Stortinget - Møte tirsdag den 14. mai 2019

Dato: 14.05.2019
President: Morten Wold
Dokumenter: (Lovvedtak 55 (2018–2019), jf. Innst. 252 L (2018–2019) og Prop. 107 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 12 [20:15:49]

Stortingets vedtak til lov om arv og dødsboskifte (arveloven (Lovvedtak 55 (2018–2019), jf. Innst. 252 L (2018–2019) og Prop. 107 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Statsråd Ola Elvestuen la frem 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).