Stortinget - Møte tirsdag den 14. mai 2019

Dato: 14.05.2019
President: Morten Wold

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [20:38:52]

Referat

 • 1. (338) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) (Lovvedtak 49 (2018–2019))

  – er sanksjonert under 10. mai 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (339) Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) (Prop. 109 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen og behandles innen Stortinget avslutter sine forhandlinger i juni.

 • 3. (340) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner (Prop. 112 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (341) Revidert nasjonalbudsjett 2019 (Meld. St. 2 (2018–2019))

 • 5. (342) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 (Prop. 114 S (2018–2019))

 • 6. (343) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 115 LS (2018–2019))

 • 7. (344) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling (Dokument 8:147 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4–7 sendes finanskomiteen.

 • 8. (345) Kommuneproposisjonen 2020 (Prop. 113 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (346) Riksrevisjonens årsrapport for 2018 (Dokument 2 (2018–2019))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10. (347) Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) (Prop. 108 L (2018–2019))

 • 11. (348) Nokre saker om veg, jernbane og post (Prop. 110 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12. (349) Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC) (Prop. 111 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.