Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 8 S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 1 [10:04:12]

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) (Innst. 8 S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))