Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 19 [21:16:28]

Referat

 • 1. (187) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Nils T. Bjørke om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille (Dokument 8:87 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2. (188) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (Prop. 29 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3. (189) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 (Meld. St. 6 (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (190) Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning) (Prop. 32 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5. (191) Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.) (Prop. 30 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6. (192) Endringer i vegtrafikkloven (alkolås) (Prop. 31 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Det gjør ingen. – Møtet er hevet.