Stortinget - Møte tirsdag den 23. februar 2021

Dato: 23.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da ser det ut til at Stortinget er klar til å gå til votering.

Presidenten gjør oppmerksom på at det er en lang votering – kanskje ikke så krevende, men lang. I en av sakene er det satt frem ikke mindre enn 112 forslag, så følg med, og legg vekk mobiltelefonen.

Stortinget voterer først over resterende saker fra torsdag 18. februar, sakene nr. 4–11 på dagsorden nr. 52.

Votering i sak nr. 4, debattert 18. februar 2021

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser (Innst. 212 S (2020–2021), jf. Dokument 8:153 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 4, torsdag 18. februar

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt fire forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Hege Haukeland Liadal på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 3, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr.4, fra Nicholas Wilkinson på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres først over forslag nr. 4, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre merking av behandlingsformer og legemidler som ikke har dokumentert effekt, men som det påstås kan behandle ulike tilstander.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 80 stemmer mot og 8 stemmer for forslaget fra Sosialistisk Venstreparti.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.05)

Torill Eidsheim (H) (frå salen): President! Knappen fungerte ikkje – eller eg stemte feil.

Presidenten: Da tar vi voteringen på nytt.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 82 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem forslag til godkjenningsordninger og drøftelser om hva alternativ behandling-bransjen kan yte av helsehjelp.»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 73 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.54)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for en bred gjennomgang av hele registerordningen for alternativ behandling, med tanke på endringer som kan styrke pasientsikkerheten og forbrukervernet og stille krav til kvalitet i tjenestene som tilbys. Fritak for merverdiavgift for registrerte utøvere av alternativ behandling som oppfyller nye kvalitetskrav, vurderes i en slik gjennomgang av registerordningen.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet ble med 62 mot 27 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.04.12)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om kvakksalveri, der det foreslås innstramminger overfor aktører som bevisst lover helsegevinst der dette ikke er tilstrekkelig bevist, og der straffenivået for overtredelser av lovverket gjennomgås.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 54 mot 34 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.04.30)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:153 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5, debattert 18. februar 2021

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste (Innst. 213 S (2020–2021), jf. Dokument 8:154 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 5, torsdag 18. februar

Presidenten: Under debatten har Ingvild Kjerkol satt frem sju forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helsepersonell som er ansatt i offentlige sykehus, ikke har private bierverv som retter seg inn mot samme type behandling og de samme pasientene som de har ansvar for i det offentlige.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede om private helseaktører i større grad utfører overbehandling, og om disse aktørene i større grad bør bære risikoen for komplikasjoner og skader ved inngrep som ikke er prioritert i den offentlige helsetjenesten, og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå helprivate tilbyderes praksis for legemiddelutskriving og henvisning, og fremme forslag om strengere regulering hvis praksisen tilsier at det er systematiske forskjeller.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå private aktørers praksis med å holde av plasser for kunder som betaler, og fremme forslag til regulering som sikrer at det er helseprioriteringer, og ikke betalingsvillighet, som gir raskest behandling.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en omsetningsavgift på private helseforsikringer for å styrke den offentlige helsetjenesten.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg som skal gjennomgå utviklingen innen private helseaktører og privat helseforsikring i Norge, og foreslå tiltak for å forhindre en todelt helsetjeneste.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre pristak på tannhelsetjenester i de tilfeller der offentlige stønadsordninger skal dekke hele eller deler av tannhelsebehandlingen.»

Det voteres alternativt mellom disse forslagene og komiteens innstilling.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:154 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste – vedtas ikke.

Votering:

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble innstillingen bifalt med 47 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.05.55)

Votering i sak nr. 6, debattert 18. februar 2021

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Adelsten Iversen, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Sandra Borch om tiltak for å sikre trygge fødsels- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet (Innst. 217S (2020–2021), jf. Dokument 8:7 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 6, torsdag 18. februar

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 13 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–9, fra Nicholas Wilkinson på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 10, fra Nicholas Wilkinson på vegne av Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 11, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 12, fra Kjersti Toppe på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 13, fra Åshild Bruun-Gundersen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Forslag nr. 13 ble under debatten endret og lyder nå:

«Stortinget ber regjeringen sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltiden.»

Det voteres over forslag nr. 11, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle helseforetakene følger opp dagens krav til følgetjeneste, og på sikt endre grensen for følgetjenesten til 60 minutters reisevei.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 78 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.06.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at en fullverdig fødeavdeling i Kristiansund blir en del av den fremtidige sykehusstrukturen i Møre og Romsdal.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 56 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.07.17)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–9 og forslag nr. 12, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for økt bemanning av fødselsomsorgen som en akuttjeneste og følge opp Helsedirektoratets tilråding om en bemanningsnorm for å sikre trygghet, kvalitet og én-til-én-omsorg for kvinner i aktiv fødsel.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre videre opptrapping av jordmorkompetansen i kommunene, inkludert flere kombinasjonsstillinger i kommune/sykehus for jordmødre, mål om hele, faste stillinger og en vurdering av nye finansieringsmodeller for kommunale jordmødre.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak for Stortinget om økning i praksisplasser og utdanningskapasiteten for jordmødre.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen pålegge alle helseforetak å utarbeide langsiktige planer for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjonene som dekker behovet for god kvalitet i fødselsomsorgen, og gi Stortinget årlige statusmeldinger om dette arbeidet.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om å lovfeste helseforetakenes plikt til å tilby følgetjeneste for gravide, for å skape forsvarlige tjenester og trygghet for den fødende.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene går bort fra innsatsstyrt finansiering av fødetilbudet, og utrede en ny finansieringsmodell for kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer, som tar utgangspunkt i at kvalitetskravene for fødselsomsorgen skal oppfylles.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle barselkvinner får tilbud om å bli på barselavdelingen den tiden det normalt tar å etablere amming. Tidlig utskriving skal være kvinnens eget valg.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre et grunnleggende prinsipp for fødselsomsorgen om at familier må sikres et nært og tilgjengelig fødetilbud av høy kvalitet, uavhengig av bosted, og sikre at helseforetakene styrer etter dette.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å utvikle dagens fødeinstitusjoner og sikre et desentralisert fødetilbud.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet for fødende og legge til rette for at alle fødende kvinner kan ha følge av partner under fødsels- og barselsoppholdet, såfremt smittevernfaglige hensyn kan ivaretas på en forsvarlig måte.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 46 mot 43 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.07.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 13, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltiden.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – med den foretatte rettelse – ble enstemmig bifalt.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020).

