Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2020 *

Dato: 26.11.2020
President: Ingjerd Schou

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, sa

presidenten: Då er me klare til å votera. Stortinget voterer fyrst over dei resterande sakene frå tysdagens kart.

Votering i sak nr. 7, debattert 24. november 2020

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen (Innst. 88 S (2020–2021), jf. Meld. St. (2019–2020))

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt 30 forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Norunn Tveiten Benestad på vegner av Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti

 • forslaga nr. 3–8, frå Stein Erik Lauvås på vegner av Arbeidarpartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 9, frå Stein Erik Lauvås på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 10–12, frå Willfred Nordlund på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 13–24, frå Helge André Njåstad på vegner av Framstegspartiet

 • forslaga nr. 25–27, frå Willfred Nordlund på vegner av Senterpartiet

 • forslaga nr. 28–30, frå Karin Andersen på vegner av Sosialistisk Venstreparti

Det vert votert over forslaga nr. 28 og 29, frå Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 28 lyder:

Stortinget ber regjeringen etablere en permanent tilskuddsordning for fylkeskommunene, slik at de kan sikres tilgang på desentralisert høyere utdanning i tråd med næringslivets, offentlig sektors og befolkningens behov i hele landet.»

Forslag nr. 29 lyder:

Stortinget ber regjeringen endre innretningen på de regionale distrikts- og næringsrettede virkemidlene slik at de bidrar til omstillingen til et utslippsfritt samfunn og næringsliv. Innen slike rammer skal fylkeskommunene ha større frihet til selv å bestemme hva midlene skal brukes til.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti vart med 80 mot 6 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.03.33)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 30, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke de kommunale næringsfondene.»

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Voteringstavlene viste at 48 røysta imot forslaget frå Sosialistisk Venstreparti og 37 røysta for.

(Voteringsutskrift kl. 14.03.53)

Presidenten: Då det ser ut til å ha vore problem med registreringa, tek vi voteringa over forslag nr. 30 ein gong til.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 45 mot 42 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.04.58)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 25 og 26, frå Senterpartiet.

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen revidere statlige retningslinjer som hindrer lokalt selvstyre og utviklingsmuligheter i distriktene.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide et differensiert regelverk om bygging i strandsonen ut fra landsdel og område.»

Votering:

Forslaga frå Senterpartiet vart med 77 mot 10 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.05.18)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 27, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre ordninger som gjør at alle landets lokalaviser sikres distribusjon alle hverdager inkludert lørdag.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 77 mot 10 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.05.37)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 13–24, frå Framstegspartiet.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge bort arbeidet med differensierte planretningslinjer og sørge for retningslinjer som plasserer alle landets kommuner i mildeste kategori med mest mulig lokalt selvstyre.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere hele Alver kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere hele Indre Fosen kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere Porsgrunn kommune i sone 2 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere Sola kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere Karmøy kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere Øygarden kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere Frøya kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere øya Røvær i Haugesund kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere øya Ombo i Stavanger kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen plassere Sandnes kommune i sone 3 i reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til skattevedtak for 2022 der statens inntekter fra formuesskatten kuttes helt, slik at det kan være opp til kommunene å kutte den resterende formuesskatten i sin helhet.»

Votering:

Forslaga frå Framstegspartiet vart med 72 mot 15 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.05.55)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 10–12, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan MERKUR-ordningen kan utvides til også å gjelde dem som ikke har egenkapital og ikke vil kunne opparbeide tilstrekkelig overskudd og derfor ikke har midler til å medfinansiere tiltak.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre hele landets befolkning tilgang til raskt bredbånd (minimum 100 Mbit/s symmetrisk bredbåndskapasitet) og innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i alle forslag de fremmer for Stortinget, vurdere hvordan forslaget påvirker bosettingsmønsteret.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 71 mot 16 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.06.16)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 9, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utvikle «regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 54 mot 33 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.06.35)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 7, frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om et nytt krafttak for mineralnæringen, som adresserer følgende elementer:

En evaluering av mineralloven.

En Plan for å fullføre kartleggingen av mineralforekomster, i det minste i tråd med målsettingen fra mineralstrategien om at 75 pst. av landet skal kartlegges med avansert utstyr.

Konkrete tiltak for å styrke forutsigbarheten i saksbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden.

Styrking av forvaltningen for å ivareta miljøkrav, samiske rettigheter og veiledning av kommunene.

Tiltak for FoU for redusert miljøavtrykk.

En strategi for økt utnyttelse og bearbeiding av mineraler i Norge.

En gjennomgang av dagens situasjon og forslag til nødvendige tiltak for å styrke rekruttering og utdanning til næringen.

En strategi for strengere internasjonale miljøkrav til utvinning av mineralressurser.»

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet vart med 52 mot 35 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.06.54)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 5 og 6, frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke pendlerfradraget for vanlige folk.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke den grunnleggende geologiske kartleggingen i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU).»

Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet vart med 51 mot 36 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.07.15)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 3, 4 og 8, frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke midlene til bredbåndsutbygging betydelig.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke regionale utviklingsmidler til fylkeskommunene.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede etablering av et grønt investeringsselskap for utvikling av næringsvirksomheter som baserer seg på grønt (fornybart) karbon og legge frem forslaget for Stortinget på egnet måte.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet vart med 45 mot 42 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.07.35)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 2, frå Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av det framtidige mulighetsrommet for endring av formuesskatten, der både statens inntekter og kommunenes handlingsrom for konkurranse om skattebetingelser mellom kommuner belyses.»

Venstre har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti vart vedteke med 45 mot 42 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.07.56)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor fylkesmennene at lokalt selvstyre skal vektlegges sterkere enn i dag ved behandling av kommunale planer og dispensasjoner.»

Arbeidarpartiet og Venstre har varsla støtte til forslaget

Senterpartiet har varsla subsidiær støtte.

Votering:

Forslaget frå Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti vart vedteke med 80 mot 7 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.08.46)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen styrke norsk hestehold, hesteavl og hestesport uten at det baseres på totalisatoravgift.

II

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke veksten i de frie inntektene til kommunesektoren betydelig.

III

Stortinget ber regjeringen foreslå et pilotprosjekt for smarte bygder.

IV

Stortinget ber regjeringen foreslå å reetablere satsingen på boligetablering i distriktene.

V

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke finansieringen av hurtigbåt- og fergetilbudet i distriktene.

VI

Stortinget ber regjeringen foreslå nye tiltak for at distriktskommuner skal innovere mer enn i dag.

VII

Stortinget ber regjeringen sikre lik tilgang til kunnskap og kompetanse i hele landet gjennom å styrke utdanningsinstitusjonenes regionale rolle og gjøre det enklere å få kompetansepåfyll og å ta mer utdanning som voksen.

VIII

Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle sidene ved de regionale flyrutene for å sikre et godt og likeverdig kollektivtilbud i distriktene.

IX

Stortinget ber regjeringen legge til rette for en betydelig forbedring av mobildekningen i hele landet og utbygging av flere mobilmaster.

X

Stortinget ber regjeringen utarbeide en veileder for hvordan man kan ta vare på eldre bygg gjennom bruksendring til ny aktivitet.

XI

Stortinget ber regjeringen gjennomgå ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og sikre at kommuner med svakt eller ensidig næringsliv blir satt i riktig sone.

XII

Stortinget ber regjeringen utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Programmet skal skissere en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesveinettet.

XIII

Stortinget ber regjeringen sikre at laboratorieprøver fra alle landets legekontor blir sendt og mottatt alle hverdager inkludert lørdag.

XIV

Stortinget ber regjeringen sørge for at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo, fortrinnsvis ikke til andre større pressområder.

XV

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en nærhetsreform i statlig sektor slik at funksjoner som kan fylles lokalt, blir tilgjengelige lokalt.

XVI

Stortinget ber regjeringen utrede de distriktspolitiske konsekvensene i alle saker og omorganiseringer.

XVII

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke de næringsrettede og de regionalpolitiske og distriktspolitiske virkemidlene.

XVIII

Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge benytter det handlingsrommet i EØS-avtalen som gjelder direkte støtte til bedrifter innenfor virkeområdet for distriktspolitikken.

XIX

Meld. St. 5 (2019–2020) – om Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det vert votert over I–IX og XI–XVIII.

Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart med 43 mot 42 røyster ikkje vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 14.09.11)

Presidenten: Det vert votert over X.

Sosialistisk Venstreparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 82 mot 5 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.09.51)

Presidenten: Det vert votert over XIX.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 8, debattert 24. november 2020

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om skole uten profitt (Innst. 90 S (2020–2021), jf. Dokument 8:10 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 8, tirsdag 24. november

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt seks forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Torstein Tvedt Solberg på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 3 og 4, frå Torstein Tvedt Solberg på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 5, frå Marit Knutsdatter Strand på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 6, frå Seher Aydar på vegner av Raudt

Det vert votert over forslag nr. 6, frå Raudt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme nødvendige forslag for å sikre profittfri skoledrift, gjennom nye organisasjonsformer som tilrettelegger for ideell virksomhet og samtidig sikrer innsyn i skolenes pengebruk.»

