Stortinget - Møte torsdag den 14. november 2019

Dato: 14.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

  • Formalia

  • Referatsaker

  • Sak nr. 1 [10:02:25]

    Interpellasjon fra representanten Kristin Ørmen Johnsen til barne- og familieministeren: «Barnevernet er til for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. Regjeringen har prioritert barnevernet høyt, med bl.a. en kompetansestrategi, barnevernsreform, arbeid med ny barnevernslovgivning, styrking av fosterhjemsområdet og en tettere oppfølging av det kommunale barnevernet. Daglig er det likevel kritiske medieoppslag om forhold i barnevernet. Det har vært oppslag om stort bruk av enetiltak, som mange barn opplever som et alvorlig og inngripende tiltak. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt flere norske barnevernssaker til behandling. Fosterforeldre melder om liten oppfølging i kommunene. Barn opplever ikke å bli hørt eller ha mulighet til å klage på tjenester de mottar fra barnevernet. Foreldre med innvandrerbakgrunn melder at de er engstelige for barnevernet fordi barnevernet har myndighet til å frata dem omsorgen for barnet. Regjeringen er nå godt i gang med sin systemendring og styrking av hele barnevernet. Hva vil statsråden gjøre for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp til å gi god omsorg, og sikre at barnets beste blir ivaretatt»?

  • Sak nr. 2 [11:24:11]

    Interpellasjon fra representanten Ruth Grung til fiskeri- og sjømatministeren: «Dyrking av tare har potensial til å bli en betydelig kystnæring. SINTEF har estimert en produksjon på 20 millioner tonn innen 2050, med en årlig verdi på 40 milliarder kroner. Det representerer store muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Det bør være et mål for Norge å ta en større del av det europeiske markedet på ca. 900 tonn tørrstoff. Tarenæringen i Norge er i en sårbar og kritisk oppstartsfase. Hvordan vil statsråden gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring»?

Møtet slutt kl. 11.59.