II

Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.

Presidenten: Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 31 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.08.15)

Votering i sak nr. 7, debattert 18. februar 2021

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen og Bengt Rune Strifeldt om å styrke rettighetene til pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser (Innst. 218 S (2020–2021), jf. Dokument 8:13 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 7, torsdag 18. februar

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt tre forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Bengt Rune Strifeldt på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 2 og 3, fra Nicholas Wilkinson på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslag nr. 3, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ved anbud på pasientreiser skal kvalitet veie tyngre enn pris, og sørge for at helseforetakene utarbeider anbud med fastpris for å sikre at ulike tilbydere konkurrer på kvalitet, som f.eks. ventetid.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 82 stemmer for forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og 7 stemmer mot.

(Voteringsutskrift kl. 15.08.51)

Jorodd Asphjell (A) (fra salen): President! Jeg stemte feil. Det skal være 6 og 83.

Presidenten: Da blir resultatet at 6 representanter stemte for forslaget og 83 stemte imot. – Dermed er forslaget ikke bifalt.

Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter som må reise til og fra institusjoner hvis disse stenger, for eksempel i helgene, blir omfattet av regelverket for pasientreiser.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 47 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.09.21)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innarbeide følgende endringer i regelverket for pasientreiser:

 • 1. Pasientens totale reisetid skal vektlegges, slik at mest hensiktsmessige fremkomstmiddel prioriteres.

 • 2. Innføre fast takst for reisegodtgjørelser som automatisk utbetales ved akutte og planlagte timer på sykehus.

 • 3. Tillate at pasienter kan betale et mellomlegg dersom de heller ønsker å reise med dyrere fremkomstmidler.

 • 4. Fastsette takst ut fra reelle utgifter, altså en økning fra dagens kjøresats på 2,7 kr/km.

 • 5. Sikre mer smidighet i regelverket.»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 73 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.09.38)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen snarest mulig og innen 1. april 2021 fremme en sak for Stortinget om forenklinger og forbedringer i regelverket for pasientreiser og de regionale helseforetakenes organisering av tilbudet, jf. Stortingets anmodningsvedtak av 19. april 2018, jf. Innst. 196 S (2017–2018).

II

Stortinget ber regjeringen presisere de regionale helseforetakenes plikt til å yte pasienttransport og pålegge alle helseforetak å ha avtaler med taxiselskap slik at pasienter med rettigheter til å få dekket sin pasientreise ikke skal måtte legge ut for reisen selv.

Presidenten: Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 57 mot 31 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.09.59)

Votering i sak nr. 8, debattert 18. februar 2021

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit (Innst. 229 S (2020–2021), jf. Dokument 8:66 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 8, torsdag 18. februar

Presidenten: Under debatten har Geir Pollestad satt frem to forslag på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge som følge av brexit.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvise nye forhandlinger som tar sikte på videre liberalisering av handelen med landbruksprodukter etter artikkel 19 eller andre bestemmelser i EØS-avtalen.»

Det voteres alternativt mellom disse forslagene og komiteens innstilling.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:66 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit – vedtas ikke.

Votering:

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble innstillingen bifalt med 68 mot 18 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.10.50)

Votering i sak nr. 9, debattert 18. februar 2021

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.) (Innst. 220 L (2020–2021), jf. Prop. 20 L (2020–2021))

Debatt i sak nr. 9, torsdag 18. februar

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

lov

om endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)

I

I lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende endringer:

§ 4 a annet og tredje ledd skal lyde:

Departementet kan gi kommunen myndighet til å gi forskrift om fastsetting av løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste.

Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunen myndighet til å gi forskrift om fastsetting av løyper for persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år. Forsøket kan ikke forlenges. Løypene skal ta utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg.

§ 5 skal lyde:
§ 5 (tillatelser etter vedtak)

Kommunen kan gi forskrift om adgang til:

 • a) landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Adgangen kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

 • b) bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i forskriften.

Utkast til forskrift sendes fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av disse har hatt innsigelse som kommunen ikke har tatt hensyn til, skal kommunens vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse.

I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på islagte vassdrag. Vedkommende kommune skal sørge for merking av og informasjon om løypene.

Kommunen kan gi forskrift eller fatte enkeltvedtak om adgang til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal åpnes for slik ferdsel, skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis adgang til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv.

§ 6 overskriften skal lyde:

(tillatelser etter søknad når særlige grunner foreligger)

§ 12 a tredje punktum skal lyde:

I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser fram dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen.

§ 12 b første ledd første punktum skal lyde:

Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis føreren ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.

II

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 81 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.11.22)

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble bifalt med 81 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.11.41)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 10, debattert 18. februar 2021

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stoppe NorthConnect endelig (Innst. 216 S (2020–2021), jf. Dokument 8:8 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 10, torsdag 18. februar

Presidenten: Under debatten har Sandra Borch satt frem et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart avslå søknaden om å bygge utenlandskabelen NorthConnect.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:8 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stoppe NorthConnect endelig – vedtas ikke.

Votering:

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble innstillingen bifalt med 57 mot 32 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.12.31)

Votering i sak nr. 11, debattert 18. februar 2021

Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Ruth Grung, Nils T. Bjørke, Kjersti Toppe, Øystein Langholm Hansen og Ingrid Heggø om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg (Innst. 222 S (2020–2021), jf. Dokument 8:82 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 11, torsdag 18. februar

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt fire forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Ole André Myhrvold på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

 • forslagene nr. 3 og 4, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 4, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget forutsetter at de nye kompensasjonsvilkårene for vertskommunene og grunneierne i disse anleggene skal bygge på forutsetningene om hjemfall etter 60 år som Stortinget vedtok i 1962.»

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 87 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget forutsetter at dagens strenge miljøkrav ved vannkraftutbygging og miljørevisjoner blir lagt til grunn ved omgjøringen av Røldal-Suldal-konsesjonene til nye konsesjonsvilkår.»

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 74 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.20)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen samtidig med at det tas stilling til søknaden om omgjøring av Røldal-Suldal-konsesjonene til tidsubegrensede konsesjoner, beslutte åpning av revisjon av konsesjonsvilkårene.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen likebehandle vertskommunenes stilling i revisjonssaken med behandlingen av de kommuner som tidligere har hatt vassdragskonsesjoner som er blitt fornyet, også når det gjelder konsesjonsvilkår om etablering av næringsfond.»

Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 72 mot 17 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.39)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringa om at vilkårsrevisjon av Røldal-Suldal-anlegga blir prioritert etter at konsesjon til desse anlegga er omgjord til ein konsesjon på uavgrensa tid.

II

Stortinget ber regjeringa sjå til at konsesjonsstyresmaktene vurderer om det på fagleg grunnlag er spesielle forhold som tilseier etablering av næringsfond eller andre økonomiske vilkår basert på eksisterande praksis og retningslinjer.

Presidenten: Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 72 mot 16 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.59)

Presidenten: Stortinget voterer så over sakene nr. 1–8 på dagens kart.

Votering i sakene nr. 1–6, debattert 23. februar 2021

Presidenten: Sakene nr. 1–6 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 67 til og med 72.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Votering i sak nr. 7, debattert 23. februar 2021

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien) (Innst. 233 S (2020–2021), jf. Prop. 79 S (2020–2021), unntatt kap. 605, 634, 2650 og 2651)

Debatt i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 112 forslag.

Forslagene nr. 1–100, som ble fremsatt under komiteens behandling, er inntatt i innstillingen på sidene 90–124.

I tillegg kommer:

 • forslagene nr. 101–104, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 105 og 106, fra Seher Aydar på vegne av Rødt

 • forslag nr. 107, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 108, fra Helge André Njåstad på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 109, fra Sverre Myrli på vegne av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt

 • forslagene nr. 110 og 111, fra Eigil Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 112, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet

Forslag nr. 41 ble under debatten trukket.

Det voteres over forslagene nr. 98 og 99, fra Rødt.

Forslag nr. 98 lyder:

«I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 136 142 000 til kr 148 142 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring,økes med

100 000 000

fra kr 691 500 000 til kr 791 500 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

65 (Ny)

Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud ifb. koronaepidemien,bevilges med

500 000 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 31 692 000 til kr 41 692 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

190 000 000

fra kr 376 134 000 til kr 566 134 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

124 000 000

fra kr 38 808 991 000 til kr 38 932 991 000

70

Private høyskoler,økes med

16 000 000

fra kr 1 901 329 000 til kr 1 917 329 000

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.,økes med

20 000 000

fra kr 123 380 000 til kr 143 380 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

78 500 000

fra kr 97 843 000 til kr 176 343 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

3 000 000

fra kr 305 591 000 til kr 308 591 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres,økes med

135 000 000

fra kr 6 035 134 000 til kr 6 170 134 000

62

Kommunale innvandrertiltak,økes med

25 000 000

fra kr 250 006 000 til kr 275 006 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,økes med

30 000 000

fra kr 173 748 000 til kr 203 748 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

10 000 000

fra kr 32 463 000 til kr 42 463 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

120 000 000

fra kr 1 060 508 000 til kr 1 180 508 000

315

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner,økes med

395 000 000

fra kr 1 803 920 000 til kr 2 198 920 000

74 (Ny)

Idrettsanlegg,bevilges med

100 000 000

325

Allmenne kulturformål

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19,økes med

650 000 000

fra kr 2 250 000 000 til kr 2 900 000 000

335

Medieformål

71

Mediestøtte,økes med

30 000 000

fra kr 428 517 000 til kr 458 517 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter,økes med

70 000 000

fra kr 19 784 313 000 til kr 19 854 313 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

44 400 000

fra kr 951 465 000 til kr 995 865 000

60

Refusjoner til kommunene,økes med

460 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 580 000 000

455

Redningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

2 500 000

fra kr 29 707 000 til kr 32 207 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd,økes med

40 000 000

fra kr 377 978 000 til kr 417 978 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak,økes med

26 159 000

fra kr 575 789 000 til kr 601 948 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak,økes med

1 206 000

fra kr 149 329 000 til kr 150 535 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,økes med

576 000 000

fra kr 780 770 000 til kr 1 356 770 000

65

Omstilling,økes med

100 000 000

fra kr 99 046 000 til kr 199 046 000

68 (Ny)

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter,bevilges med

2 000 000 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv,økes med

4 000 000

fra kr 539 013 000 til kr 543 013 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

500 000 000

fra kr 139 545 158 000 til kr 140 045 158 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64,økes med

1 000 000 000

fra kr 2 525 000 000 til kr 3 525 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

1 300 000 000

fra kr 37 216 160 000 til kr 38 516 160 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64,økes med

1 150 000 000

fra kr 2 582 000 000 til kr 3 732 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

760 000 000

fra kr 3 044 608 000 til kr 3 804 608 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

50 000 000

fra kr 731 522 000 til kr 781 522 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

3 000 000

fra kr 5 929 000 til kr 8 929 000

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.,økes med

36 000 000

fra kr 144 325 000 til kr 180 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19,reduseres med

535 000 000

fra kr 3 770 000 000 til kr 3 235 000 000

714

Folkehelse

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

5 000 000

fra kr 64 135 000 til kr 69 135 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

70 000 000

fra kr 4 680 955 000 til kr 4 750 955 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

72 700 000

fra kr 58 657 436 000 til kr 58 730 136 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

25 600 000

fra kr 20 658 153 000 til kr 20 683 753 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

19 400 000

fra kr 15 618 812 000 til kr 15 638 212 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

17 300 000

fra kr 13 953 434 000 til kr 13 970 734 000

740

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

75 000 000

fra kr 49 235 000 til kr 124 235 000

761

Omsorgstjeneste

68

Kompetanse og innovasjon,økes med

30 000 000

fra kr 489 591 000 til kr 519 591 000

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester,økes med

230 000 000

fra kr 420 961 000 til kr 650 961 000

63

Allmennlegetjenester,økes med

106 000 000

fra kr 854 787 000 til kr 960 787 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72,økes med

112 100 000

fra kr 186 749 000 til kr 298 849 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres,økes med

60 000 000

fra kr 230 507 000 til kr 290 507 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

6 500 000

fra kr 486 245 000 til kr 492 745 000

73

Utviklingstiltak mv.,økes med

2 000 000

fra kr 177 459 000 til kr 179 459 000

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71,økes med

20 000 000

fra kr 516 597 000 til kr 536 597 000

72 (Ny)

BUA,bevilges med

45 000 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

71

Tilskudd til Reisegarantifondet,økes med

78 000 000

fra kr 104 000 000 til kr 182 000 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

10 000 000

fra kr 104 493 000 til kr 114 493 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft,økes med

