Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold
Dokumenter: (Innst. 198 L (2018–2019), jf. Prop. 37 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 9 [14:33:46]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) (Innst. 198 L (2018–2019), jf. Prop. 37 L (2018–2019))

Talere

Margunn Ebbesen (H) [] (ordfører for saken): Jeg vil takke komiteen for samarbeidet også i denne saken, som gjør at det i dag er en enstemmig komité som støtter regjeringens forslag til endringer i EØS-vareloven, som gjelder behandling av klager på avgjørelser om akkreditering.

Endringsforslaget medfører at klageorganet ikke har vedtakskompetanse, men gir sin anbefaling til Norsk akkreditering, som avgjør om klagen skal tas til følge. Det gjøres med dette unntak fra forvaltningsloven § 34 og klageorganets kompetanse. Etter forvaltningsloven § 34 skal klageorganet foreta en fullstendig ny prøving av enkeltvedtaket. Endringen i denne proposisjonen innebærer at enkeltvedtak om akkreditering ikke fullt ut kan prøves i klageomgangen, men at klageorganet gir en rådgivende uttalelse, og at endelig vedtak i klagesaken treffes av Norsk akkreditering.

Hensikten med endringsforslagene gitt i denne proposisjonen er å sørge for at Norsk akkrediterings klageordning tilfredsstiller de krav som følger av den internasjonale standarden for akkreditering.

Akkreditering er en formell anerkjennelse av at virksomhetens kvalitetssystemer og kompetanse er i samsvar med nasjonale og/eller internasjonale krav. Akkrediterte virksomheter kan teste og godkjenne at produkter og tjenester følger gjeldende regelverk. Akkreditering er en internasjonal ordning og benyttes som et verktøy for å fremme handel med varer og tjenester over landegrensene. For norske bedrifter betyr akkreditering enklere tilgang til eksportmarkedene gjennom at produktkrav kan oppfylles i Norge og være gyldige i store deler av verden.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.