ha ei samla innstilling, meiner Senterpartiet at forslaget frå arbeidsgruppa om at det vert oppretta eit formelt organ for konsultasjonar, sett saman av presidentskapet og leiarane for partigruppene – administrasjonsutvalet, som skal drøfta særleg viktige administrative saker før det vert gjort vedtak i presidentskapet – er eit forslag som gjev tydelege og faste rammer for korleis konsultasjonane mellom presidentskapet og partigruppene skal gå føre seg, ved at alle parti deltek i eit felles møterom, er gjevne lik informasjon og får lik moglegheit til å koma med innspel og innvendingar. Dersom leiarane for partigruppene sjølve ikkje har høve til å møta, kan nestleiarane stilla.

Forslaget inneber også at dersom eit mindretal på ein tredjedel av medlemane krev det, skal ei sak leggjast fram for Stortinget. Me meiner at eit fast administrasjonsutval er ei betre løysing for å fungera når det er krevjande saker der det er sprikande meiningar som skal handterast. Det treng ikkje ha faste møte, men kan innkallast når det trengst. I Senterpartiet er me opptekne av at me ikkje skal byggja unødvendig byråkrati, men eg trur det er viktig at me har ordningar som er budde også i vanskelege saker.

Eg vil rå Stortinget til å vedta ny § 9 a andre ledd, som er i samsvar med forslaget frå arbeidsgruppa. Med dette vil eg ta opp dei forslaga Senterpartiet har fremja.

Presidenten: Representanten Nils T. Bjørke har teke opp dei forslaga han refererte til.

Kari Elisabeth Kaski (SV) []: Jeg vil kort ta ordet til en stemmeforklaring fra SV, som jo i denne perioden ikke sitter i presidentskapet. Overordnet sett støtter vi det arbeidet som er i gang nå, med både å jobbe for økt åpenhet og for bedre forankring av administrative saker i plenum.

Vi er også opptatt av, som også presidenten understreker, at det er presidentskapet som har det overordnede ansvaret. Derfor kommer ikke vi til å stemme for Senterpartiets forslag om å formalisere et sånt administrativt utvalg. Vi tror det vil gå imot den intensjonen vi samlet har nå, om å tydeliggjøre ansvar og beslutningsstruktur.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 3.