Stortinget - Møte torsdag den 8. november 2018

Dato: 08.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 25 L (2018–2019), jf. Prop. 110 L (2017–2018))

Sak nr. 7 [10:54:24]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) (Innst. 25 L (2018–2019), jf. Prop. 110 L (2017–2018))

Talere

Åsunn Lyngedal (A) [] (ordfører for saken): Regelverket vi er invitert til å vedta, bestemmer at aktører som ikke er tradisjonelle finansinstitusjoner, skal kunne tilby betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester og skal regulere denne virksomheten. Høsten 2015 ble andre betalingstjenestedirektiv, kalt PSD 2, vedtatt i EU. I denne saken blir den offentligrettslige delen av direktivet en del av norsk lovgivning, i tråd med EØS-avtalen. Forslaget endrer finanstilsynsloven, finansavtaleloven, finansforetaksloven og betalingssystemloven. Det er de overordnede reglene som foreslås inntatt i loven. De mer detaljerte bestemmelsene skal fastsettes i forskrift.

For betalingsfullmakttjenester er adgangen til å tilby tjenestene løst ved at de blir underlagt krav til konsesjon som for andre betalingsforetak. Når det gjelder kontoinformasjonstjenester, er det definert som en online-tjeneste som tilbyr å samle informasjon fra en eller flere av brukernes kontoer. En sånn tjeneste vil bare samle opplysninger og ikke gjennomføre transaksjoner. Sånne tjenester er ikke regulert i norsk rett i dag. Lovgivningen vi skal vedta i dag, skal gi sikre tjenester, og det stilles krav til ansvarsforsikring og garantistillelse for begge typer tjenester som sikkerhet for eventuelle erstatningsansvar. Loven forutsetter deling av informasjon, og at det gis tilgang til kredittinstitusjoners betalingssystemer og betalingskontotjenester.

En samlet komité har understreket viktigheten av at personopplysninger behandles betryggende av de nye betalingstjenestetilbyderne og viser til at EUs personvernforordning, som trådte i kraft i mai 2018, vil ha betydning for gjennomføringen av PSD 2.

Stortinget vil i denne saken legge til rette for at ny teknologi skal komme forbrukerne til gode gjennom bedre tjenester, økt valgfrihet og rimeligere betalingstjenester. Komiteen merker seg at finansnæringen er positiv til endringene og er opptatt av at regelverket innføres snarlig, sånn at det oppnås et felles regelverk med resten av Norden og Europa.

Finanstilsynet får en viktig rolle gjennom sitt tilsyn med de nye tjenestetilbyderne. Tilgang til tekniske løsninger, betalingssystemer og kundeautentisering vil kunne gi utfordringer i en overgangsfase og vil kreve tydelig veiledning fra myndighetene for at alle aktører skal kunne tilpasse seg innføring av nytt regelverk.

For å gi økt sikkerhet for elektroniske betalingstjenester og dermed motvirke og begrense svindel stiller PSD 2 krav til at kunden identifiseres med såkalt sterk kundeautentisering. Det er bra. Samtidig kreves nye tekniske løsninger for enkelte næringsaktører, særlig ved bedriftsavtaler med flere brukere.

Høringsinstansene har understreket at det vil være behov for dialog mellom næringsliv og departement ved utforming av forskrifter, sånn at en sikrer at tekniske løsninger er på plass før forskrifter gjøres gjeldende. Forbrukerne vernes gjennom bestemmelsen om at eventuelle gebyrer må opplyses om før en transaksjon foretas, og det kan reguleres nærmere i forskrift. Det er viktig at forskriftsbestemmelser innføres på en sånn måte at nødvendige tilpasninger til dagens praksis kan skje i god tid.

Her er det en enstemmig komité som står bak innstillingen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.