Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 8 (2017–2018), jf. Innst. 53 L (2017–2018) og Prop. 150 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 17 [20:38:41]

Stortingets vedtak til lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) (Lovvedtak 8 (2017–2018), jf. Innst. 53 L (2017–2018) og Prop. 150 L (2016–2017))