Stortinget - Møte torsdag den 6. februar 2020

Dato: 06.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Stein Erik Lauvås i tiden fra og med 8. februar til og med 13. februar for å delta på konferansen World Urban Forum i Abu Dhabi.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Siv Henriette Jacobsen, innkalles for å møte i tiden fra og med 11. februar til og med 13. februar.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: Rødt fremmer forslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg skal på vegner av stortingsrepresentanten Siv Mossleth og meg sjølv fremja eit forslag om å styrkja det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta.

Presidenten: Representanten Marit Knutsdatter Strand vil fremsette to representantforslag.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) []: På vegne av stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni, Kjersti Toppe og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskolene fortsatt skal eie bygg og eiendommer.

På vegne av representantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad og meg selv vil jeg legge fram et forslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.