Sosialistisk Venstreparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Raudt vart med 80 mot 7 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.10.49)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 5, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag om at godkjente private grunnskoler og videregående skoler kan inngå i en kommunal/fylkeskommunal skolebruksplan. Ved behov for reduksjon i antall skoleplasser som følge av elevtallsutviklingen må reduksjonen i det samlede antall elevplasser ikke svekke det offentlige skoletilbudet.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 72 mot 15 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.11.10)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 3, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å foreslå endringer i friskoleloven slik at godkjenning etter friskoleloven § 2-1 ikke skal gis dersom den aktuelle vertskommunen eller vertsfylket går imot slik godkjenning.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 55 mot 32 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.11.28)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 4, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå lovverket for private skoler for å sikre at intensjonen om at all statsstøtte skal komme elevene til gode, ivaretas bedre enn i dag. En slik gjennomgang skal ha som mål å hindre at videresalg av skoler med statsstøtte kan gjøre det mulig å hente ut privat utbytte fra skoledrift, samt innføre strengere sanksjoner og redusere kontrollbehovet.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 54 mot 33 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.11.50)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:10 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om skole uten profitt – vedtas ikke.

Presidenten: Det vert votert alternativt mellom tilrådinga og forslaga nr. 1 og 2, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre et regelverk som gir friskoler meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse av privatskoler.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede nye organisasjonsformer for å drive private skoler som tilrettelegger godt for ideell virksomhet og samtidig sikrer allment offentlig innsyn i bruken av offentlige midler.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart tilrådinga vedteken med 45 mot 42 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.12.24)

Presidenten: Det vert så votert over sakene nr. 1–6 på dagens kart.

Votering i sak nr. 1, debattert 26. november 2020

Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innst. 66 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 1

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Utdannings- og forskningskomiteen skal ha 14 medlemmer.

Justiskomiteen skal ha 11 medlemmer.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 2, debattert 26. november 2020

Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (Innst. 84 S (2020–2021), jf. Dokument 6 (2019–2020))

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Lene Vågslid sett fram eit forslag på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide og implementere en samlet plan for å sikre oversikt og koordinert oppfølging fra de enkelte departement av de internasjonale overvåkingsorganenes anbefalinger til Norge på menneskerettsfeltet.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 54 mot 33 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.13.24)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen legge til rette for mindre bruk av isolasjon i fengsel slik at Grunnloven § 92 følges.

II

Stortinget ber regjeringen gjennomgå anbefalingene i årsmeldinger fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra 2015, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med hvordan dette er fulgt opp.

Presidenten: Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart med 45 mot 42 røyster ikkje vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 14.14.15)

Vidare var tilrådd:

III

Dokument 6 (2019–2020) – Årsmelding for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter – vedlegges protokollen.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 3, debattert 26. november 2020

Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Petter Eide om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i (Innst. 76 S (2020–2021), jf. Dokument 8:70 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt tre forslag. Det er

 • forslag nr. 2, frå Maria Aasen-Svensrud på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 1, frå Kari Kjønaas Kjos på vegner av Framstegspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 3, frå Karin Andersen på vegner av Sosialistisk Venstreparti

Det vert votert over forslag nr. 3, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det er lik tilgang til erstatning for svikt av det offentlige overfor en person som var barn da svikten skjedde, uavhengig av hvor personen bor i landet, og om nødvendig opprette en nasjonal erstatningsordning eller et nasjonalt regelverk for kommunale ordninger.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 80 mot 7 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.15.14)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 2, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av de ulike kommunale og fylkeskommunale oppreisnings- og erstatningsordningene for å få oversikt over potensielt problematisk forskjellsbehandling.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 54 mot 33 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.15.35)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Framstegspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å samordne regelverket for erstatning med reglene for foreldelse i straffeloven, slik at ikke kravene om erstatning blir foreldet før en eventuell straffeforfølgelse.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 56 mot 31 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.15.57)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, som i særskilt grad ser på hvilke grupper som ikke er omfattet av ordningene, og vurderer på hvilken måte disse bør innlemmes i eller omfattes av andre ordninger.

Presidenten: Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart med 46 mot 41 røyster ikkje vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 14.16.32)

Vidare var tilrådd:

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at Stortingets rettferdsvederlagsordning blir bedre kjent, og bedre informert om, som erstatningsordning.

