Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2020

Dato: 13.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 1 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 3 [10:04:06]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2021 (Innst. 1 S (2020–2021))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se voteringskapittel