240 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 720 000 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer,økes med

260 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 610 000 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning,økes med

3 547 000 000

fra kr 5 960 000 000 til kr 9 507 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning,økes med

400 000 000

fra kr 1 661 331 000 til kr 2 061 331 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekning av tap,økes med

75 500 000

fra kr 35 000 000 til kr 110 500 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70 (Ny)

Tilskudd,bevilges med

2 750 000 000

1320

Statens vegvesen

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30,økes med

300 000 000

fra kr 1 074 100 000 til kr 1 374 100 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres,økes med

900 000 000

fra kr 1 573 300 000 til kr 2 473 300 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,økes med

100 000 000

fra kr 4 559 900 000 til kr 4 659 900 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74,økes med

100 000 000

fra kr 9 174 922 000 til kr 9 274 922 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74,økes med

193 000 000

fra kr 16 069 700 000 til kr 16 262 700 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd,økes med

20 600 000

fra kr 36 010 000 til kr 56 610 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter,økes med

5 000 000

fra kr 608 904 000 til kr 613 904 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72,økes med

10 000 000

fra kr 199 780 000 til kr 209 780 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser, kan overføres,økes med

150 000 000

fra kr 44 955 000 til kr 194 955 000

1840

CO2-håndtering

72

Langskip - fangst og lagring av CO2, kan overføres,økes med

1 025 000 000

fra kr 2 275 000 000 til kr 3 300 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter,økes med

1 000 000

fra kr 399 680 000 til kr 400 680 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

1 050 000 000

fra kr 7 815 409 000 til kr 8 865 409 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

28 800 000

fra kr 602 555 000 til kr 631 355 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,økes med

1 900 500 000

fra kr 32 351 302 000 til kr 34 251 802 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond,økes med

1 500 000 000

fra kr 852 500 000 til kr 2 352 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres,økes med

300 000 000

fra kr 577 800 000 til kr 877 800 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,økes med

400 000 000

fra kr 23 182 000 000 til kr 23 582 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt,reduseres med

28 000 000

fra kr 1 317 674 000 til kr 1 289 674 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak,økes med

30 000 000

fra kr 7 856 170 000 til kr 7 886 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

125 000 000

fra kr 5 410 825 000 til kr 5 535 825 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag,økes med

12 000 000

fra kr 202 345 000 til kr 214 345 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg,økes med

36 000 000

fra kr 145 011 000 til kr 181 011 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld,reduseres med

219 000 000

fra kr 12 365 062 000 til kr 12 146 062 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend,økes med

1 000 000 000

fra kr 5 973 912 000 til kr 6 973 912 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift,reduseres med

200 000 000

fra kr 324 637 100 000 til kr 324 437 100 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter,økes med

29 900 000

fra kr 2 509 820 000 til kr 2 539 720 000

Forslag nr. 99 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at den kommunale kompensasjonsordningen gir treffsikker utgiftsdekning for seriøse bedrifter som har blitt nedstengt, blant annet at den også kompenserer for varelager som går tapt på grunn av lokale smittevernstiltak, eller komme tilbake med forslag til en utvidet og mer treffsikker ordning som sikrer dette.»

Votering:

Forslagene fra Rødt ble med 88 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.15.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 100, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen redusere maksimal utbetaling fra kompensasjonsordningen, slik at hvert foretak maksimalt kan få utbetalt 20 mill. kroner for hver av de to tilskuddsperiodene i månedene mars–juni 2021.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 87 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.15.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 96 og 97, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 96 lyder:

«I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 136 142 000 til kr 148 142 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring,økes med

100 000 000

fra kr 691 500 000 til kr 791 500 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

65 (Ny)

Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud ifb. koronaepidemien,bevilges med

500 000 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 31 692 000 til kr 41 692 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

190 000 000

fra kr 376 134 000 til kr 566 134 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

124 000 000

fra kr 38 808 991 000 til kr 38 932 991 000

70

Private høyskoler,økes med

16 000 000

fra kr 1 901 329 000 til kr 1 917 329 000

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.,økes med

20 000 000

fra kr 123 380 000 til kr 143 380 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

78 500 000

fra kr 97 843 000 til kr 176 343 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

3 000 000

fra kr 305 591 000 til kr 308 591 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres,økes med

135 000 000

fra kr 6 035 134 000 til kr 6 170 134 000

62

Kommunale innvandrertiltak,økes med

25 000 000

fra kr 250 006 000 til kr 275 006 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,økes med

30 000 000

fra kr 173 748 000 til kr 203 748 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

10 000 000

fra kr 32 463 000 til kr 42 463 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

120 000 000

fra kr 1 060 508 000 til kr 1 180 508 000

315

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner,økes med

395 000 000

fra kr 1 803 920 000 til kr 2 198 920 000

74 (Ny)

Idrettsanlegg,bevilges med

100 000 000

325

Allmenne kulturformål

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19,økes med

650 000 000

fra kr 2 250 000 000 til kr 2 900 000 000

335

Medieformål

71

Mediestøtte,økes med

30 000 000

fra kr 428 517 000 til kr 458 517 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter,økes med

70 000 000

fra kr 19 784 313 000 til kr 19 854 313 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

44 400 000

fra kr 951 465 000 til kr 995 865 000

60

Refusjoner til kommunene,økes med

460 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 580 000 000

455

Redningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

2 500 000

fra kr 29 707 000 til kr 32 207 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd,økes med

40 000 000

fra kr 377 978 000 til kr 417 978 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak,økes med

26 159 000

fra kr 575 789 000 til kr 601 948 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak,økes med

1 206 000

fra kr 149 329 000 til kr 150 535 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,økes med

576 000 000

fra kr 780 770 000 til kr 1 356 770 000

65

Omstilling,økes med

100 000 000

fra kr 99 046 000 til kr 199 046 000

68 (Ny)

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter,bevilges med

2 000 000 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv,økes med

4 000 000

fra kr 539 013 000 til kr 543 013 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

500 000 000

fra kr 139 545 158 000 til kr 140 045 158 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64,økes med

100 000 000

fra kr 2 525 000 000 til kr 2 625 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

500 000 000

fra kr 37 216 160 000 til kr 37 716 160 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64,økes med

1 150 000 000

fra kr 2 582 000 000 til kr 3 732 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

760 000 000

fra kr 3 044 608 000 til kr 3 804 608 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

