Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 58 L (2017–2018), jf. Prop. 168 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 12 [20:36:19]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) (Innst. 58 L (2017–2018), jf. Prop. 168 L (2016–2017))

Talere

Kari Henriksen (A) [] (ordfører for saken): Komiteen har behandlet denne proposisjonen som foreslår endringer i bestemmelser i folketrygden som omhandler foreldrepengeordningen. Endringene skal bidra til at reglene blir enklere å forstå for brukerne, og gi bedre selvbetjeningsløsninger knyttet til modernisering av IKT-ordningene i arbeids- og velferdsetaten. Komiteen er positiv til de forenklinger og løsninger som gir bedre tjenester for brukerne.

Departementet viser i proposisjonen til at endringene vil kunne få negative konsekvenser for svært få brukere. Ellers er konsekvensene vurdert til å være svært små.

Det var ingen uenighet i komiteen om at vi var for forenklinger, og vi var for at foreldrene skulle få bedre muligheter til å håndtere sine foreldrepengeordninger. Det var noe uenighet knyttet til hvor stor vekt vi skulle gi det at det muligens ville få konsekvenser for noen brukere.

Jeg vil takke komiteen for at vi klarte å løse den utfordringen på en glimrende måte ved å få et forslag, bokstav B, der vi ber regjeringa komme tilbake med en vurdering av de konsekvensene det eventuelt vil få, i løpet av to år, for de brukerne som omtales i proposisjonen. Det ble en fin bokstav B i komiteens innstilling.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12.

Sakene nr. 13–18 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 4 til og med 9. Presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt.