Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2020

Dato: 13.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 2 (2020–2021), jf. Innst. 23 L (2020–2021) og Prop. 145 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 2 [10:03:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (Lovvedtak 2 (2020–2021), jf. Innst. 23 L (2020–2021) og Prop. 145 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.