Stortinget - Møte tirsdag den 14. mai 2019

Dato: 14.05.2019
President: Morten Wold
Dokumenter: (Innst. 259 S (2018–2019), jf. Prop. 25 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 5 [14:45:16]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3 (Innst. 259 S (2018–2019), jf. Prop. 25 S (2018–2019))

Talere

Presidenten: Etter ynske frå helse- og omsorgskomiteen vil presidenten føreslå at taletida vert avgrensa til 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil presidenten føreslå at det vert gjeve høve til inntil tre replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og at dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

– Det er vedteke.

Erlend Larsen (H) [] (ordfører for saken): I denne saken har regjeringen fulgt opp to av Stortingets vedtak om å vurdere konsekvensen av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal kunne overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser.

Utredningen på 30 sider er forholdsvis grundig og nøytral og viser hvilke konsekvenser en eventuell enerett på salg av alkohol til Vinmonopolet vil få for offentlige og private lufthavner, samt hvilke konsekvenser en eventuell enerett vil få for staten og Vinmonopolet selv. Utredningen ser også på alkoholpolitiske rammer, forholdet til EØS-regler, regler om statsstøtte osv.

Utredningen viser at en eventuell enerett på taxfree-salg av alkohol til Vinmonopolet vil gi en betydelig usikkerhet om konsekvensene for økonomien til lufthavnene. Dokumentet viser bl.a. at det er en stor uenighet mellom Avinor og Vinmonopolet om hva som vil bli de økonomiske konsekvensene dersom Vinmonopolet skulle få overta taxfree-salget. Dersom Stortinget skulle gi Vinmonopolet enerett på salg av alkohol på lufthavnene, vil det bli en betydelig risiko for å ramme økonomien til våre lufthavner. En sannsynlig konsekvens vil være at flere av våre flyplasser blir nedlagt. Lufthavnene som ikke er eid av staten gjennom Avinor, ville bli spesielt utsatt dersom Vinmonopolet skulle få enerett på taxfree-salg.

Vi i Høyre mener at taxfree-salget ved lufthavnene skal legges ut på anbud for å sikre lufthavnene størst mulig inntekt. Vinmonopolet er velkommen til å legge inn anbud, på lik linje med de private aktørene, slik som de har skissert i sitt innspill til departementet. Et heleid datterselskap som kan delta i anbudskonkurransen, er en spennende løsning som kan gi Vinmonopolet en fot inn i taxfree-markedet, men da altså gjennom konkurransestyrte anbud på lik linje med private aktører.

Helse- og omsorgskomiteens utkast til innstilling har vært forelagt transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse, og de hadde ingen ytterligere merknader. Så innstillingen fra flertallet i komiteen er altså at dagens ordning, hvor lufthavnene velger taxfree-leverandør basert på konkurranse, skal få fortsette.

Elise Bjørnebekk-Waagen (A) []: Arbeiderpartiet vil ha en ansvarlig alkoholpolitikk, og vi mener at Vinmonopolets rolle må vernes. Som samfunn har vi i fellesskap et ansvar for å begrense skadene av alkoholbruk. Vi står bak innstillingen, og vi merker oss Granavolden-erklæringen, som ønsker å utrede ordninger hvor Vinmonopolet kan delta i konkurranse.

Men dette er spørsmål som i dag ikke har noen åpenbare svar. For Arbeiderpartiet er det viktig at man ikke gjør noe som truer vinmonopolordningen, samtidig som man sikrer inntektene til flyplassene.

Det er flere store spørsmål og utfordringer som må avklares i den eventuelle utredningen. På ett punkt synes det å stride mot logikken bak opprettelsen av et kommersielt monopol å arrangere anbudskonkurranser hvor man deltar på lik linje med private økonomiske operatører. Selve formålet med vinmonopolordningen er jo å forhindre konkurranse på nettopp dette området.

Man skal ha med seg at dersom man signaliserer at Vinmonopolet i realiteten er å anse som en økonomisk aktør, hvor formålet er at man skal få på plass et overskudd, at man konkurrerer på lik linje med andre økonomiske aktører, kan det medføre at det blir stilt spørsmål ved hele vinmonopolordningen innenfor de EØS-rettslige ordningene. Vi kan ikke gjøre noe som gjør at vi setter hele vinmonopolordningen på spill.

Arbeiderpartiet har programfestet at vi vil vurdere å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen, men på det nåværende tidspunkt er det altfor mange ubesvarte spørsmål, spørsmål vi ikke har svar på.

Kjersti Toppe (Sp) []: Taxfree-ordninga har vore politisk debattert i mange år. Stortinget har dei siste åra fatta fleire vedtak om å få ei utgreiing av ei ordning der Vinmonopolet overtar taxfree-salet av alkohol. I den politiske plattforma til fleirtalsregjeringa kan vi lesa at det er einigheit mellom dei fire partia om endå ei ny utgreiing. No skal det greiast ut ei ordning der Vinmonopolet deltar i konkurranse om å drifta taxfree-salet av alkohol på flyplassane.

