Stortinget - Møte tirsdag den 14. mai 2019

Dato: 14.05.2019
President: Morten Wold

Innhold

Formalia

President: Morten Wold

Presidenten: Representantene Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve

  • For Nordland fylke: Marius Meisfjord Jøsevold

  • For Vestfold fylke: Renate Sølversen

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Linda C. Hofstad Helleland i tiden fra og med 14. mai til og med 16. mai for, som visepresident i Verdens antidopingbyrå, WADA, å delta i styremøte i Montreal.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Ove Vollan, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Ove Vollan er til stede og vil ta sete.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Sheida Sangtarash vil fremsette et representantforslag.

Sheida Sangtarash (SV) []: På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken og meg selv vil jeg fremme et representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet.

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: Jeg har gleden av å framsette et representantforslag om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa.

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette et representantforslag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: På vegner av representanten Lars Haltbrekken og meg sjølv ønskjer eg å setje fram eit representantforslag om grøn ny deal: meir berekraftig fiskefôr.

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken vil fremsette et representantforslag.

Lars Haltbrekken (SV) []: I lys av den alvorlige rapporten fra FNs naturpanel vil jeg på vegne av stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og meg selv legge fram et forslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg skal på vegner av stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad og meg sjølv fremja eit forslag om ei offentleg utgreiing, NOU, om svangerskaps-, føde- og barseltilbodet i den offentlege helsetenesta.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Ingjerd Schou. – Andre forslag foreligger ikke, og Ingjerd Schou anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.