Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold
Dokumenter: (Innst. 191 L (2018–2019), jf. Prop. 38 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 8 [14:31:49]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Innst. 191 L (2018–2019), jf. Prop. 38 L (2018–2019))

Talere

Margunn Ebbesen (H) [] (ordfører for saken): Jeg vil takke komiteen for et godt samarbeid, og det er en enstemmig komité som støtter proposisjonen fra regjeringen om å gjøre endringer i sjøloven av 24. juni 1994.

Med dette vedtaket endres loven slik at Sjøfartsdirektoratet får hjemmel i lov til fremdeles å kunne hente opplysninger fra folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt når det er nødvendig for å utføre oppgaver etter sjøloven.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere hatt tillatelse fra Skattedirektoratet til å hente ut opplysninger med hjemmel i folkeregisterloven av 16. januar 1970. Da folkeregisterloven ble endret i 2016, ble det ikke tatt med at Sjøfartsdirektoratet fortsatt skulle ha tilgang til folkeregisteropplysninger.

Etter folkeregisterloven av 2016 § 10-2 er det krav om at hjemmel for utlevering av opplysninger fra folkeregisteret som er omfattet av taushetsplikt, må stå i regelverket som gjelder de ulike saksområdene. Skal Sjøfartsdirektoratet fremdeles ha tilgang til dette, må hjemmelen derfor stå i sjøloven.

Denne foreslåtte lovendringen viderefører dermed rettstilstanden etter folkeregisterloven av 1970 og er en tilpasning i tråd med den nye folkeregisterloven av 9. desember 2016 nr. 88.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.