I statsbudsjettet for 2017 vart det lagt fram ei heilskapleg utgreiing av taxfree-ordninga inkludert ein gjennomgang av dei sosialpolitiske perspektiva. Denne utgreiinga viste at taxfree-ordninga, ifølgje Folkehelseinstituttet, er med på å auka alkoholkonsumet, og at ein auke i alkoholkonsumet har direkte effekt på folkehelsa. Utgreiinga inneheldt òg ei vurdering av dei juridiske sidene ved å la Vinmonopolet ta over taxfree-salet av alkoholhaldig drikke. Konklusjonen var at det mest sannsynleg ikkje er EØS-rettslege eller andre folkerettslege skrankar til hinder for at Vinmonopolets einerett vert utvida til å omfatta taxfree-salet på flyplassar. Det vil heller styrkja enn svekkja grunngivinga for Vinmonopolet. At Vinmonopolets inntekter frå taxfree-salet direkte eller indirekte går til Avinor og drift av flyplassar, reknar ein heller ikkje med er i strid med monopolordninga.

Eg hadde trudd at denne saka var noko som Kristeleg Folkeparti ville få inn i regjeringsplattforma, og eg trur at det som vert føreslått – at Vinmonopolet skal inngå i anbodskonkurransar med andre kommersielle aktørar – vil kunna svekkja grunngivinga for at vi skal kunna ha ei vinmonopolordning i Noreg.

I dag har staten inntektstap som følgje av taxfree-salet av alkohol, og overskotet av taxfree-salet går til private, kommersielle aktørar. Senterpartiet har programfesta at vi er for å la Vinmonopolet ta over taxfree-salet av alkohol. Noverande avtale går ut i 2022, og det hastar no med å få ei positiv avklaring i denne saka.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) [] (komiteens leder): For Kristelig Folkeparti er det selvsagt også slik at vi ikke bare ønsker en ansvarlig, men også en solidarisk alkoholpolitikk. I det bildet spiller også Vinmonopolet en stor rolle. Det er jo gjennom begrunnelsen vi har for å ha et vinmonopol, at EØS-reglementet gir oss mulighet for det, nemlig de sosial- og helsepolitiske argumentene for å ha et vinmonopol.

De samme argumentene har vært viktige for Kristelig Folkeparti med tanke på å se på muligheten for at Vinmonopolet også kan overta taxfree-salget. Vi vet at Vinmonopolet er under press. Taxfree-salget er en av årsakene til det. Derfor er jeg glad for at vi nå får en utredning med tanke på å se på om Vinmonopolet kan delta i konkurranser om å drifte taxfree-salget. Hvis den utredningen viser at et statlig monopol ikke kan være med på en sånn type anbud, og at ESA kan sette foten ned for det, vil jeg bare signalisere fra min side i hvert fall at da har jeg en forventning om at man går videre. Med det mener jeg at da må man også kunne vurdere om Vinmonopolet rett og slett skal ta over taxfree-salget. Og så kommer alle disse økonomiske vurderingene, ikke minst i forhold til Avinor og de private flyplassene. Det må vi se nærmere på. Men hvis det viser seg at det ikke er mulig å få til den type anbud for et statlig monopol, har i hvert fall jeg en forventning om at vi går ett skritt videre.

Statsråd Sylvi Listhaug []: Stortinget har bedt regjeringen legge fram en egen sak om konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol på flyplassene ved utløpet av gjeldende anbudsperiode. I november la regjeringen derfor fram en utredning som gjør rede for konsekvenser for Vinmonopolet og flyplassøkonomien dersom Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol.

Utredningen viser at det er knyttet betydelig usikkerhet til konsekvensene av dette. Konklusjonen er at valget av en ordning hvor Vinmonopolet får enerett til salg av alkoholholdig drikke på flyplassene, vil innebære en aksept av en betydelig risiko for at dette vil kunne få negative effekter for flyplassøkonomien.

Utredningen viser også at EØS-retten setter begrensninger for hvordan en slik ordning kan innrettes, både for å kunne opprettholde dagens alkoholpolitiske virkemidler og for å være i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser og statsstøtte. Det vil fra et alkoholpolitisk og EØS-rettslig perspektiv ikke være aktuelt med en ordning der Vinmonopolets drift skal ha som grunnleggende formål å bidra til inntekter til lufthavnene. Forenklet sagt kan vi ikke legge til grunn at Vinmonopolet skal garantere for lufthavnenes inntekter dersom de overtar salget basert på en enerett.

Både Vinmonopolet og Avinor forvalter viktige samfunnsoppdrag som må ivaretas. Vinmonopolet skal bidra til begrenset omsetning av alkohol i kontrollerte former uten privatøkonomiske motiver for salget, og Avinor skal sikre hele landet gode luftfartstjenester. De kommersielle inntektene fra bl.a. taxfree-utsalg utgjør en av hovedkildene til samfinansieringsmodellen til Avinor, der lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere ulønnsomme lufthavner.

Regjeringen vil vurdere om det er andre muligheter enn enerett for at Vinmonopolet skal kunne overta alkoholsalget. I regjeringsplattformen er det derfor fastsatt at vi ønsker å utrede om Vinmonopolet kan delta i konkurranse om å drifte taxfree-salget av alkohol på lufthavnene før det tas stilling til spørsmålet om taxfree-salg.

En forutsetning for valg av løsning er at det ikke går ut over Avinors mulighet til å sikre grunnlaget for en desentralisert flyplasstruktur og de privatdrevne flyplassenes eksistens eller bidrar til å svekke grunnlaget for Vinmonopolet.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 5.