Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold

Innhold

Formalia

President: Morten Wold

Presidenten: Representantene Sigbjørn Gjelsvik, Kent Gudmundsen, Eva Kristin Hansen og Aleksander Stokkebø, som har vært permitterte, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Une Bastholm om velferdspermisjon i tiden fra og med 26. mars til og med 29. mars

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i tiden fra og med 27. mars til og med 29. mars for å delta i møte i Den arktiske parlamentarikerkomiteen i Murmansk

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Oslo, Per Espen Stoknes, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Une Bastholms permisjon på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

    • For Oslo: Kristoffer Robin Haug 26.–28. mars

    • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik 27.–28. mars

Presidenten: Kristoffer Robin Haug er til stede og vil ta sete.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 15. mars 2019:

«Midlertidig overføring av ansvaret for justis- og innvandringssaker.

I statsråd 15. mars 2019 ble det besluttet at Jon Georg Dale overtar ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i den tiden statsråd Tor Mikkel Wara har permisjon.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.