Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 62 S (2017–2018), jf. Prop. 24 S (2017–2018), unnateke kap. 480, 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497)

Innhold

Sak nr. 6 [18:08:30]

Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet (Innst. 62 S (2017–2018), jf. Prop. 24 S (2017–2018), unnateke kap. 480, 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 7 og 8 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.