Svalbardbudsjettet 2019

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 17 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 17 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 for de budsjettkapitlene som gjelder bevilgninger på Svalbardbudsjettet. Justis- og beredskapsdepartementet fremmer Svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon som i hovedsak finansierer den statlige administrasjonen av Svalbard. Det gjelder blant annet virksomhet underlagt ovennevnte departement og andre fagdepartement, samt utgifter for Longyarbyen lokalstyre. Den økonomiske rammen for Svalbardbudsjettet er utgifter på nærmere 534 mill. kr og inntekter på 173 mill. kr.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2018