Stortinget - Møte tirsdag den 5. februar 2019

Dato: 05.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Kari Kjønaas Kjos, Fredric Holen Bjørdal og Petter Eide, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

 • For Aust-Agder fylke: Arne Thomassen

 • For Akershus fylke: Liv Gustavsen

 • For Buskerud fylke: Sigrid Simensen Ilsøy

 • For Hordaland fylke: Laila Reiertsen

 • For Møre og Romsdal fylke: Simon Molvær Grimstad

 • For Nordland fylke: Marius Meisfjord Jøsevold

 • For Oppland fylke: Kari-Anne Jønnes

 • For Sogn og Fjordane fylke: Hilmar Høl

 • For Telemark fylke: Olav Urbø

 • For Sør-Trøndelag: Pål Sture Nilsen

 • For Østfold fylke: Monica Carmen Gåsvatn

Fra den møtende vararepresentant for Akershus fylke, Mani Hussaini, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under den resterende del av representanten Nina Sandbergs permisjon, på grunn av foreldrepermisjon.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Andre vararepresentant for Akershus fylke, Elisabeth Fanghol, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Elisabeth Fanghol er til stede og vil ta sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Åshild Bruun-Gundersen fra og med 5. februar og inntil videre

 • fra Venstres stortingsgruppe om permisjon for representanten Abid Q. Raja i tiden fra og med 6. februar til og med 8. februar for å delta i møte i OSSEs parlamentariske forsamling i Paris

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Disse søknader behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Aust-Agder fylke: Ingelinn Lossius-Skeie: 5. februar og inntil videre

  • For Akershus fylke: Solveig Schytz: 6.–7.februar

Presidenten: Ingelinn Lossius-Skeie er til stede og vil ta sete.

Representanten Arild Grande vil fremsette et representantforslag.

Arild Grande (A) []: På vegne av representantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 1. februar 2019:

«Endringer blant statssekretærer

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. februar 2019 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Fylkestingspolitiker Guro Angell Gimse utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet.»

Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.