50 000 000

fra kr 731 522 000 til kr 781 522 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

3 000 000

fra kr 5 929 000 til kr 8 929 000

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.,økes med

36 000 000

fra kr 144 325 000 til kr 180 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19,reduseres med

535 000 000

fra kr 3 770 000 000 til kr 3 235 000 000

714

Folkehelse

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

5 000 000

fra kr 64 135 000 til kr 69 135 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,økes med

70 000 000

fra kr 4 680 955 000 til kr 4 750 955 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

91 600 000

fra kr 58 657 436 000 til kr 58 749 036 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

32 200 000

fra kr 20 658 153 000 til kr 20 690 353 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

24 400 000

fra kr 15 618 812 000 til kr 15 643 212 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

21 800 000

fra kr 13 953 434 000 til kr 13 975 234 000

740

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

75 000 000

fra kr 49 235 000 til kr 124 235 000

761

Omsorgstjeneste

68

Kompetanse og innovasjon,økes med

30 000 000

fra kr 489 591 000 til kr 519 591 000

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester,økes med

230 000 000

fra kr 420 961 000 til kr 650 961 000

63

Allmennlegetjenester,økes med

106 000 000

fra kr 854 787 000 til kr 960 787 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72,økes med

112 100 000

fra kr 186 749 000 til kr 298 849 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres,økes med

60 000 000

fra kr 230 507 000 til kr 290 507 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

6 500 000

fra kr 486 245 000 til kr 492 745 000

73

Utviklingstiltak mv.,økes med

2 000 000

fra kr 177 459 000 til kr 179 459 000

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71,økes med

20 000 000

fra kr 516 597 000 til kr 536 597 000

72 (Ny)

BUA,bevilges med

45 000 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

71

Tilskudd til Reisegarantifondet,økes med

78 000 000

fra kr 104 000 000 til kr 182 000 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

10 000 000

fra kr 104 493 000 til kr 114 493 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft,økes med

240 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 720 000 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer,økes med

560 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 910 000 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning,økes med

3 650 000 000

fra kr 5 960 000 000 til kr 9 610 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning,økes med

400 000 000

fra kr 1 661 331 000 til kr 2 061 331 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres,reduseres med

690 000 000

fra kr 2 030 000 000 til kr 1 340 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekning av tap,økes med

94 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 129 000 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70 (Ny)

Tilskudd,bevilges med

1 000 000 000

1320

Statens vegvesen

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30,økes med

300 000 000

fra kr 1 074 100 000 til kr 1 374 100 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,økes med

100 000 000

fra kr 4 559 900 000 til kr 4 659 900 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74,økes med

100 000 000

fra kr 9 174 922 000 til kr 9 274 922 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74,økes med

193 000 000

fra kr 16 069 700 000 til kr 16 262 700 000

1420

Miljødirektoratet

62

Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres,økes med

500 000 000

fra kr 13 820 000 til kr 513 820 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd,økes med

20 600 000

fra kr 36 010 000 til kr 56 610 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter,økes med

5 000 000

fra kr 608 904 000 til kr 613 904 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72,økes med

10 000 000

fra kr 199 780 000 til kr 209 780 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser, kan overføres,økes med

150 000 000

fra kr 44 955 000 til kr 194 955 000

1840

CO2-håndtering

72

Langskip - fangst og lagring av CO2, kan overføres,økes med

1 025 000 000

fra kr 2 275 000 000 til kr 3 300 000 000

1850

Havvind

50 (Ny)

Havvind,bevilges med

1 000 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter,økes med

1 000 000

fra kr 399 680 000 til kr 400 680 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

2 684 800 000

fra kr 7 815 409 000 til kr 10 500 209 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

39 800 000

fra kr 602 555 000 til kr 642 355 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,økes med

2 663 500 000

fra kr 32 351 302 000 til kr 35 014 802 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond,økes med

1 500 000 000

fra kr 852 500 000 til kr 2 352 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres,økes med

300 000 000

fra kr 577 800 000 til kr 877 800 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,økes med

400 000 000

fra kr 23 182 000 000 til kr 23 582 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt,reduseres med

28 000 000

fra kr 1 317 674 000 til kr 1 289 674 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak,økes med

30 000 000

fra kr 7 856 170 000 til kr 7 886 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

125 000 000

fra kr 5 410 825 000 til kr 5 535 825 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag,økes med

12 000 000

fra kr 202 345 000 til kr 214 345 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg,økes med

36 000 000

fra kr 145 011 000 til kr 181 011 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld,reduseres med

219 000 000

fra kr 12 365 062 000 til kr 12 146 062 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend,økes med

2 634 800 000

fra kr 5 973 912 000 til kr 8 608 712 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift,reduseres med

200 000 000

fra kr 324 637 100 000 til kr 324 437 100 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter,økes med

40 900 000

fra kr 2 509 820 000 til kr 2 550 720 000

Forslag nr. 97 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette et tak på 10 mill. kroner per selskap per tilskuddsperiode for utdeling gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet.»

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 87 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 93 og 94, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 93 lyder:

«I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 136 142 000 til kr 148 142 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring,økes med

100 000 000

fra kr 691 500 000 til kr 791 500 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

65 (Ny)

Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud ifb. koronaepidemien,bevilges med

500 000 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 31 692 000 til kr 41 692 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

190 000 000

fra kr 376 134 000 til kr 566 134 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

124 000 000

fra kr 38 808 991 000 til kr 38 932 991 000

70

Private høyskoler,økes med

16 000 000

fra kr 1 901 329 000 til kr 1 917 329 000

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.,økes med

20 000 000

fra kr 123 380 000 til kr 143 380 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

78 500 000

fra kr 97 843 000 til kr 176 343 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

3 000 000

fra kr 305 591 000 til kr 308 591 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres,økes med

135 000 000

fra kr 6 035 134 000 til kr 6 170 134 000

62

Kommunale innvandrertiltak,økes med

25 000 000

fra kr 250 006 000 til kr 275 006 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,økes med

30 000 000

fra kr 173 748 000 til kr 203 748 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

10 000 000

fra kr 32 463 000 til kr 42 463 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

120 000 000

fra kr 1 060 508 000 til kr 1 180 508 000

315

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner,økes med

395 000 000

fra kr 1 803 920 000 til kr 2 198 920 000

74 (Ny)

Idrettsanlegg,bevilges med

100 000 000

325

Allmenne kulturformål

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19,økes med

650 000 000

fra kr 2 250 000 000 til kr 2 900 000 000

335

Medieformål

71

Mediestøtte,økes med

30 000 000

fra kr 428 517 000 til kr 458 517 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter,økes med

70 000 000

fra kr 19 784 313 000 til kr 19 854 313 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

44 400 000

fra kr 951 465 000 til kr 995 865 000

60

Refusjoner til kommunene,økes med

460 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 580 000 000

455

Redningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

2 500 000

fra kr 29 707 000 til kr 32 207 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak,økes med

26 159 000

fra kr 575 789 000 til kr 601 948 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak,økes med

1 206 000

fra kr 149 329 000 til kr 150 535 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,økes med

576 000 000

fra kr 780 770 000 til kr 1 356 770 000

65

Omstilling,økes med

100 000 000

fra kr 99 046 000 til kr 199 046 000

68 (Ny)

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter,bevilges med

2 000 000 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv,økes med

4 000 000

fra kr 539 013 000 til kr 543 013 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

500 000 000

fra kr 139 545 158 000 til kr 140 045 158 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64,økes med

100 000 000

fra kr 2 525 000 000 til kr 2 625 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

500 000 000

fra kr 37 216 160 000 til kr 37 716 160 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64,økes med

1 150 000 000

fra kr 2 582 000 000 til kr 3 732 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

760 000 000

fra kr 3 044 608 000 til kr 3 804 608 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

50 000 000

fra kr 731 522 000 til kr 781 522 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

3 000 000

fra kr 5 929 000 til kr 8 929 000

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.,økes med

36 000 000

fra kr 144 325 000 til kr 180 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19,reduseres med

535 000 000

fra kr 3 770 000 000 til kr 3 235 000 000

714

Folkehelse

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

5 000 000

fra kr 64 135 000 til kr 69 135 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,økes med

70 000 000

fra kr 4 680 955 000 til kr 4 750 955 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

72 700 000

fra kr 58 657 436 000 til kr 58 730 136 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

25 600 000

fra kr 20 658 153 000 til kr 20 683 753 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

19 400 000

fra kr 15 618 812 000 til kr 15 638 212 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

17 300 000

fra kr 13 953 434 000 til kr 13 970 734 000

740

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

75 000 000

fra kr 49 235 000 til kr 124 235 000

761

Omsorgstjeneste

68

Kompetanse og innovasjon,økes med

30 000 000

fra kr 489 591 000 til kr 519 591 000

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester,økes med

230 000 000

fra kr 420 961 000 til kr 650 961 000

63

Allmennlegetjenester,økes med

106 000 000

fra kr 854 787 000 til kr 960 787 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72,økes med

112 100 000

fra kr 186 749 000 til kr 298 849 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres,økes med

60 000 000

fra kr 230 507 000 til kr 290 507 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

6 500 000

fra kr 486 245 000 til kr 492 745 000

73

Utviklingstiltak mv.,økes med

2 000 000

fra kr 177 459 000 til kr 179 459 000

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71,økes med

20 000 000

fra kr 516 597 000 til kr 536 597 000

72 (Ny)

BUA,bevilges med

45 000 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

71

Tilskudd til Reisegarantifondet,økes med

78 000 000

fra kr 104 000 000 til kr 182 000 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

10 000 000

fra kr 104 493 000 til kr 114 493 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft,økes med

240 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 720 000 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer,økes med

260 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 610 000 000

84 (Ny)

Tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard,bevilges med

40 000 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning,økes med

3 522 000 000

fra kr 5 960 000 000 til kr 9 482 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning,økes med

400 000 000

fra kr 1 661 331 000 til kr 2 061 331 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres,reduseres med

690 000 000

fra kr 2 030 000 000 til kr 1 340 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekning av tap,økes med

75 500 000

fra kr 35 000 000 til kr 110 500 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70 (Ny)

Tilskudd,bevilges med

1 000 000 000

1320

Statens vegvesen

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30,økes med

300 000 000

fra kr 1 074 100 000 til kr 1 374 100 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,økes med

100 000 000

fra kr 4 559 900 000 til kr 4 659 900 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74,økes med

100 000 000

fra kr 9 174 922 000 til kr 9 274 922 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74,økes med

193 000 000

fra kr 16 069 700 000 til kr 16 262 700 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd,økes med

20 600 000

fra kr 36 010 000 til kr 56 610 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter,økes med

5 000 000

fra kr 608 904 000 til kr 613 904 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72,økes med

10 000 000

fra kr 199 780 000 til kr 209 780 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser, kan overføres,økes med

150 000 000

fra kr 44 955 000 til kr 194 955 000

1840

CO2-håndtering

72

Langskip - fangst og lagring av CO2, kan overføres,økes med

1 025 000 000

fra kr 2 275 000 000 til kr 3 300 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter,økes med

1 000 000

fra kr 399 680 000 til kr 400 680 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

1 050 000 000

fra kr 7 815 409 000 til kr 8 865 409 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

28 800 000

fra kr 602 555 000 til kr 631 355 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,økes med

1 900 500 000

fra kr 32 351 302 000 til kr 34 251 802 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond,økes med

1 500 000 000

fra kr 852 500 000 til kr 2 352 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres,økes med

300 000 000

fra kr 577 800 000 til kr 877 800 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,økes med

175 000 000

fra kr 23 182 000 000 til kr 23 357 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt,reduseres med

28 000 000

fra kr 1 317 674 000 til kr 1 289 674 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak,økes med

30 000 000

fra kr 7 856 170 000 til kr 7 886 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

125 000 000

fra kr 5 410 825 000 til kr 5 535 825 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag,økes med

12 000 000

fra kr 202 345 000 til kr 214 345 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg,økes med

36 000 000

fra kr 145 011 000 til kr 181 011 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld,reduseres med

219 000 000

fra kr 12 365 062 000 til kr 12 146 062 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend,økes med

1 000 000 000

fra kr 5 973 912 000 til kr 6 973 912 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift,reduseres med

200 000 000

fra kr 324 637 100 000 til kr 324 437 100 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter,økes med

29 900 000

fra kr 2 509 820 000 til kr 2 539 720 000

Forslag nr. 94 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at beregningen av tilskudd baseres på det totale omsetningstapet, og ikke kun faste kostnader i kompensasjonsordningen for næringslivet.»

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 84 mot 5 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.28)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 95, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en beskrivelse av ‘Grønn skipsfart’ i GIEKs skipsfinansieringstilbud med en forlenget nedbetalingsramme på 18 år.»

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 58 mot 31 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.45)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 90, fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med dagpenger for nyutdannede uten ordinær opptjening, etter modell av ordningen for nylig dimitterte vernepliktige.»

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 87 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.02)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 91 og 92, fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Forslag nr. 91 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarlig vurdere utsiktene til kollektivselskapenes billettinntekter i tiden etter at det lettes på smitteverntiltakene, og fremme forslag som hindrer rutekutt og stimulerer til at reisende går tilbake til kollektivtransport når smitten er under kontroll.»

Forslag nr. 92 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere kostnader knyttet til tapt varelager i kompensasjonsordningen eller snarest legge fram andre forslag som sikrer at bransjer med store kostnader knyttet til tap på varelager får økt støtte.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 61 mot 28 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.21)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 85, 86 og 89, fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Forslag nr. 85 lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere ordningen med tilleggslån slik at det er mulig å motta stipendandelen uten å motta den låneandelen som ikke kan konverteres.»

Forslag nr. 86 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre kommunene kompensasjon for å styrke bemanningen innen kommunale velferdstjenester som eldreomsorg, skole og barnehage.»

Forslag nr. 89 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå nødvendige lovendringer som sikrer at eierne av selskaper som mottar tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet, ikke kan betale ut utbytte med mindre det mottatte tilskuddet først tilbakebetales.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt ble med 57 mot 32 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.41)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 87 og 88, fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Forslag nr. 87 lyder:

«Stortinget ber regjeringen senke taket i kompensasjonsordningen for næringslivet for maksimalt utbetalt kontantstøtte per måned per bedrift til 10 mill. kroner per måned. Beløp over dette kan utbetales som lån.»

Forslag nr. 88 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet ikke kan betale ut utbytte eller foreta aksjetilbakekjøp i det resterende av 2021 og i 2022.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt ble med 81 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.00)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 82–84, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 82 lyder:

«I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 136 142 000 til kr 148 142 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring,økes med

100 000 000

fra kr 691 500 000 til kr 791 500 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

65 (Ny)

Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud ifb. koronaepidemien,bevilges med

500 000 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 31 692 000 til kr 41 692 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

190 000 000

fra kr 376 134 000 til kr 566 134 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

124 000 000

fra kr 38 808 991 000 til kr 38 932 991 000

70

Private høyskoler,økes med

16 000 000

fra kr 1 901 329 000 til kr 1 917 329 000

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.,økes med

20 000 000

fra kr 123 380 000 til kr 143 380 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

78 500 000

fra kr 97 843 000 til kr 176 343 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

3 000 000

fra kr 305 591 000 til kr 308 591 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres,økes med

135 000 000

fra kr 6 035 134 000 til kr 6 170 134 000

62

Kommunale innvandrertiltak,økes med

25 000 000

fra kr 250 006 000 til kr 275 006 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,økes med

30 000 000

fra kr 173 748 000 til kr 203 748 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

10 000 000

fra kr 32 463 000 til kr 42 463 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

120 000 000

fra kr 1 060 508 000 til kr 1 180 508 000

315

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner,økes med

395 000 000

fra kr 1 803 920 000 til kr 2 198 920 000

325

Allmenne kulturformål

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19,økes med

650 000 000

fra kr 2 250 000 000 til kr 2 900 000 000

335

Medieformål

71

Mediestøtte,økes med

30 000 000

fra kr 428 517 000 til kr 458 517 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter,økes med

70 000 000

fra kr 19 784 313 000 til kr 19 854 313 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

44 400 000

fra kr 951 465 000 til kr 995 865 000

60

Refusjoner til kommunene,økes med

460 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 580 000 000

455

Redningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

2 500 000

fra kr 29 707 000 til kr 32 207 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd,økes med

40 000 000

fra kr 377 978 000 til kr 417 978 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak,økes med

26 159 000

fra kr 575 789 000 til kr 601 948 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak,økes med

1 206 000

fra kr 149 329 000 til kr 150 535 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,økes med

576 000 000

fra kr 780 770 000 til kr 1 356 770 000

65

Omstilling,økes med

100 000 000

fra kr 99 046 000 til kr 199 046 000

68 (Ny)

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter,bevilges med

2 000 000 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv,økes med

4 000 000

fra kr 539 013 000 til kr 543 013 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

500 000 000

fra kr 139 545 158 000 til kr 140 045 158 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64,økes med

100 000 000

fra kr 2 525 000 000 til kr 2 625 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

200 000 000

fra kr 37 216 160 000 til kr 37 416 160 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

760 000 000

fra kr 3 044 608 000 til kr 3 804 608 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

50 000 000

fra kr 731 522 000 til kr 781 522 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

3 000 000

fra kr 5 929 000 til kr 8 929 000

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.,økes med

36 000 000

fra kr 144 325 000 til kr 180 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19,reduseres med

535 000 000

fra kr 3 770 000 000 til kr 3 235 000 000

714

Folkehelse

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

5 000 000

fra kr 64 135 000 til kr 69 135 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,økes med

70 000 000

fra kr 4 680 955 000 til kr 4 750 955 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

72 700 000

fra kr 58 657 436 000 til kr 58 730 136 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

25 600 000

fra kr 20 658 153 000 til kr 20 683 753 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

19 400 000

fra kr 15 618 812 000 til kr 15 638 212 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

17 300 000

fra kr 13 953 434 000 til kr 13 970 734 000

740

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

75 000 000

fra kr 49 235 000 til kr 124 235 000

761

Omsorgstjeneste

68

Kompetanse og innovasjon,økes med

30 000 000

fra kr 489 591 000 til kr 519 591 000

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester,økes med

230 000 000

fra kr 420 961 000 til kr 650 961 000

63

Allmennlegetjenester,økes med

106 000 000

fra kr 854 787 000 til kr 960 787 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72,økes med

112 100 000

fra kr 186 749 000 til kr 298 849 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres,økes med

60 000 000

fra kr 230 507 000 til kr 290 507 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

6 500 000

fra kr 486 245 000 til kr 492 745 000

73

Utviklingstiltak mv.,økes med

2 000 000

fra kr 177 459 000 til kr 179 459 000

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71,økes med

20 000 000

fra kr 516 597 000 til kr 536 597 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

