Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 322 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov), jf. Prop. 81 L (2019-2020) og Innst. 322 L (2019-2020). Endringene innebærer at regler om internkontroll i en rekke sektorlover oppheves eller endres. Endringene innebærer at krav om internkontroll med kommuneplikter skal være regulert helhetlig og samlet i ny kommunelov i stedet for i de ulike sektorlovene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet tredje gang i Stortinget 12.06.2020