Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2020

Dato: 13.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Statsråd Bent Høie overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Nicholas Wilkinson vil fremsette et representantforslag.

Nicholas Wilkinson (SV) []: Audun Lysbakken, Karin Andersen og jeg selv fremmer et forslag om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr.

I denne helt spesielle saken ser vi at enkeltfamilier får så enorme ekstraregninger hver måned at jeg frykter at det går ut over barns rett til helsehjelp. Derfor ber jeg om at forslaget hastebehandles etter § 39 c i forretningsordenen.

Presidenten: Representanten Arild Grande vil fremsette et representantforslag.

Arild Grande (A) []: På vegne av representantene Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og meg selv har jeg gleden av å fremme forslag om å stramme inn innleieregelverket, fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser, tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret samt styrke den offentlige arbeidsformidlingen.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Presidenten vil gjøre oppmerksom på at sak nr. 3 på dagens kart ikke har ligget ute i den reglementsmessige tid, dvs. 48 timer, jf. forretningsordenens § 46. Presidenten vil likevel foreslå at saken tas under behandling. – Ingen innvendinger er kommet mot dette, og det anses vedtatt.

Videre vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.