Presidenten: Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 33 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.16.55)

Votering i sak nr. 4, debattert 26. november 2020

Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene (Innst. 77 S (2020–2021), jf. Dokument 8:79 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt tre forslag. Det er forslaga nr. 1–3, frå Petter Eide på vegner av Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et granskingsutvalg som skal kartlegge og gjennomgå alle saker hvor personer kan ha blitt idømt en urettmessig straff som følge av en feiltolkning av flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Riksadvokaten har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp sakene der personer er blitt idømt en urettmessig straff også som følge av feiltolkning av flyktningkonvensjonen.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en egnet rettshjelpsordning, slik at personer som mener seg uriktig dømt som følge av feiltolkning av flyktningkonvensjonen, får fri rettshjelp.»

Det vert votert alternativt mellom desse forslaga og tilrådinga frå komiteen.

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:79 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene – vedtas ikke.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaga frå Sosialistisk Venstreparti vart tilrådinga vedteken med 78 mot 8 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.17.53)

Votering i sak nr. 5, debattert 26. november 2020

Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen (Innst. 83 S (2020–2021), jf. Dokument 8:81 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten har Maria Aasen-Svensrud sett fram eit forslag på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utvide den særskilte rettshjelpsordningen knyttet til Navs feiltolkning av EØS-reglene slik at potensielle ofre får gratis rettshjelp også før Nav har vurdert saken og fattet nytt vedtak.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 34 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.18.34)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen sørge for å utvide den særskilte rettshjelpsordningen knyttet til Navs feiltolkning av EØS-reglene på egnet vis hvis det viser seg at feilen gjelder flere ytelser enn sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og granskningsutvalget kommer fram til at feilen går lenger tilbake i tid enn 1. juni 2012.

II

Stortinget ber regjeringen sikre at den særskilte rettshjelpsordningen knyttet til Navs feiltolkning av EØS-reglene formidles bredt ut til dem det kan gjelde, og formidles på et ikke-teknisk språk som alle kan forstå.

Presidenten: Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart med 45 mot 42 røyster ikkje vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 14.18.57)

Votering i sak nr. 6, debattert 26. november 2020

Innstilling frå justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) (Innst. 85 L (2020–2021), jf. Prop. 139 L (2019–2020))

Debatt i sak nr. 6

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande vedtak til

lov

om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)

§ 1 Formålet med loven

Loven skal sikre at den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndteringen av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen), oppnevnt av Kongen i statsråd 24. april 2020, får tilgang til nødvendige opplysninger for å få utført sitt arbeid i henhold til mandatet.

§ 2 Opplysninger til kommisjonen

Enhver kan uten hinder av taushetsplikt gi Koronakommisjonen opplysninger som er nødvendige for kommisjonens arbeid.

§ 3 Taushetsplikt

Medlemmene i Koronakommisjonen og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for kommisjonen, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 f. Forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 6 gjelder ikke.

Når personer som nevnt i første ledd mottar opplysninger som er undergitt strengere regler om taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, skal de strengere reglene gjelde. Det samme gjelder etter at materialet har blitt avlevert til arkivdepot.

§ 4 Behandling av personopplysninger

Koronakommisjonen kan behandle personopplysninger som er nødvendige for formålet med kommisjonens arbeid uten samtykke fra dem opplysningene gjelder, også personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10.

Retten til innsyn etter personvernforordningen artikkel 15 gjelder ikke dersom det vil kreve en uforholdsmessig stor innsats å gi innsyn.

§ 5 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak

Opplysninger som Koronakommisjonen har mottatt i medhold av § 2, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.

§ 6 Avlevering og kassasjon av dokumenter

Når Koronakommisjonen har avsluttet sitt arbeid, skal det gjennomføres arkivavgrensning av kommisjonens dokumentmateriale. Materiale som omfattes av arkiveringsplikten, skal avleveres til arkivdepot.

Materiale som i utgangspunktet inngår i kommisjonens arkiv, men som ikke skal arkiveres eller bevares etter reglene i arkivlova med tilhørende forskrifter, skal kasseres når kommisjonen har avsluttet sitt arbeid.

§ 7 Ikrafttredelse og opphør

Loven trer i kraft straks.

§§ 2 og 4 oppheves når kommisjonen har avsluttet sitt arbeid.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Det vert votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:

Overskrifta til lova og lova i det heile vart samrøystes vedtekne.

Presidenten: Lovvedtaket vil verta ført opp til andre gongs behandling i eit seinare møte i Stortinget.