71

Tilskudd til Reisegarantifondet,økes med

78 000 000

fra kr 104 000 000 til kr 182 000 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

10 000 000

fra kr 104 493 000 til kr 114 493 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft,økes med

240 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 720 000 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer,økes med

560 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 910 000 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning,økes med

6 000 000 000

fra kr 5 960 000 000 til kr 11 960 000 000

90 (Ny)

Hybridlån til Norwegian Air Shuttle ASA,bevilges med

1 500 000 000

91 (Ny)

Obligasjonslån til Norwegian Air Shuttle ASA,,bevilges med

3 000 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekning av tap,økes med

75 500 000

fra kr 35 000 000 til kr 110 500 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70 (Ny)

Tilskudd,bevilges med

2 750 000 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,økes med

100 000 000

fra kr 4 559 900 000 til kr 4 659 900 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd,økes med

20 600 000

fra kr 36 010 000 til kr 56 610 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter,økes med

5 000 000

fra kr 608 904 000 til kr 613 904 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72,økes med

10 000 000

fra kr 199 780 000 til kr 209 780 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser, kan overføres,økes med

150 000 000

fra kr 44 955 000 til kr 194 955 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter,økes med

1 000 000

fra kr 399 680 000 til kr 400 680 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

1 050 000 000

fra kr 7 815 409 000 til kr 8 865 409 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

28 800 000

fra kr 602 555 000 til kr 631 355 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,økes med

1 900 500 000

fra kr 32 351 302 000 til kr 34 251 802 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond,økes med

1 600 000 000

fra kr 852 500 000 til kr 2 452 500 000

73 (Ny)

Tilskuddsordning for pakkereisearrangører,bevilges med

200 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,økes med

175 000 000

fra kr 23 182 000 000 til kr 23 357 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt,reduseres med

28 000 000

fra kr 1 317 674 000 til kr 1 289 674 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak,økes med

30 000 000

fra kr 7 856 170 000 til kr 7 886 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

125 000 000

fra kr 5 410 825 000 til kr 5 535 825 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag,økes med

12 000 000

fra kr 202 345 000 til kr 214 345 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg,økes med

36 000 000

fra kr 145 011 000 til kr 181 011 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld,reduseres med

219 000 000

fra kr 12 365 062 000 til kr 12 146 062 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend,økes med

1 000 000 000

fra kr 5 973 912 000 til kr 6 973 912 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift,reduseres med

200 000 000

fra kr 324 637 100 000 til kr 324 437 100 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter,økes med

29 900 000

fra kr 2 509 820 000 til kr 2 539 720 000

Forslag nr. 83 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i kompensasjonsordningen for næringslivet inkludere skattemessige saldoavskrivninger for saldogruppe C og saldogruppe D i kompensasjonsgrunnlaget fra og med stønadsmåned mars 2021.»

Forslag nr. 84 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en kompensasjonsordning for luftfarten så raskt som mulig og senest innen medio mars, i tråd med de tydelige rammer og krav i anmodningsvedtak nr. 553 fra Stortinget 19. januar 2021, som også bidrar til å kompensere de store tap luftfarten har hatt underveis i pandemien.»

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 79 mot 10 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.16)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 75, 76, 78 og 81, fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Forslag nr. 75 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en ordning for å sikre språk- og arbeidslivsopplæring for permitterte og arbeidsløse arbeidsinnvandrere.»

Forslag nr. 76 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige endringer som gjør at personer som har mistet inntekten sin helt eller delvis som følge av pandemien, og dermed ikke oppfyller underholdskravet for å få familiegjenforening, får unntak fra kravet om nåværende og framtidig inntekt. Det må også gjøres unntak fra inntektskravet for andre oppholdsgrunnlag som for eksempel selvstendig næringsdrivende og frilansere, i de tilfellene inntekten helt eller delvis er bortfalt som følge av pandemien.»

Forslag nr. 78 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan det kan stilles grønne omstillingskrav i koronastøtten gjennom kompensasjonsordningen, lånegarantiordningen, Statens obligasjonsfond eller en ny hybridordning der kompensasjonsordningen kombineres med en låneordning ut over maksbeløpet.»

Forslag nr. 81 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest ta nødvendige grep for å sørge for at huseiere gir en husleiereduksjon på 10–30 pst. for månedene mars–juni 2021 for virksomheter som mottar støtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet.»

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 82 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.35)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 77, 79 og 80, fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Forslag nr. 77 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette ned forskuddsbeløpet for innbetaling til AutoPASS for ferge til 800 kroner.»

Forslag nr. 79 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest inkludere tapt varelager i kompensasjonsordningen for næringslivet.»

Forslag nr. 80 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utforme et forslag til hvordan kompensasjonsordningen for næringslivet kan gjøres progressiv slik at tilskuddet blir relativt større, jo mindre bedriften er.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 56 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.56)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 74, fra Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om midlertidig redusert serveringsmoms fra 25 til 15 pst. for de fire siste terminene i 2021.»

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne ble med 78 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.19.16)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 71–73, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 71 lyder:

«I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 136 142 000 til kr 148 142 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring,økes med

100 000 000

fra kr 691 500 000 til kr 791 500 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

65 (Ny)

Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud ifb. koronaepidemien,bevilges med

500 000 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 31 692 000 til kr 41 692 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

190 000 000

fra kr 376 134 000 til kr 566 134 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

124 000 000

fra kr 38 808 991 000 til kr 38 932 991 000

70

Private høyskoler,økes med

16 000 000

fra kr 1 901 329 000 til kr 1 917 329 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

78 500 000

fra kr 97 843 000 til kr 176 343 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

3 000 000

fra kr 305 591 000 til kr 308 591 000

325

Allmenne kulturformål

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19,økes med

650 000 000

fra kr 2 250 000 000 til kr 2 900 000 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter,økes med

70 000 000

fra kr 19 784 313 000 til kr 19 854 313 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

44 400 000

fra kr 951 465 000 til kr 995 865 000

60

Refusjoner til kommunene,økes med

460 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 580 000 000

455

Redningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

2 500 000

fra kr 29 707 000 til kr 32 207 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd,økes med

40 000 000

fra kr 377 978 000 til kr 417 978 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak,økes med

26 159 000

fra kr 575 789 000 til kr 601 948 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak,økes med

1 206 000

fra kr 149 329 000 til kr 150 535 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,økes med

76 000 000

fra kr 780 770 000 til kr 856 770 000

68 (Ny)