Stortinget - Møte tirsdag den 23. februar 2021

Dato: 23.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 17 [15:33:26]

Referat

 • 1. (261) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.) (Lovvedtak 66 (2020–2021))

  – er sanksjonert under 19. februar 2021

 • 2. (262) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2020–2021))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (263) Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter) (Prop. 87 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (264) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Roy Steffensen, Hans Andreas Limi, Tor André Johnsen og Bengt Rune Strifeldt om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet (Dokument 8:116 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5. (265) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) (Prop. 92 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (266) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Aud Hove, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Emilie Enger Mehl om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet (Dokument 8:119 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (267) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) (Prop. 86 L (2020–2021))

 • 8. (268) Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk) (Prop. 88 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (269) Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) (Prop. 89 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10. (270) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette et nytt jordvernmål (Dokument 8:118 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11. (271) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport (Prop. 90 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12. (272) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell-Børge Freiberg og Hanne Dyveke Søttar om å bidra til at Nordland Kunst- og filmhøgskole og NTNU får nødvendig bistand i en overgangsperiode (Dokument 8:115 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 13. (273) Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Prop. 91 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av