Stortinget - Møte onsdag den 3. juni 2020

Dato: 03.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 322 L (2019–2020), jf. Prop. 81 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 6 [11:30:46]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) (Innst. 322 L (2019–2020), jf. Prop. 81 L (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Ove Trellevik (H) [] (ordførar for saka): Proposisjonen som me no behandlar, inneheld forslag om at reglane om internkontroll i ei rekkje sektorlovar vert oppheva eller endra. Dette er soleis ei oppfølging av den nye kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83, som inneheld ei ny internkontrollføresegn. Stortinget vedtok at krav om internkontroll med kommuneplikter skal vera regulert heilskapleg og samla i ein ny kommunelov i staden for i dei ulike sektorlovane. Det betyr at føresegnene om internkontroll i fleire sektorlovar vert oppheva.

Som ein del av særlovgjennomgangen har også aktuelle forskrifter vorte gjennomgått, og desse vert kort omtala i lovproposisjonen for å gje eit heilskapleg bilde.

Ansvaret for internkontrollen ligg hos leiinga i kommunen, dvs. eit overordna ansvar hos kommunestyret og eit gjennomføringsansvar hos kommunedirektøren.

Kommunelovens nye internkontrollregel skal erstatta føresegnene i særlovgjevinga om internkontroll retta mot pliktene til kommunesektoren. Føremålet er å gje ei betre, meir heilskapleg og samla regulering av internkontrollen for kommunane. Med lik regulering for ulike sektorar er målet at det skal verta lettare å ta eit meir heilskapleg grep om internkontrollen i kommunen, og at internkontrollen kan verta styrkt gjennom eit meir målretta internkontrollarbeid. Målet for god internkontroll som ein del av den samla styringa og leiinga av kommunen er å levera gode tenester som er innanfor krav fastsett i lovar og forskrifter.

Komiteen viser til at det i Prop. 96 L for 2019–2020 er føreslått ei rekkje endringar i lov om utdanning. Det er bl.a. føreslått fleire endringar i barnehagelovens føresegner om tilsyn. I innstillinga frå kommunalkomiteen til proposisjonen som vert behandla i dag, er det føreslått å setja inn ei tilvising i gjeldande barnehagelov til kommunens internkontrollplikt etter kommuneloven. For å sikra at det endelege lovvedtaket vert korrekt, vil tilvisinga til kommuneloven verta teken inn i forslaget til lovvedtak i innstillinga til Prop. 96 L for 2019–2020.

Det er berre SV som har eigne merknader og forslag i denne saka, som dei sikkert vil gjera greie for sjølve.

Morten Wold hadde her overtatt over presidentplassen.

Karin Andersen (SV) [] (komiteens leder): SV slutter seg til alle endringsforslagene, bortsett fra ett. Det handler om sosialtjenesteloven. Både Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsdirektoratet, i tillegg til Oslo kommune, har bedt om at internkontrollbestemmelsen fortsatt står i denne loven. Det er nok fordi dette handler om en lov som skal beskytte de aller mest vanskeligstilte, og at det er viktig at det fortsatt står i loven. Så får vi se på erfaringene framover.

Denne saken handler om at kommunene skal ha gode systemer for internkontroll, og at det skal være et gjennomgående system med god sikkerhet. Vi er veldig opptatt av at man får det på plass. Selvfølgelig kan det også spare mye tid og byråkrati når man har en veldig systematisk tilnærming til dette. Så er det viktig at man følger opp de funnene man har når man kontrollerer ting. Der tror jeg det er mye å hente mange steder, både i statlig og i kommunal virksomhet, slik at det faktisk blir et resultat av de internkontrollene som gjøres, at det fører til praktisk endring, og at lokalpolitikerne får god kjennskap til hva som framkommer.

Vi har en merknad som viser til behovet for å utvikle mer tillitsbaserte systemer enn i dag, i daglig drift i kommunesektoren og i statlig virksomhet. Noen ganger krasjer jo alle disse hensynene litt – mellom hvor langt ned skal man gå i detaljregulering, i kontroll og i tilsyn og behovet for faglig å kunne innrette tjenester og det man gjør i praksis, på en fornuftig og tillitsbasert måte.

Vi har valgt å påpeke at det er viktig og avgjørende for ansatte og brukere å ha adgang til kanaler hvor de kan varsle om kritikkverdige forhold og lovbrudd, at det som skjer der, blir fanget opp av internkontrollen, og at politikerne får kjennskap til dette. Det tror jeg er det eneste som kan bidra til at man får bedre systemer, og at man avdekker feil som skjer.

Når det gjelder private barnehager, gjentar vi behovet for internkontroll ikke bare for at kontraktenes innhold oppfylles, men også for å ha innsyn i pengestrømmen, for her vet vi at det flyter mye penger ut fra offentlig sektor og inn i private selskaper, utenom det som kalles utbytte.

Jeg varsler at SV vil stemme imot tilrådingens V, som gjelder sosialtjenesteloven.

Votering, se voteringskapittel

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.